Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống quản lý khách sạn

Được đăng lên bởi thanhnhut00727
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1038 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỆTHỐNG QUẢNLÝKHÁCH SẠN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Trần Thanh Nhựt 14110319
Lê Huỳnh Thanh Tùng 14110223
Lê Minh Tuân14110428

HỆTHỐNG QUẢNLÝKHÁCH SẠN
M « t ¶ bμIt o ¸ n n g h i Ö

1.

Mô tả bằng lời và hìnhvẽ

a. Mô hình khách sạn

2

HỆTHỐNG QUẢNLÝTRÔNGKHÁCH SẠN
M « t ¶ bμIt o ¸ n n g h i Ö p ô

1.1.Mô tả bằng lời và hình vẽ (tiếp)
b.Mô tả bằng lời

Mộtkhách sạn có 4 tầng, chia thành 2 khu: VIP và Thường. Trong khu Thường và VIP chia thành 2 loại phòng là phòng đơn và
phòng đôi. Cụ thể: phòng đơn thường (Tầng 1), đôi thường (Tầng 2), đơn VIP (Tầng 3), đôi VIP (Tầng 4). Khi khách có nhu cầu
thuê phòng, lễ tân xác nhận loại phòng thuê của khách theo bảng phân loại sau đó kiểm tra chỗ trống. Nếu loại phòng khách chọn
đã hết thì thông báo cho khách, ngược lại thì làm hợp đồng thuê phòng với khách và ghi nhận thông tin khách hàng vào sổ thuê
phòng.
Khikhách trả phòng thì tiến hành kiểm tra trang thiết bị. Nếu trang thiết bị hư hỏng hoặc mất thì yêu cầu khách hàng bồi thường.
Ngược lại thì cho khách trả phòng và xuất hóa đơn.

3

HỆTHỐNG QUẢNLÝKHÁCH SẠN

1.2 Các hồ sơ

a. Bảng giá (Phân loại)
LoạiPhòng

Đơngiá ngày/đêm

Tầng

SốPhòng

Thườngđơn

150000đ

Tầng1

10

Thườngđôi

200000đ

Tầng2

6

VIP đơn

300000đ

Tầng3

8

VIP đôi

400000đ

Tầng4

4

4

HỆ THỐNG QUẢNLÝKHÁCH SẠN
M « t ¶ bμIt o ¸ n n g h i Ö p v

1.2.C á c h ồ s ơ ( t i ế p )
b.Phiếu thuê phòng
•Mã loại phòng:
•Tên loại phòng:
•Giá tiền phòng:
•Mã phòng:
•Tên phòng:
• Ngày ở:
• Số ngày ở:
• Họ tên:
• Địa chỉ:
• Nghề nghiệp:
•CMND:

5

HỆ THỐNG QUẢN LÝKHÁCH SẠN

1.2.C á c h ồ s ơ

c.Sổthuêphòng
Ngày

Mãsốthuê

Sốphòng

L o ại p hò n g

Giờthuê

Ghichú

d.Sổtrảphòng
Ngày

Mãsốthuê

Sốphòng

L o ại p hò n g

Giờtrả

Sốngàythuê

Thànhtiền

E.C á c t h ô n g t i n t r ê n h ợ p đ ồ n g t h u ê đ ư ợ c g h i l ạ i t r o n g s ổ t h u ê v à t r ả p h ò n g .

6

Bảng phân tích chức năng tác nhân và hồ sơ

Cụmđộng từ + bổ ngữ
Nhậndạng

xe

Cụm danh từ

Nhậnxét

Kháchsạn

=

Kiểmtra

chỗ trống

Lễ tân

Tácnhân

Thôngbáo

cho khách

Tầng

=

Làmhợp đồng cho khách

Loại phòng

=

Ghi

sổthuê phòng

Khách

Tácnhân

Kiểm tra

hợpđồng

Bảng phânloại phòng

Hồ sơDL

Phòngtrống

=

Đốichiếu

hợp đồng với phòng

Viết

hóađơn

Hợp đồng

Hồ sơDL

Ghi

sổtrả phòng

Sổthuê phòng

Hồ sơDL

Kiểmtra

sổ thuê phòng

Sổ trảphòng

Hồsơ DL

Kiểm tra

phòng

Hóađơn

Hồ sơDL

Lập

biênbản

Biênbản

Hồ sơDL

Lập

báocáo

Báocáo

Hồsơ DL

Chủ kháchsạn

Tácnhân

7

HỆ THỐNG QUẢN LÝKHÁCH SẠN

2.1.Thiết lập biểu đồ ngữ cả...
HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
Trần Thanh Nhựt 14110319
Lê Huỳnh Thanh Tùng 14110223
Lê Minh Tuân14110428
HTH NG QU N KHÁCH S N
hệ thống quản lý khách sạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống quản lý khách sạn - Người đăng: thanhnhut00727
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
hệ thống quản lý khách sạn 9 10 486