Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin di số

Được đăng lên bởi cuongpp75142
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC …………………………
KHOA ………...


LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Đề tài: Hệ thống thông tin di số

Giáo viên hướng dẫn : ……………………

\

Sinh viên

: …………………….

MSSV

: ……………………

Lớp

: …………………....

Luaän vaên toát nghieäp

CHÖÔNG 1
CAÙC KYÕ THUAÄT CÔ SÔÛ VAØ CAÙC BOÄ PHAÄN CHÍNH TRONG
HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN DI SOÁ
I. CAÙC BOÄ PHAÄN CHÍNH TRONG HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN DI ÑOÄNG SOÁ
1. Giôùi thieäu
-

Maïng vieãn thoâng toå ong laø moät trong caùc öùng duïng kyõ thuaät vieãn thoâng coù

nhu caàu lôùn nhaát vaø phaùt trieån nhanh nhaát.
-

GSM (Global system for mobile communication – heä thoáng thoâng tin di ñoäng

toaøn caàu) vôùi tieâu chuaån thoâng soá toaøn Chaâu AÂu môùi, seõ giaûi quyeát söï haïn cheá dung
löôïng hieän nay. Thöïc chaát dung löôïng seõ taêng 2 – 3 laàn nhôø vieäc söû duïng taàn soá toát
hôn vaø kyõ thuaät oâ nhoû, do vaäy soá thueâ bao phuïc vuï seõ taêng leân.
-

Löu ñoäng laø hoaøn toaøn töï ñoäng, baïn coù theå ñem maùy di ñoäng cuûa mình khi ñi

du lòch vaø söû duïng ôû moät nöôùc khaùc. Heä thoáng seõ töï ñoäng caäp nhaät thoâng tin veà vò trí
cuûa baïn cho heä thoáng taïi nhaø baïn. Baïn cuõng coù theå goïi ñi vaø nhaän cuoäc goïi ñeán maø
ngöôøi goïi khoâng caàn bieát vò trí cuûa baïn. Ngoaøi tính löu ñoäng quoác teá, tieâu chuaån
GSM coøn cung caáp moät soá tính naêng nhö thoâng tin toác ñoä cao, faxcimile vaø dòch vuï
thoâng baùo ngaén. Caùc maùy ñieän thoaïi di ñoäng seõ ngaøy caøng nhoû hôn vaø tieâu thuï ít
coâng suaát hôn caùc theá heä tröôùc chuùng.
-

Tieâu chuaån GSM ñöôïc thieát keá ñeå coù theå keát hôïp vôùi ISDN vaø töông thích vôùi

moâi tröôøng di ñoäng. Nhôø vaäy töônng taùc giöõa hai tieâu chuaån naøy ñaûm baûo.
-

Naêm 1982 GSM baét ñaàu phaùt trieån khi caùc nöôùc Baéc AÂu göûi ñeà nghò ñeán

CEPT ñeå quy ñònh moät dòch vuï vieãn thoâng chung Chaâu AÂu ôû 900MHz.
-

Töø naêm 1982 ñeán naêm 1985 ngöôøi ta baøn luaän veà vieäc xaây döïng moät heä

thoáng soá hay töông töï. Naêm 1985 quyeát ñònh heä thoáng soá. Böôùc tieáp theo laø choïn löïa
giaûi phaùp baêng heïp vaø baêng roäng.
-

Naêm 1986 moät cuoäc kieåm tra ngoaøi hieän tröôøng ñaõ ñöôïc toå chöùc taïi Paris caùc

haõng khaùc nhau ñaõ ñua taøi vôùi caùc giaûi phaùp cuûa mình.
-

Thaùng 05/1987 giaûi phaùp TDMA baêng heïp ñöôïc löïa choïn, ñoàng thôøi caùc haõng

khai thaùc ñaõ kyù bieân baûn ghi nhôù MoU(Memorandem of Understanding) thöïc hieän
caùc quy ñònh ñaõ höùa seõ coù 1 GSM vaän haønh vaøo 01/07/91.

1

Luaän vaên toát nghieäp
-

E...
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC …………………………
KHOA ………...

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Đề tài: Hệ thống thông tin di số
Giáo viên hướng dẫn : ……………………
Sinh viên : …………………….
MSSV : ……………………
Lớp : …………………....
\
Hệ thống thông tin di số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin di số - Người đăng: cuongpp75142
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Hệ thống thông tin di số 9 10 946