Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi Tiếng Gọi
Số trang: 186 trang   |   Lượt xem: 1862 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC

MỤC LỤC HÌNH VẼ

MỤC LỤC BẢNG

LỜI NÓI ĐẦU
Trong thiết kế, phân tích và đánh giá các hệ thống thông tin hiện đại có ba phương
pháp chủ yếu, không loại trừ lẫn nhau đó là phương pháp giải tích, phương pháp chế thử
mẫu và đo lường, phương pháp mô phỏng. Đối với phương pháp mô phỏng, quá trình mô
phỏng thực chất là tạo giả hệ thống trên cơ sở mô hình hóa hệ thống viễn thông bao gồm
tạo giả tín hiệu, mô hình quá các khối chức năng của hệ thống và các tác động khác nhau
và cho tín hiệu “chạy” suốt qua hệ thống và đánh giá BER theo một số cách thức khác
nhau, Trên cơ sở đó đáp ứng các mục đích đề ra đối với công tác thiết kế và đánh giá các
hệ thống viễn thông.
Quá trình mô phỏng một hệ thống viễn thông là cung cấp một cái nhìn toàn diện và
sâu sắc đối với các vấn đề kỹ thuật của hệ thống; Đánh giá phản ứng của hệ thống cần mô
phỏng với các tác động khác nhau; Kiểm tra chất lượng hệ thống và so sánh với các chỉ
tiêu; Đánh giá chất lượng của hệ thống đó thông qua tỷ số lỗi bit (BER – Bit Error Ratio);
Khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau tới chất lượng của hệ thống.
Giáo trình mô phỏng các hệ thống viễn thông trình bày cấu trúc của một hệ thống
viễn thông và việc mô phỏng các hệ thống viễn thông sử dụng công cụ simulink của
MATLAB để giúp sinh viên nắm được các thành phần của một hệ thống viễn thông cụ thể
như mã hóa nguồn, mã hóa kênh, điều chế, kênh truyền…. và thực hiện mô phỏng được
trên máy tính dưới dạng sơ đồ khối để khảo sát, đánh giá chất lượng của từng hệ thống với
từng tác động cụ thể.
Nội dung cụ thể của giáo trình gồm 5 chương:
Chương 1: Sơ lược về mô phỏng các hệ thống thông tin
Chương 2: Mô phỏng mã hóa nguồn
Chương 3: Mô phỏng mã hóa kênh
Chương 4: Mô phỏng điều chế số
Chương 5: Mô phỏng kênh truyền
Trong quá trình biên soạn, việc trình bày các nội dung có thể còn đôi chỗ còn thiếu
sót, chưa thật chính xác, tác giả rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của độc giả.

CHƯƠNG I
SƠ LƯỢC VỀ MÔ PHỎNG CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN
1.1. Hệ thống thông tin, các vấn đề trong thiết kế và đánh giá
1.1.1. Các hệ thống thông tin
Các hệ thống thông tin có chức năng truyền đưa thông tin từ nơi này đến nơi
khác. Theo các đặc tính của mình, các hệ thống thông tin có thể được phân loại theo
nhiều cách. Theo loại tín hiệu được dùng để truyền tin tức, các hệ thống thông tin được
chia thành các hệ thống thông tin tương tự (analog) hay số (digital). Theo các phương
tiện truyền dẫn, các hệ thống thông tin cũng có thể được phân loại thành các hệ thống
thông ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin - Người đăng: Tiếng Gọi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
186 Vietnamese
Hệ thống thông tin 9 10 95