Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin - Chương 4 Các loại HTTT và ứng dụng

Được đăng lên bởi hvthuan88
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 22300 lần   |   Lượt tải: 65 lần
ĐẠI HỌC DUY TÂN

Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Khoa Đào Tạo Quốc Tế
Đại học Duy Tân
www.duytan.edu.vn

Chương 4. CÁC LOẠI HTTT VÀ ỨNG DỤNG
Mục tiêu:Chương này giới thiệu khái niệm, cấu trúc, vai trò, chất lượng và
phân loại HTTT Quản lý. Bên cạnh đó, giới thiệu HTTT Tích hợp trong
Doanh nghiệp
Nội dung:
Phân loại các hệ thống thông tin quản lý
Các HTTT tích hợp trong doanh nghiệp: SCM , CRM, và ERP

ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY

www.duytan.edu.vn

www .dtu.edu.vn

www.duet.vn

Chương 4. CÁC LOẠI HTTT VÀ ỨNG DỤNG
Hệ thống thông tin quản lý
Hệ thống thông tin quản lý được phân loại theo cấp bậc quản lý như sau:
- HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (Management Information System –
MIS)
- HỆ THỐNG XỬ LÝ GIAO DỊCH (Transactions Processing Systems – TPS)
- HỆ TỰ ĐỘNG VĂN PHÒNG (Office Automation Systems – OAS)
- HỆ THỐNG CHUYÊN MÔN ( Knowledge Word Systems – KWS)
- HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH (Decision Support System – DSS)
- HỆ THÔNG TIN HỖ TRỢ LÃNH ĐẠO (Executive Support Systems – ESS)

ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY

www.duytan.edu.vn

www .dtu.edu.vn

www.duet.vn

Chương 4. CÁC LOẠI HTTT VÀ ỨNG DỤNG
Hệ thống thông tin quản lý
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
(Management Information System – MIS)
Mục đích
Mục đích của MIS là tạo ra các báo cáo thường xuyên hoặc
theo yêu cầu dưới dạng tóm tắt về hiệu qủa hoạt động nội bộ của
tổ chức hoặc hiệu quả đóng góp của các đối tượng giao dịch
(khách hàng và nhà cung cấp)
Vấn đề đặt ra
MIS phục vụ cho công tác quản lý (hoạch định, thực hiện
và kiểm sóat) còn TPS phục vụ cho việc xử lý các công việc hàng
ngày.
ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY

www.duytan.edu.vn

www .dtu.edu.vn

www.duet.vn

Chương 4. CÁC LOẠI HTTT VÀ ỨNG DỤNG
Hệ thống thông tin quản lý
Cấu trúc chung của MIS
Cơ sở dữ
liệu MIS

Cơ sở dữ
liệu TPS

Truy vấn
(Query)

Chương trình MIS
Nhà quản lý
cấp trung

Biểu
(Form)
Báo cáo
(Report)

- Định kỳ
- Bất thường
- Ngoại lệ
Hình 1.4. Cấu trúc chung của hệ MIS
ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY

www.duytan.edu.vn

www .dtu.edu.vn

www.duet.vn

Chương 4. CÁC LOẠI HTTT VÀ ỨNG DỤNG
Hệ thống thông tin quản lý
Đặc điểm MIS
•Hỗ trợ cho TPS trong xử lý và lưu trữ giao dịch
•MIS sử dụng CSDL hợp nhất và hỗ trợ cho nhiều chức năng
trong tổ chức
•MIS đủ mềm dẻo để có thể thích ứng được với nhữn nhu cầu về
thông tin của tổ chức
•MIS tạo đựoc lớp vỏ an toàn cho hệ thống và phân quyền cho
việc truy cập hệ thống
•MIS cung cấp thông tin theo thời gian cho các nhà quản lý, chủ
yếu là các thông tin cấu trúc.

ĐẠI HỌC DUY TÂ...
ĐẠI HỌC DUY TÂN
www.duytan.edu.vn
Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Khoa Đào Tạo Quốc Tế
Đại học Duy Tân
Hệ thống thông tin - Chương 4 Các loại HTTT và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin - Chương 4 Các loại HTTT và ứng dụng - Người đăng: hvthuan88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Hệ thống thông tin - Chương 4 Các loại HTTT và ứng dụng 9 10 980