Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống quản lý giao việc và nghiệm thu trên nền website

Được đăng lên bởi Trương Đức Anh
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1009 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
----------

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Đề tài: Hệ thống quản lý giao việc và nghiệm thu trên nền web.

Giáo viên hướng dẫn: Trần Hùng Cường
Sinh viên thực hiện: Trương Đức Anh.

Hà Nội, 2015.
1

2

Mở đầu
Ngày nay công nghệ thông tin ngày càng phát triển
và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Các hệ thống tổ
chức và quản lý trong doanh nghiệp cũng từng bước được
tin học hóa giúp cho các quy trình nghiệp vụ hay giao
dịch hàng ngày được thực hiện một cách tự động. Quản lý
Luồng công việc (workflow) là một công nghệ đang phát
triển nhanh và ngày càng trở thành một công nghệ cơ
bản
được
sử
dụng
rộng
rãi
trong việc quản lý các quy trình nghiệp vụ của tổ chức.
Đặc điểm cơ bản của nó là tổ chức việc tự động hoá các
tiến trình nghiệp vụ, bao gồm việc kết hợp các hoạt động
của người và máy, đặc biệt là các tương tác liên quan tới
các công cụ và ứng dụng công nghệ thông tin. Luồng
công việc có tính thực tiễn, đáp ứng yêu cầu xây dựng
toàn bộ hệ thống các quy trình quản lý trong doanh
nghiệp. Một hệ thống quản lý điện tử đòi hỏi có quy trình
giao dịch, quản lý không chỉ đảm bảo sự chính xác về
mặt nghiệp vụ mà cần tự động hóa nhằm tăng tốc độ xử
lý nghiệp vụ và có thể giám sát quá trình hoạt động của
các giao dịch nhằm tránh lãng phí thời gian chờ đợi vô
ích. Hệ thống luồng công việc được áp dụng trong các
quy trình quản lý giấy tờ, tài liệu, quy trình sản xuất tự
động, quy trình kinh doanh, ngân hàng, hệ thống viễn
thông mà đòi hỏi độ khả tính cao.

3

Chương 1. Tổng quan về Luồng công việc
1.1 . Khái niệm về luồng công việc
1.1.1. Khái niệm
Luồng công việc (Workflow) là một dãy các công việc có
quan hệ với nhau theo một trình tự xác định để thực hiện
một nhiệm vụ nào đó. Mô hình hóa luồng công việc có
khả năng lặp lại được và có độ tin cậy cao. Nó hoạt động
dựa trên các tài nguyên được tổ chức một cách có hệ
thống, được định nghĩa sẵn các vai trò, các khối lượng,
các nguồn năng lượng và các luồng thông tin vào trong
một tiến trình công việc và tiến trình luồng công việc này
có thể được tổng hợp thành tài liệu cũng như có thể được
học hỏi bởi các tiến trình công việc khác. Các luồng công
việc được thiết kế để đạt được mục đích là xử lý các công
việc theo đúng các trình tự, các luật... như là các quá
trình biến đổi của vật lý, các quá trình cung cấp dịch vụ
và quá trình xử lý thông tin.
Luồng công việc được tự động hóa một phần hoặc toàn
bộ. Trong quá trình đó, các tài liệu, thông tin hay các
nhiệm vụ được ...
ĐI HC CÔNG NGHIP HÀ NI
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
----- -----
BÁO CÁO THC TẬP TT NGHIP
Đ tài: H thng qun lý giao vic và nghim thu trên nền web.
Giáo viên hưng dn: Trn Hùng Cưng
Sinh viên thc hin: Trương Đc Anh.
Hà Ni, 2015.
1
Hệ thống quản lý giao việc và nghiệm thu trên nền website - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống quản lý giao việc và nghiệm thu trên nền website - Người đăng: Trương Đức Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Hệ thống quản lý giao việc và nghiệm thu trên nền website 9 10 940