Ktl-icon-tai-lieu

Học ArcGis

Được đăng lên bởi thiemdx
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1453 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI GIỚI THIỆU
Tài liệu hướng dẫn thực tập Hệ thống thông tin địa lý bằng phần mềm ARCVIEW được
xây dựng nhằm chuyển tải đến sinh viên những kiến thức về GIS nói chung và các chức năng
phân tích, xử lý số liệu của phần mềm ARCVIEW. Hai vấn đề đó luôn gắn liền mật thiết với
nhau. Một điều chắc chắn rằng rất khó để có thể nắm bắt được các khái niệm của GIS mà lại
không đứng trên một môi trường GIS cụ thể nào đó (ARCVIEW). Ngược lại người sử dụng phần
mềm sẽ không hiểu được bản chất của một hệ thống, không chủ động trong sử dụng nếu không
hiểu được chuyên ngành của phần mềm được thiết kế để áp dụng.
Trong quá trình biên soạn tài liệu này, cuốn ARCVIEW GIS của hãng ESRI
(Environmental Systems Research Institute) đã được chọn làm tài liệu tham khảo chính nhằm
cung cấp cho sinh viên những chức năng thao tác của GIS một cách đầy đủ nhất. Mục tiêu của
bài giảng này là xây dựng được một cuốn tài liệu đầy đủ đáp ứng được yêu cầu của môn học GIS.
Để thực hiện được các bài thực tập cụ thể của tài liệu này, ngoài việc cài phần mềm cơ bản
của ArcView mà còn cần đến các extension đi kèm như: 3D Analyst, Spatial Analyst, Network
Analyst,…). Đó cũng là những ưu điểm của ArcView, chỉ kích hoạt các chức năng khi bạn cần
đến nó, như vậy sẽ làm cho quá trinh xử lý số liệu của bạn hiệu quả hơn.
Trong cuốn tài liệu này, chắc chắn không thể thể hiện hết được những gì mà GIS có thể làm
được cho chúng ta, mà chỉ có thể đưa ra những thao tác cơ bản và một số ứng dụng mà trong thực
tế chúng ta thường sử dụng đến.
Hãy đọc, suy nghĩ và tự khám phá!

1

MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU ............................................................................................................................ 1
GIỚI THIỆU VỀ ARCVIEW .......................................................................................................... 3
1. ArcView là gì? ..................................................................................................................... 3
2. Bạn có thể làm gì với ArcView ........................................................................................... 3
3. Các khái niệm cơ bản trong ArcView.................................................................................. 3
PHẦN I: NHỮNG CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA ARCVIEW ..................................................... 5
BÀI 1. LÀM QUEN VỚI CÁC GIAO DIỆN CỦA ARCVIEW................................................ 5
BÀI 2: LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU TRONG ARCVIEW.................................................
1
LI GII THIU
Tài liu hướng dn thc tp H thng thông tin địa lý bng phn mm ARCVIEW được
xây dng nhm chuyn ti đến sinh viên nhng kiến thc v GIS nói chung các chc năng
phân tích, x s liu ca phn mm ARCVIEW. Hai vn đề đó luôn gn lin mt thiết vi
nhau. Mt điu chc chn rng rt khó để th nm bt được c khái nim ca GIS li
không đứng trên mt môi trường GIS c th nào đó (ARCVIEW). Ngược li người s dng phn
mm s không hiu được bn cht ca mt h thng, không ch động trong s dng nếu không
hiu được chuyên ngành ca phn mm được thiết kế để áp dng.
Trong quá trình biên son tài liu y, cun ARCVIEW GIS ca hãng ESRI
(Environmental Systems Research Institute) đã được chn làm tài liu tham kho chính nhm
cung cp cho sinh viên nhng chc năng thao c ca GIS mt ch đầy đủ nht. Mc tiêu ca
bài ging này là xây dng được mt cun tài liu đầy đủ đáp ng được u cu ca môn hc GIS.
Để thc hin được các bài thc tp c th ca tài liu y, ngoài vic cài phn mm cơ bn
ca ArcView mà còn cn đến các extension đi m như: 3D Analyst, Spatial Analyst, Network
Analyst,…). Đó cũng nhng ưu đim ca ArcView, ch kích hot các chc năng khi bn cn
đến nó, như vy s làm cho quá trinh x lý s liu ca bn hiu qu hơn.
Trong cun tài liu y, chc chn không th th hin hết được nhng gì mà GIS có th làm
được cho chúng ta, mà ch có th đưa ra nhng thao tác cơ bn và mt s ng dng mà trong thc
tế chúng ta thường s dng đến.
Hãy đọc, suy nghĩ và t khám phá!
Học ArcGis - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học ArcGis - Người đăng: thiemdx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Học ArcGis 9 10 954