Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống quản lý đăng ký ô tô xe máy

Được đăng lên bởi trinhsat195
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1741 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Bé c«ng th¬ng
Trêng ®¹i häc c«ng nghiÖp hµ néi
Khoa c«ng nghÖ th«ng tin
-

------o0o------

Bµi tiÓu luËn

M«n :PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
®Ò tµi : HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ Ô TÔ XE MÁY

HÀ NỘI, NĂM 2014

Bé c«ng th¬ng
Trêng ®¹i häc c«ng nghiÖp hµ néi
Khoa c«ng nghÖ th«ng tin
------o0o------

1

Bµi tiÓu luËn

M«n : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
®Ò tµi : HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ Ô TÔ XE MÁY
Nhãm 10
gi¸o viªn híng dÉn : THS.
Sinh viªn thùc hiÖn :
LÊ MINH ĐẠT
NGUYỄN MINH HIỆP
NGUYỄN ĐỨC TRÌNH
LỚP: CNTT4 - k15

LỜI NÓI ĐẦU

Bước vào thế kỷ 21, thế kỷ của sự phát triển khoa học kỹ thuật, thế kỷ
của ngành công nghiệp hoá, hiện đại hoá, của cuộc sống hiện đại... Cùng với sự
phát triển này, là những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống ngày nay, khi mà mọi

2

thứ đều trở nên quá phức tạp. Nhiều vấn đề nảy sinh thì việc quản lý các vấn đề
đó là một công việc luôn phải được quan tâm, luôn phải được xử lý. Khi mà các
vấn đề đó không ngừng thay đổi từng ngày, từng giờ thì việc phải tìm cách giải
quyết chúng là vấn đề hết sức cấp bách.
Trong những năm gần đây, với sự phát triển vượt trội của khoa học kỹ
thuật đặc biệt là công nghệ thông tin. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào
nhiều lĩnh vực, đã đóng góp nhiều lợi ích vô cùng to lớn cho sự phát triển của
con người. Trong các lĩnh vực đó thì lĩnh vực quản lý là thật sự giúp ích được
rất nhiều cho con người. Việc áp dụng quản lý bằng máy tính thay cho quản lý
bằng sổ sách ở các tổ chức, cơ quan, công ty, xí nghiệp... là rất cần thiết và thật
sự cần thiết.
Hiện nay, do phương tiện giao thông đường bộ phát triển không ngừng và
ngày càng tăng nhanh, đặc biệt là ô tô, xe máy. Cho nên việc quản lý các
phương tiện này đã gây nhiều khó khăn cho các cán bộ cảnh sát trong quá trình
quản lý. ..

Trang

LỜI MỞ ĐẦU...............................................................................

1

MỤC LỤC....................................................................................

2

Chương1: Khảo sát hệ thống quản lý đăng ký ô tô, xe máy…..

6

I - Giới thiệu về Đội quản lý đăng ký phương tiện giao thông cơ giới
đường bộ........................................................................................
1- Nhiệm vụ và quy trình nghiệp vụ của đội quản lý đăng ký phương tiện

3

6

giao thông cơ giới đường bộ....................................................................

6

1.1 - Làm thủ tục đăng ký ô tô, xe máy.......................................

6

1.2 - Làm thủ tục sang tên, di chuyển..........................
Bé c«ng th¬ng
Trêng ®¹i häc c«ng nghiÖp hµ néi
Khoa c«ng nghÖ th«ng tin
- ------o0o------
Bµi tiÓu luËn
M«n :PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
®Ò tµi : HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ Ô TÔ XE MÁY
HÀ NỘI, NĂM 2014
Bé c«ng th¬ng
Trêng ®¹i häc c«ng nghiÖp hµ néi
Khoa c«ng nghÖ th«ng tin
------o0o------
1
Hệ thống quản lý đăng ký ô tô xe máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống quản lý đăng ký ô tô xe máy - Người đăng: trinhsat195
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Hệ thống quản lý đăng ký ô tô xe máy 9 10 741