Ktl-icon-tai-lieu

Hibernate

Được đăng lên bởi buituan9x
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1423 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hibernate
Mục lục
Contents

1. Khái niệm
1.1 ORM Framework
 Framework là một khái niệm trong phát triển phần mềm dùng

để chỉ những “cấu trúc hỗ trợ được định nghĩa” mà trong đó
những dự án phần mềm khác có thể được sắp xếp vào đó và
phát triển.
 ORM (Object Relational Mapping) framework là một cơ chế
cho phép người lập trình thao tác với database một cách hoàn
toàn tự nhiên thông qua các đối tượng. Lập trình viên hoàn
toàn không quan tâm đến loại database sử dụng, SQL, …
1.2 Persistence Layer
 “Tier” và “Layer”: tier thường được gắn với phần cứng về mặt

vật lý (physical) còn layer thì dính đến vấn đề cách thức tổ
chức bên trong của ứng dụng. Việc phân chia tier là “trong
1

suốt” (transparent) đối với ứng dụng về mặt luận lý (logical).
Điều này có nghĩa là khi ta phát triển một ứng dụng, chúng ta
không bận tâm đến các thành phần (component) sẽ triển khai
(deploy) ra sao mà chỉ chú ý là chúng ta sẽ tổ chức ứng dụng
thành những layer như thế nào.
 Peristence layer: một ứng dụng có thể được chia làm 3 phần
như sau: giao diện người dùng (presentation layer), phần xử lý
nghiệp vụ (business layer) và phần chứa dữ liệu (data layer).
Cụ thể ra, business layer có thể được chia nhỏ thành 2 layer
con là business logic layer (các tính toán nhằm thỏa mãn yêu
cầu người dùng) và persistence layer. Persistence layer chịu
trách nhiệm giao tiếp với data layer (thường là một hệ quản trị
cơ sở dữ liệu quan hệ - Relational DBMS). Persistence sẽ đảm
nhiệm các nhiệm vụ mở kết nối, truy xuất và lưu trữ dữ liệu
vào các Relational DBMS.
1.3 Hibernate Framework
 Hibernate là một trong những ORM Framework
 Hibernate framework là một framework cho persistence layer.

Như vậy, nhờ có Hibernate framework mà giờ đây khi bạn
phát triển ứng dụng bạn chỉ còn chú tâm vào những layer khác
mà không phải bận tâm nhiều về persistence layer nữa.
 Hibernate: là một dịch vụ lưu trữ và truy vấn dữ liệu quan hệ
mạnh mẽ và nhanh.
 Hibernate giúp bạn phát triển các class dùng để lưu trữ dữ liệu
theo cách thức hướng đối tượng: association, inheritance,
polymorphism, composition và collections

Hibernate cho phép bạn thực hiện các câu truy vấn dữ liệu
bằng cách sử dụng ngôn ngữ SQL mở rộng của Hibernate
2

(HQL) hoặc là ngôn ngữ SQL nguyên thủy cũng như là sử
dụng các API.

Hibernate được license theo LGPL (Lesser GNU Public
License).
 Theo đó, bạn có thể thoải mái sử dụng Hibernate trong các dự
án open source hoặc các dự án thương mại (commercial).

2. Cài đặt và sử dụng
2.1 Cài đặt
 Việ...
Hibernate
Mục lục
Contents
1. Khái niệm
1.1 ORM Framework
Framework một khái niệm trong phát triển phần mềm dùng
để chỉ những “cấu trúc hỗ trợ được đnh nghĩa” trong đó
những dự án phần mềm khác thể được sắp xếp vào đó
phát triển.
ORM (Object Relational Mapping) framework một chế
cho phép người lập trình thao tác với database một cách hoàn
toàn tự nhiên thông qua các đối tượng. Lập trình viên hoàn
toàn không quan tâm đến loại database sử dụng, SQL, …
1.2 Persistence Layer
“Tier”“Layer”: tier thường được gắn với phần cứng về mặt
vật (physical) còn layer thì dính đến vấn đề ch thức tổ
chức bên trong của ứng dụng. Việc phân chia tier “trong
1
Hibernate - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hibernate - Người đăng: buituan9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Hibernate 9 10 966