Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống nhúng

Được đăng lên bởi quy9xhy
Số trang: 153 trang   |   Lượt xem: 1063 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2015

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NHÚNG

Phạm Ngọc Hưng
Lê Trung Hiếu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Bộ môn
Kỹ thuật máy tính

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NHÚNG

MỤC LỤC
MỤC LỤC.......................................................................................................................................... 2
DANH MỤC HÌNH VẼ ..................................................................................................................... 6
PHẦN 1 .............................................................................................................................................. 9
CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG NHÚNG .................................................................................................. 9
Bài 1 ................................................................................................................................................... 9
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NHÚNG ......................................................................................... 9
1.1. Giới thiệu học phần ................................................................................................................ 9
1.2. Hệ thống nhúng là gì? ............................................................................................................ 9
1.3.
1.4.

Lịch sử phát triển của hệ thống nhúng ................................................................................. 10
Xu hướng phát triển của các hệ thống nhúng ....................................................................... 11

1.5. Những thách thức và vấn đề còn tồn tại với hệ thống nhúng ............................................... 11
1.6. Các đặc điểm của hệ thống nhúng........................................................................................ 12
1.6.1.
Giao diện ...................................................................................................................... 12
1.6.2.
Kiến trúc CPU .............................................................................................................. 13
1.6.3.
Thiết bị ngoại vi ........................................................................................................... 13
1.6.4.
Công cụ phát triển ........................................................................................................ 13
1.6.5.
Độ tin cậy ..................................................................................................................... 14
1.7. Một số ví dụ về hệ th...
2015
Phạm Ngọc Hưng
Lê Trung Hiếu
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Bộ môn
Kỹ thuật máy tính
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NHÚNG
Hệ thống nhúng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống nhúng - Người đăng: quy9xhy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
153 Vietnamese
Hệ thống nhúng 9 10 327