Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin - Giới thiệu học phần

Được đăng lên bởi hvthuan88
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 3553 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC DUY TÂN

Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm

E-mail: ttamdtu@gmail.com

Khoa Đào Tạo Quốc Tế
Đại học Duy Tân

Tel: 0958262005
www.duytan.edu.vn

GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

ĐẠI HỌC DUY TÂN

• Hệ thống thông tin có vai trò quan trọng trong công tác
quản lý thông qua việc cung cấp thông tin cho nhà quản lý ra
quyết định
•Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về
HTTT Quản lý tạo lợi thế cạnh tranh, hiểu các quá trình QL
dữ liệu, viễn thông, Internet, thương mại và các hệ thống
thông tin sử dụng trong doanh nghiệp. Xây dựng & lập kế
hoạch phát triển CNTT trong doanh nghiệp.
www.duytan.edu.vn

MỤC TIÊU

ĐẠI HỌC DUY TÂN

•Nắm vững các khái niệm, vai trò của các loại HTTT Quản lý
gắn liền với việc tạo ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp nói
chung và hoạt động kinh doanh qua mạng Internet nói riêng
•Hiểu rõ sự gắn kết của các HTTT và tác dụng của chúng đến
hoạt động và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
•Hiểu được yêu cầu đặt ra với các doanh nghiệp khi đầu tư vào
CNTT nhằm tạo ra và duy trì khả năng cạnh tranh trong môi
trường kinh tế
•Lập kế hoạch phát triển một hệ thống thông tin trong doanh
nghiệp
www.duytan.edu.vn

KỸ NĂNG

ĐẠI HỌC DUY TÂN

•Giúp cho sinh viên xác định hệ thông thông tin nào sẽ được
áp dụng cho loại doanh nghiệp nào.
•Xây dựng bộ tài liệu đặc tả yêu cầu, đặc tả chức năng cho
từng hệ thống.
•Phân tích và đánh giá bài toán đặt ra từ tài liệu đặc tả yêu
cầu và tài liệu đặc tả chức năng.
•Phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin đơn giản.
•Thiết kế cơ sở dữ liệu đơn giản dựa vào bảng tài liệu phân
tích và thiết kế hệ thống thông tin.
•Thiết kế và cài đặt hệ thống thông tin tự động hoá công
việc văn phòng.
www.duytan.edu.vn

THÁI ĐỘ

ĐẠI HỌC DUY TÂN

•Thấy được tầm quan trọng và lợi ích của công nghệ thông
tin trong công tác quản lý của các doanh nghiệp.
•Có tầm nhìn và luôn thúc đẩy quá trình tin học hoá cho các
doanh nghiệp sản xuất.
•Nhận thức được vai trò chiến lược của các Hệ thống thông
tin quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh bằng cách
hỗ trợ quá trình ra quyết định và tạo ra lợi thế cạnh tranh
cho tổ chức.

www.duytan.edu.vn

NỘI DUNG

ĐẠI HỌC DUY TÂN

GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
ỨNG DỤNG CNTT TẠO ƯU THẾ CẠNH TRANH CHO DOANH NGHIỆP
CÁC THÀNH PHẦNCƠ BẢN CỦA HTTT
CÁC LOẠI HTTT
PHÂN TÍCH KHẢ THI VÀ PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH
THIẾT KẾ CSDL
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HTTT
THƯƠNG MẠI ĐiỆN TỬ: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
www.duytan.edu.vn

Chương 1. TỔNG QUAN
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Mục đích:
Chương này cung cấp một số k...
ĐẠI HỌC DUY TÂN
www.duytan.edu.vn
Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Khoa Đào Tạo Quốc Tế
Đại học Duy Tân
E-mail: ttamdtu@gmail.com
Tel: 0958262005
Hệ thống thông tin - Giới thiệu học phần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin - Giới thiệu học phần - Người đăng: hvthuan88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Hệ thống thông tin - Giới thiệu học phần 9 10 436