Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi tổ chức thi trắc nghiệm trên mạng máy tính và sử dụng cho nhiều môn học khác nhau

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 4203 lần   |   Lượt tải: 31 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

KÕ ho¹ch lµm viÖc






Tªn thµnh viªn
Tr¬ng C«ng HiÕu
hieubaba@gmail.com
Hoµng ThÞ D¬ng
NguyÔn §¹i D¬ng
Hµ ThÞ Hång Duyªn

Modul
- Qu¶n lý danh môc hÖ thèng.
- Qu¶n lý ®Ò thi.
- Tæ chøc thi.
- T×m kiÕm, thèng kª.

1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

PhÇn I. kh¶o s¸t
i. kh¶o s¸t môc tiªu bµi to¸n
1. T×m hiÓu chung vÒ tæ chøc thi tr¾c nghiÖm cña bé m«n tiÕng anh cña §HHH:
Ngo¹i ng÷ lµ m«n häc chung cña toµn trêng nªn cã rÊt nhiÒu sinh viªn theo häc.
V× vËy tæ chøc thi hÕt m«n cho sinh viªn toµn trêng lµ viÖc khã kh¨n. Tr¾c nghiÖm lµ
h×nh thøc thi ®îc tæ bé m«n sö dông trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y.
- u ®iÓm:
+ Cã nhiÒu d¹ng ®Ò kh¸c nhau nªn viÖc ®¸nh gi¸ tr×nh ®é cña tõng sinh viªn lµ
chÝnh x¸c h¬n .
+ ViÖc chÊm thi ®ì tèn thêi gian h¬n so víi thi viÕt.
- Nhîc ®iÓm:
+ ViÖc t¹o ra nhiÒu ®Ò rÊt mÊt thêi gian: dïng ph¬ng ph¸p thñ c«ng nªn mÊt
nhiÒu ngêi ®Ó lµm viÖc nµy.
+ Lu tr÷ ®Ò thi kh«ng an toµn (chñ yÕu b»ng v¨n b¶n).
+ C¸c k× thi tiÕp theo muèn thay ®æi néi dung ®Ò thi th× c¸c gi¸o viªn l¹i ph¶i
so¹n c©u hái vµ ra ®Ò thi. C«ng viÖc nµy mÊt thêi gian vµ kh«ng hiÖu qu¶.
+ Sè lîng sinh viªn ®«ng nªn chi phÝ cho viÖc ph« t« ®Ò thi lín.
+ ChÊm thi b»ng tay: nhiÒu gi¸o viªn tham gia.
+ Khi sinh viªn lµm sai muèn söa l¹i sÏ g©y ra viÖc g¹ch xo¸, bµi thi kh«ng ®Ñp
m¾t.
2. Môc tiªu vµ ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt:
- Ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt: x©y dùng ®îc hÖ thèng qu¶n lý ng©n hµng c©u hái tæ chøc
thi tr¾c nghiÖm trªn m¹ng m¸y tÝnh vµ sö dông cho nhiÒu m«n häc kh¸c nhau.
- Môc ®Ých: Ph¸t huy u ®iÓm vµ kh¾c phôc nhîc ®iÓm cña hÖ thèng cò.
+ X©y dùng ng©n hµng c©u hái víi møc ®é khã dÔ kh¸c nhau.
+ Tù ®éng sinh ®Ò thi dùa theo mÉu vµ mét quy t¾c quy ®Þnh s½n.
+ Qu¶n lý danh s¸ch sinh viªn thi.
+ Cho phÐp sinh viªn thi vµ chÊm ®iÓm tù ®éng.

2

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

II. X¸c lËp dù ¸n:

1. Dù trï vÒ trang thiÕt bÞ
2. Lªn kÕ ho¹ch
- ViÖc cÇn lµm, thêi gian
3. Dù trï vÒ con ngêi vµ thêi gian.
III. Kh¶o s¸t

1. M«i trêng ho¹t ®éng
- C¬ cÊu tæ chøc:
Ban gi¸m hiÖu

Bé m«n ANH V¡N

Bé m«n kh¸c

Trëng bé m«n

C¸c gi¸o viªn

- PhÇn mÒm qu¶n lý ng©n hµng c©u hái tæ chøc thi tr¾c nghiÖm:
+ §îc sö dông cho mét tæ bé m«n, ho¹t ®éng trªn m«i trêng m¹ng lan.
-> §¸p øng m« h×nh tæ chøc thi tr¾c nghiÖm trªn m¹ng m¸y tÝnh: nhiÒu sinh viªn
cã thÓ thi cïng mét lóc.
-> Sinh nhiÒu ®Ò kh¸c nhau, tr¸o ®æi...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
KÕ ho¹ch lµm viÖc
Tªn thµnh viªn Modul
Tr¬ng C«ng HiÕu
hieubaba@gmail.com
- Qu¶n lý danh môc hÖ thèng.
Hoµng ThÞ D¬ng
- Qu¶n lý ®Ò thi.
NguyÔn §¹i D¬ng
- Tæ chøc thi.
Hµ ThÞ Hång Duyªn
- T×m kiÕm, thèng kª.
1
Hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi tổ chức thi trắc nghiệm trên mạng máy tính và sử dụng cho nhiều môn học khác nhau - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi tổ chức thi trắc nghiệm trên mạng máy tính và sử dụng cho nhiều môn học khác nhau - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi tổ chức thi trắc nghiệm trên mạng máy tính và sử dụng cho nhiều môn học khác nhau 9 10 125