Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống tính toán song song

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2669 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hệ thống tính toán song song

Hà nội, 6/2008
Đại học Bách khoa Hà Nội

Center of High Performance Computing
Hanoi University of Technology
{hpcc@mail.hut.edu.vn}

Nội dung bài học
Hệ thống tính toán song song
Phân loại các hệ thống tính toán song song
Hệ thống tính toán song song phân cụm
Chương trình song song
Hệ thống tính toán song song bkluster
Hệ thống tính toán song song roadrunner

Đặt vấn đề
 

⇒ 

⇒ 

Những yêu cầu về thực nghiệm nghiên cứu, mô
phỏng => giải quyết những bài toán có khối lượng
tính toán rất lớn trong một khoảng thời gian chấp
nhận được.
Nhu cầu về những máy tính mạnh => Những hệ
thống tính toán => Những siêu máy tính
Chia công việc chung thành những phần nhỏ hơn có
thể thực hiện đồng thời => ứng dụng song song

Siêu máy tính
 

 

Siêu máy tính ~ Những máy tính có khả năng tính
toán rất lớn (xét tại một thời điểm nhất định)
Phụ thuộc vào :
 
 

Sự phát triển của kỹ thuật
Sự phát triển của công nghệ

Cray-2
1985-1989
RPeak : 3.9 gigaflops

IBM Blue Gene/L
11/2007
RPeak : 478.2 teraflops

Roadrunner
25/05/2008
RPeak:1.7 petaflops
Nguồn: 

Hệ thống tính toán song song
 

Máy tính song song là một tập các tài nguyên tính
toán có khả năng truyền thông và kết hợp với nhau
để giải quyết các bài toán lớn trong khoảng thời gian
chấp nhận được
 

 

 

Tài nguyên tính toán: CPU, RAM, …

Máy tính song song là cách tiếp cận phổ biến nhất
để xây dựng các siêu máy tính
Hệ thống tính toán song song chính là một máy tính
song song

Phân loại hệ thống tính toán song song
 
 

Phân loại theo mô hình Flynn
Phân loại theo website top500.org

Phân loại theo mô hình Flynn

 

SISD: giống như máy tuần tự

 

SIMD: song song hóa về mặt dữ liệu

 

MISD: Chia sẻ bộ nhớ

 

MIMD: máy tính song song thực sự

Phân loại dựa trên website top500
Nguồn: 

 
 
 

MPP: Massively Parallel Processing
Cluster
Others: Constellation, GPUs technology, …

Khái niệm hệ thống tính toán phân cụm
(Cluster Computing)‫‏‬
 

Cluster: là một hệ thống tính toán phân tán bao gồm nhiều máy tính được ghép nối với
nha
u

qua mạng và được sử dụng như một tài nguyên tính toán duy nhất.
(G.
F.P
f
ister. In Search of Cluster (second edition). Prentice Hall NJ.1998)‫‏‬

Máy tính: máy 1 VXL, máy SMP, …
Các điều kiện thúc đẩy sự phát triển của cluster:
Bộ VXL có hiệu năng ngày càng cao
Công nghệ truyền thống ngày càng phát triển: mạng fiber, mạng Gbit,…
Các công cụ và giao thức chuẩn cho tính toán phân tán: TCP/IP,

Các thành phần...
H thng tính toán song song
Center of High Performance Computing
Hanoi University of Technology
{hpcc@mail.hut.edu.vn}
Hà ni, 6/2008
Đại hc Bách khoa Hà Ni
Hệ thống tính toán song song - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống tính toán song song - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Hệ thống tính toán song song 9 10 639