Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin quản lý - Chương 7 Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi hvthuan88
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 9088 lần   |   Lượt tải: 17 lần
ĐẠI HỌC DUY TÂN

Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Khoa Đào Tạo Quốc Tế
Đại học Duy Tân
www.duytan.edu.vn

CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ
THỐNG THÔNG TIN
Mục tiêu:
Sau khi đọc xong chương này, người đọc sẽ được cung cấp
những kiến thức có liên quan đến việc thiết kế một hệ thống
thông tin.
Nội dung chính:
Quy trình phát triển hệ thống, cách thức phân tích hệ thống
và lập lược đồ dòng dữ liệu, các phương pháp phát triển hệ
thống thông tin, các phương pháp quản lý xây dựng và phát
triển hệ thống thông tin.

ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY

www.duytan.edu.vn

www .dtu.edu.vn

www.duet.vn

CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ
THỐNG THÔNG TIN
Quy trình phát triển hệ thống thông tin
Điều tra
phân tích
hệ thống

Thiết kế &
xây dựng HT
Triển khai
hệ thống
Xác định
vấn đề và
cách thức
mà HTTT
có thể hỗ trợ

ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY

Thiết kế
CSDL
Các chương
trình và thủ
tục

www.duytan.edu.vn

www .dtu.edu.vn

Vận hành
&
duy trì
HTTT được
sử dụng để hỗ
trợ quá trình
kinh doanh

www.duet.vn

CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ
THỐNG THÔNG TIN
Các phương pháp xây dựng và phát triển hệ thống thông tin
Chu kỳ xây dựng và phát triển hệ thống
Điều tra
Phân tích

Bảo trì

Xây dựng & phát
triển hệ
thống thông tin

Thiết kế
Thực hiện

ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY

www.duytan.edu.vn

www .dtu.edu.vn

www.duet.vn

CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ
THỐNG THÔNG TIN
Các phương pháp xây dựng và phát triển hệ thống thông tin
Hệ thống mẫu thử nghiệm (Prototyping)
Các bước xây dựng hệ thống mẫu thử nghiệm:
Bước 1: Xác định nhu cầu cơ bản của người sử dụng.
Bước 2: Phát triển hệ thống mẫu thử nghiệm ban đầu.
Bước 3: Sử dụng hệ thống mẫu thử nghiệm.
Bước 4: Sửa chữa hệ thống mẫu thử nghiệm.

ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY

www.duytan.edu.vn

www .dtu.edu.vn

www.duet.vn

CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ
THỐNG THÔNG TIN
Các phương pháp xây dựng và phát triển hệ thống thông tin
Hệ thống mẫu thử nghiệm (Prototyping)
Ưu điểm:
-Người sử dụng sớm hình dung ra những chức năng và đặc điểm của hệ thống.
-Hệ thống mẫu thử nghiệm đặc biệt có giá trị khi thiết kế giao diện người sử dụng
cho một hệ thống thông tin.
-Hệ thống thử nghiệm khắc phục được các vấn đề thường nảy sinh với phương
pháp chu kì hệ thống.
-Nó khuyến khích được sự tham gia của người sử dụng vào quá trình phát triển hệ
thống.
- Nó sẽ loại bỏ được sự lãng phí và những sai sót thiết kế thường xảy ra khi các
yêu cầu chưa được xác định một cách chính xác ngay tại thời điểm thời gian đầu
ti...
ĐẠI HỌC DUY TÂN
www.duytan.edu.vn
Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Khoa Đào Tạo Quốc Tế
Đại học Duy Tân
Hệ thống thông tin quản lý - Chương 7 Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin quản lý - Chương 7 Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin - Người đăng: hvthuan88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Hệ thống thông tin quản lý - Chương 7 Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin 9 10 287