Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin quản lý hàng hóa

Được đăng lên bởi Quyết Giáp Văn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 216 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tìm hiểu, khảo sát, phân tích, thiết kế cà cài đặt hệ thống
thông tin quản lý hàng hóa, công nợ
a. Tìm hiểu, khảo sát bài toán
 Tìm hiểu bài toán
 Thu thập các chứng từ đầu vào
 Thu thập các báo biểu đầu ra
 Tìm hiểu nghiệp vụ, các yêu cầu người dùng
b. Phân tích và thiết kế CSDL
 Dựa vào các chứng từ đầu vào, phân tích và rút ra các
thuộc tính dữ liệu
 Đánh giá các thuộc tính dữ liệu : đầu vào, trung gian,
đầu ra
 Đưa ra các tables
 Chuẩn hóa dữ liệu
 Thiết kế các bảng dữ liệu cùng các ràng buộc, quan hệ
 Đưa ra sơ đồ chức năng
 Xây dựng 1 số store procedure cơ bản

Công ty thương mại ABC chuyên nhập hàng hoá, vật tư,
thiết
bị từ các nguồn hàng khác nhau để bán sỉ và bán lẻ.
Hàng hóa của công ty rất đa dạng và có giá cả khác nhau
theo từng lần mua, bán hàng. Định kỳ hàng tháng công ty sẽ
định ra một bảng giá chuẩn làm cơ sở để nhập hàng và bán
hàng , nhưng giá cả thực tế với mỗi hóa đơn có thể khác
nhau.
Khách hàng của Công ty có thể là các cá nhân, công ty, tổ
chức khác nhau, đồng thời mỗi khách hàng vừa có thể là nhà
cung cấp (người bán) và vừa có thể là đại lý tiêu thụ
( người mua).
Khi mua hàng công ty có thể nợ tiền hàng,thanh toán 1
phần
hoặc toàn bộ tiền hàng. Tương tự khi xuất hàng hoá cho
người mua, khách hàng cũng có thể nợ tiền hàng,thanh toán 1
phần hoặc toàn bộ tiền hàng. Khi nhập hàng, các chi tiết
được lưu trong chứng từ nhập như là số liệu gốc, khi xuất
hàng, chi tiết được lưu trong chứng từ xuất. Ngoài ra khi
nhận tiền thanh toán (khi không mua hàng), người ta dùng
phiếu thu và khi thanh toán tiền cho người bán => dùng phiếu
chi. Nếu là khách lẻ thì số tiền thanh toán phải bằng tổng
tiền hóa đơn (Không được nợ).
Hàng xuất bán thông thường theo giá chuẩn ( qui định
trước)
xong cũng có thể chênh lệch ( > hoặc < giá chuẩn)
Định kỳ cán bộ quản lý có nhiệm vụ tổng hợp các bảng biểu
như :

Tổng hợp xuất nhập tồn trong kỳ

Tổng hợp công nợ trong kỳ

Tính kết quả kinh doanh theo từng mặt hàng

Tổng hợp doanh số theo mặt hàng và khách hàng

Tổng hợp doanh số theo khách hàng và thời gian

(Tháng, quí trong một năm nào đó)
Tổng hợp lượng hàng bán theo mặt hàng và thời gian

Ngoài ra, khi có yêu cầu của lãnh đạo, cần rút các thông
tin để theo dõi tình hình kinh doanh, thanh toán công
nợ ...
cán bộ quản lý cần rút ra các báo biểu :
Báo cáo phát sinh công nợ với 1 khách hàng

Báo cáo chi tiết phát sinh của 1 mặt hàng

Báo cáo chi tiết phát sinh theo loại chứng từ (Nhập,

xuất, thu,chi) trong một giai đoạn nào đó
Báo cáo chi tiết PS...
Tìm hiểu, khảo sát, phân tích, thiết kế cà cài đặt hệ thống
thông tin quản lý hàng hóa, công nợ
a. Tìm hiểu, khảo sát bài toán
Tìm hiểu bài toán
Thu thập các chứng từ đầu vào
Thu thập các báo biểu đầu ra
Tìm hiểu nghiệp vụ, các yêu cầu người dùng
b. Phân tích và thiết kế CSDL
Dựa vào các chứng từ đầu vào, phân tích và rút ra các
thuộc tính dữ liệu
Đánh giá các thuộc tính dữ liệu : đầu vào, trung gian,
đầu ra
Đưa ra các tables
Chuẩn hóa dữ liệu
Thiết kế các bảng dữ liệu cùng các ràng buộc, quan hệ
Đưa ra sơ đồ chức năng
Xây dựng 1 số store procedure cơ bản
Công ty thương mi ABC chuyên nhp hàng hoá, vt tư,
thiết
b t các ngun hàng khác nhau đ bán s và bán l.
Hàng hóa ca công ty rt đa dng và có giá c khác nhau
theo tng ln mua, bán hàng. Đnh k hàng tháng công ty s
đnh ra mt bng giá chun làm cơ s đ nhp hàng và bán
hàng , nhưng giá c thc tế vi mi hóa đơn có th khác
nhau.
Khách hàng ca Công ty có th là các cá nhân, công ty, t
chc khác nhau, đng thi mi khách hàng va có th là nhà
cung cp (ngưi bán) và va có th là đi lý tiêu th
( ngưi mua).
Khi mua hàng công ty có th n tin hàng,thanh toán 1
phn
hoc toàn b tin hàng. Tương t khi xut hàng hoá cho
ngưi mua, khách hàng cũng có th n tin hàng,thanh toán 1
phn hoc toàn b tin hàng. Khi nhp hàng, các chi tiết
đưc lưu trong chng t nhp như là s liu gc, khi xut
hàng, chi tiết đưc lưu trong chng t xut. Ngoài ra khi
nhn tin thanh toán (khi không mua hàng), ngưi ta dùng
phiếu thu và khi thanh toán tin cho ngưi bán => dùng phiếu
chi. Nếu là khách l thì s tin thanh toán phi bng tng
tin hóa đơn (Không đưc n).
Hàng xut bán thông thưng theo giá chun ( qui đnh
trưc)
xong cũng có th chênh lch ( > hoc < giá chun)
Đnh k cán b qun lý có nhim v tng hp các bng biu
như :
Hệ thống thông tin quản lý hàng hóa - Trang 2
Hệ thống thông tin quản lý hàng hóa - Người đăng: Quyết Giáp Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hệ thống thông tin quản lý hàng hóa 9 10 944