Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG THÔNG TIN

Được đăng lên bởi Yumj Nguyễn
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 4312 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ THỐNG THÔNG TIN

TS. ĐỖ QUANG VINH
Email: DQVINH@HOTMAIL.COM
vinhdq@huc.edu.vn
Hà Nội - 2008
ĐỖ QUANG VINH - HUC

1

 Tính cấp thiết
 Công nghệ thông tin ngày càng được ứng dụng
rộng rãi vào tất cả các ngành kinh tế xã h ội nói
chung và ngành quản lý văn hóa nói riêng
 Môn học HỆ THỐNG THÔNG TIN đối với sinh
viên ngành quản lý văn hóa là một yêu cầu cấp
thiết
Mục đích
 Khái niệm về Hệ thống thông tin (HTTT), phân
loại HTTT, phương pháp phát triển HTTT
 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các thành phần cơ
bản và các chức năng chính của HQTCSDL, mô
hình dữ liệu quan hệ, mô hình dữ liệu thực thể
- quan hệ ER, thiết kế CSDL
ĐỖ QUANG VINH - HUC

2



Quản lý trong tổ chức văn hóa nghệ thuật



Khái niệm quản lý là quá trình tổ chức các
nguồn lực nhằm đạt tới một mục tiêu nào
đó của một tổ chức, trong đó bao gồm quá
trình lập kế hoạch, điều hành, lãnh đạo và
giám sát, với nhiều cấp độ và phạm vi quản
lý khác nhau phụ thuộc vào mục tiêu, thời
gian, tính phức tạp của các quan hệ kinh tế
- xã hội và văn hóa trong quản lý
(Nhập môn Quản lý văn hóa nghệ thuật, Dự án nghiên cứu giáo dục nghệ
thuật ở Việt nam – Quỹ Ford [50])
ĐỖ QUANG VINH - HUC

3



Quản lý trong tổ chức văn hóa nghệ thuật
 Cấp độ quản lý:
- Cấp độ điều hành
- Cấp độ quản trị
- Cấp độ chiến lược
 Cấu trúc của một tổ chức văn hóa nghệ
thuật

ĐỖ QUANG VINH - HUC

4

Hình 1.1 - Các cấp độ quản lý và cấu trúc
của một tổ chức văn hóa nghệ thuật
Quản lý cao cấp
(Lập kế hoạch chiến lược)

Quản lý cấp trung
(Các kế hoạch điều hành)

Quản lý cấp thấp
(Các kế hoạch hàng ngày)

Nhà quản lý theo chức năng

Dựng
cảnh

Trang
phục

Ánh
sáng

Âm
thanh

Đạo
cụ

Nhà quản lý theo công đoạn

Bộ phận sân khấu
- Làm thanh trượt trên không;
- Làm đạo cụ;

ĐỖ QUANG VINH - HUC

5

Định nghĩa 1 (Phan Đình Diệu, Quách Tuấn Ngọc …
[24]):

Hệ thống là một tập hợp các thành phần có liên
hệ với nhau, hoạt động để hướng tới mục đích
chung theo cách tiếp nhận các yếu tố vào, sinh ra
các yếu tố ra trong một quá trình xử lý có tổ chức
Hệ thống có 3 thành phần cơ bản tương tác
với nhau:
+ Yếu tố vào (đầu vào)
+ Xử lý, chế biến
+ Yếu tố ra (đầu ra)

ĐỖ QUANG VINH - HUC

6

Hình 1.2 - Sơ đồ hệ thống của
một tổ chức văn hóa nghệ thuật
Ảnh hưởng qua lại một cách liên tục
Kinh tế
- Sự lên giá
- Sự giảm sút
trong kinh
doanh
- Thu nhập sau
khi trừ thuế và
phí bảo hiểm
- Các yếu tố
vùng

Chính trị

Văn hóa

Dân số

- Luật
- Năm bầu cử
- Các khuynh
hướng cởi mở
hay bảo thủ
- Sự ủng hộ của
các nghị sỹ

- Sự quan tâm
của xã hội
- Yếu t...
QUANG VINH - HUCĐỖ
QUANG VINH - HUCĐỖ
1
1
HỆ THỐNG THÔNG TIN
HỆ THỐNG THÔNG TIN
TS. QUANG VINHĐỖ
TS. QUANG VINHĐỖ
Email: DQVINH@HOTMAIL.COM
Email: DQVINH@HOTMAIL.COM
vinhdq@huc.edu.vn
vinhdq@huc.edu.vn
N i - 2008
N i - 2008
HỆ THỐNG THÔNG TIN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG THÔNG TIN - Người đăng: Yumj Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
HỆ THỐNG THÔNG TIN 9 10 984