Ktl-icon-tai-lieu

HỆCHUYÊN GIA CHUẨN ĐOÁN BỆNH THẦN KINH TÂM THẦN

Được đăng lên bởi jostranhuan
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1909 lần   |   Lượt tải: 4 lần
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-----------------------------

BÀI TẬP LỚN (2)

HỆ CHUYÊN GIA (EXPERT SYSTEMS)

ĐỀ TÀI

HỆ CHUYÊN GIA CHUẨN ĐOÁN BỆNH
THẦN KINH TÂM THẦN

Giáo viên hướng dẫn:
- Hồ Cẩm Hà
Nhóm sinh viên thực hiện:
- Nguyễn Hải Yến _ K54B
- Phạm Trọng Đoán _ K54B
- Hoàng Minh Chiến _ K54B

Hà Nội, 25/11/2007

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

HỆ CHUYÊN GIA CHUẨN ĐOÁN BỆNH THẦN KINH TÂM THẦN

MỤC LỤC

1. Lời nói đầu:
2. Chuẩn đoán bệnh thần kinh, tâm thần:
3. Hệ chuyên gia chuẩn đoán bệnh thần kinh tâm thần:
4. Phương hướng triển khai:
5. Thiết kế cơ sở tri thức:
5.1. Các biến, giá trị tương ứng:
5.2. Các luật:

6. Tài liệu tham khảo :
7. Đề xuất của nhóm:
8. Nhận xét của giáo viên:

----------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hải Yến _ K54B

2

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

HỆ CHUYÊN GIA CHUẨN ĐOÁN BỆNH THẦN KINH TÂM THẦN

1. Lời nói đầu:
Một hệ chuyên gia là một chương trình máy tính biểu diễn và lập luận dựa
trên tri thức trong một chủ đề thuộc một lĩnh vực cụ thể nào đó, nhằm giải
quyết vấn đề hoặc đưa ra những lời khuyên.

Hình vẽ: Các thành phần của một hệ chuyên gia
Hệ chuyên gia là chương trình mà cơ sở tri thức của nó chứa đựng các tri
thức được cung cấp bởi các chuyên gia thực thụ, khác với các tri thức được thu
thập trong các sách giáo khoa hoặc không phải tri thức chuyên môn.
Hệ chuyên gia có tính lâu dài hơn chuyên gia con người, các chuyên gia con
người có thể quên mất các lập luận hay khái niệm nào đó, nhưng hệ chuyên gia thì
không.
Hệ chuyên gia còn có khả năng tái sử dụng cho các mục đích khác nhau, với
các lĩnh vực khác nhau, một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Mặt khác, quá trình đào tạo ra một chuyên gia con người phải mất một
khoảng thời gian và công sức không nhỏ.

----------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hải Yến _ K54B

3

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

HỆ CHUYÊN GIA CHUẨN ĐOÁN BỆNH THẦN KINH TÂM THẦN

Các hệ chuyên gia có thể dùng các luật hay quy tắc một cách nhanh chóng
mà không bị nhầm lẫn, nếu trong trường hợp có quá nhiều quy tắc hay luật thì một
chuyên gia con người không thể xử lý nhanh như một hệ chuyên gia được
Về mặt hiệu quả, rõ ràng một hệ chuyên gia có thể tăng số lượng được đưa
vào trong hệ và giảm đi các chi phí nhân công. Trong cùng một thời điểm thì một
hệ chuyên gia có khả năng giải quyết được nhiều vấn đề hơn so với chuyên ...
TRƯỜNG ĐẠI HC SƯ PHM HÀ NI
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
-----------------------------
BÀI TP LN (2)
H CHUYÊN GIA (EXPERT SYSTEMS)
ĐỀ TÀI
H CHUYÊN GIA CHUN ĐOÁN BNH
THN KINH TÂM THN
Giáo viên hướng dn:
- H Cm Hà
Nhóm sinh viên thc hin:
- Nguyn Hi Yến _ K54B
- Phm Trng Đoán _ K54B
- Hoàng Minh Chiến _ K54B
Hà Ni, 25/11/2007
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
HỆCHUYÊN GIA CHUẨN ĐOÁN BỆNH THẦN KINH TÂM THẦN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆCHUYÊN GIA CHUẨN ĐOÁN BỆNH THẦN KINH TÂM THẦN - Người đăng: jostranhuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
HỆCHUYÊN GIA CHUẨN ĐOÁN BỆNH THẦN KINH TÂM THẦN 9 10 427