Ktl-icon-tai-lieu

Hệ trợ giúp quyết định

Được đăng lên bởi bui-tien-cuong
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 6771 lần   |   Lượt tải: 4 lần
HỆ TRỢ GIÚP QUYẾT ĐỊNH

Lớp HTTT

Bài 4, 5, 6 – Các mô hình ra quyết định
với sự không chắc chắn
TD Khang – ĐHBK Hà Nội

3.3. Các mô hình ra quyết định với sự không chắc chắn:
NỘI DUNG :
- Ra quyết định đa thuộc tinh
- Toán tử tích hợp
- Quan hệ so sánh

Mô hình bài toán đa thuộc tính, đa mục
tiêu, đa tiêu chuẩn
TD Khang – ĐHBK Hà Nội

A/ Ra quyết định đa thuộc tính
TD Khang – ĐHBK Hà Nội

Lựa chọn trong số các phương án được đặc trưng bởi
nhiều thuộc tính
Dạng bảng biểu diễn giá trị của các phương án tại các
thuộc tính tương ứng
| Các thuộc tính
Các phương án |
Các giá trị

Thuộc tính

-

-

Chuẩn hoá các giá trị của một thuộc tính
Đơn điệu :
tuyến tính: rij = xij / xj*, với xj* là giá trị lớn nhất
(lợi ích) (nhỏ nhất - thuộc tính giá) trong miền
giá trị thuộc tính Xj
vectơ: rij = xij / (Σi xij2)1/2
Không đơn điệu: rij = exp(-z2/2), z= (xij – xj0) / σj
Định tính
Trọng số của các thuộc tính: wj∈[0,1], Σ wj =1

Các phương pháp
Phương pháp TRỘI
A1 → A2 (A1 trội hơn A2), nếu các giá trị đều tốt
hơn hoặc tương đương ở tất cả các thuộc tính
Chọn các ph/án không bị phương án khác trội hơn
HỘI: Mỗi thuộc tính đều có gía trị Ngưỡng, chọn
phương án mà mọi gía trị thuộc tính đều tốt hơn
Ngưỡng tương ứng
TUYỂN: Chọn phương án có ít nhất một giá trị tốt
hơn Ngưỡng tương ứng

Các phương pháp
Loại bỏ dần:
Xét thuộc tính X1, chọn A1 = {Ai | xi1 thoả X1}
Tiếp tục xét các thuộc tính tiếp theo để loại bỏ
MAXIMAX: limax = maxj {xij}
Chọn Ak, nếu lkmax = maxi {limax}
MAXIMIN: limin = minj {xij}
Chọn Ak, nếu lkmin = maxi {limin}

TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution
Quan sát thêm các phương án lý tưởng với
các giá trị tốt nhất (xấu nhất) ở các thuộc tính,
sau đó tính khoảng cách và độ tương tự của
các phương án so với các phương án lý tưởng
Dựa vào đó để sắp xếp thứ tự hoặc lựa chọn

TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution
Bước 1: chuẩn hoá, đưa các giá trị về rij ∈[0,1]
Bước 2: tính giá trị theo trọng số vij = rij * wj
Bước 3: tính các giải pháp lý tưởng
A* = (v1*,v2*,…,vm*), với vj* là giá trị tốt nhất của Xj
A- = (v1-,v2-,…,vm-), với vj- là giá trị tốt nhất của Xj
Bước 4: tính khoảng cách
Si* = (Σj (vij-vj*)2)1/2, Si- = (Σj (vij-vj-)2)1/2
Bước 5: tính độ tương tự: Ci* = Si- / (Si*+Si-)

ELECTRE (Elimination et choix
traduisant la realité)
Bước 1: chuẩn hoá, đưa các giá trị về rij ∈[0,1]
Bước 2: tính giá trị theo trọng số vij = rij × wj
Bước 3: tính tập phù hợp và không phù hợp
C(p,q) = { j | vpj ≥ vqj...
H TR GIÚP QUYT ĐỊNH
LpHTTT
Hệ trợ giúp quyết định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ trợ giúp quyết định - Người đăng: bui-tien-cuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Hệ trợ giúp quyết định 9 10 215