Ktl-icon-tai-lieu

Học bổng đà nẵng

Được đăng lên bởi dchyahoo
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 135 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CONG TY CP NGH~ THU~T VI~T
CNDANANG
===00===

86: 011 OICV-AMAI20 14

CONG HOA

.

:xA HQI

CHD NGHiA VI~T NAM

D(Jc lap - TI! do - Hanh phuc
==============================

r» Nfmg,

ngay 08 thdng 10 nam 2014

Vlv: H(Jc bfmg cho tan sinh vien

nam h9C 2014-2015
Kinh gm.: BAN GIAM HI_¢U TRUONG D~I HQC BAcH KHOA DA NANG
PHONG CONG TAc SINH VIEN TRUONG D~ HQC BAcH KHOA DA NANG

Uri d§.u tien, Trung tam Anh ngir AMA - Chi nhanh Da Nfulg xin kinh giri loi chao tran
trong va loi chuc sire khoe dSn Quy nha tnrong.
Trung tam Anh ngir AMA Da Nang la mot don vi chuyen sau ve dao tao Anh ngfr duoc
thanh l~p tren dia ban thanh ph6 Da Nang thea HQ'Pd6ng Kinh doanh Nhuong quyen gifra Cong ty
C6 phan Trung tam Anh ngfr AMA (don vi ducc uy quyen cua American Academy tai Vi~t Nam)
va Cong ty C6 Phan Ngh~ Thu~t Vi~t (TP.HCM).
Nhan dip nam hoc moi 2014-2015, voi muc dich khen thuong, khich l~ cac ban tan sinh
vien la thu khoa cua tnrong va cua tung nganh hoc tai Dai HQCBach Khoa Da Nfulg cling nhu t~o
dieu ki~n tit ca cac tan sinh vien duQ'c hQc trong moi truang chuyen nghi~p, hi~n d~i,vai 100% la
giao vien nuac ngoai, trung tam Anh ngfr AMA Ba N&ng se trao t~ng cac suit hQc b6ng dSn cac em
tan sinh vien, Cl,lth~ nhu sau:
_
02 suit hQc b6ng 100% ap dl,lng cho tM ca cac kh6a hQc t~i AMA Ba Nfulg cho 02 tan
sinh vien la thu khoa d§.uvao kh6i A, Al nam hQc 2014-2015.
_
14 suit hQc b6ng 80% ap dl,lng cho tM ca cac kh6a hQc t~i AMA Ba N&ng cho 14 tan
sinh vien la thu khoa d§.u vao tUng nganh hQc t~i B~i hQc Bach Khoa Ba Nfulg nam hQC
2014-2015.
U6i vai nhfrng tan sinh vien con l~i:
T~~g hQc b?ng " Boi b~_ncling tiSn" 40%, thea d6 khi 02 b~ sinh vien cling dang ky
khoa hQc t~l AMA Ba Nang se duQ'c giam ngay 40% cho tit ca cac kh6a hQc.
Tri ghi t6i da 01 su~t hQC bang lit : 35.500.000 dAng ( tliy cftp dQ thi d§.uvao cua tUng sinh vien).
.
Bay la nh~g hQCb6ng c6 y nghla rna AMA Ba N&ng danh tang cho cac em tan sinh
vl~n, qua ~6 ~o~g m~on ~ao t~o va t~ang bi cho thS h~ tuong lai cua dit ~uac d§.y dli nhfrn kiSn
thuc ngo~l ngu de t\1"tm de won ra the gim.
g
Tnm trQng.l.

Nai nhan:

- Nhu tren;
- LuuHC· ,

...
CONG TY CP NGH~ THU~T VI~T
CNDANANG
===00===
86:
011OICV-AMAI20
14
Vlv: H(Jc bfmg cho tan sinh vien
nam
h9C
2014-2015
CONG HOA
:xA
HQI CHD NGHiA VI~T NAM
. D(Jc lap - TI! do - Hanh phuc
==============================
Nfmg, ngay
08 thdng 10 nam 2014
Kinh
gm.:
BAN GIAM HI_¢UTRUONG D~I HQC BAcH KHOA DA NANG
PHONG CONG TAc SINH VIEN TRUONG D~ HQC BAcH KHOA DA NANG
Uri d§.u tien, Trung tam
Anh
ngir AMA - Chi nhanh Da Nfulg xin kinh giri loi chao tran
trong va loi chuc sire khoe dSn Quy nha tnrong.
Trung tam
Anh
ngir AMA Da Nang la mot don vi chuyen sau ve dao tao Anh ngfr
duoc
thanh l~p tren dia ban thanh ph6 Da Nang thea HQ'Pd6ng Kinh doanh Nhuong quyen gifra Cong ty
C6 phan Trung tam
Anh
ngfr AMA (don vi ducc uy quyen cua American Academy tai Vi~t Nam)
va Cong ty C6 Phan Ngh~ Thu~t Vi~t (TP.HCM).
Nhan dip nam hoc moi 2014-2015, voi muc dich khen thuong, khich l~ cac ban tan sinh
vien la thu khoa cua tnrong va cua tung nganh hoc tai Dai HQCBach Khoa Da Nfulg cling nhu t~o
dieu ki~n tit ca cac tan sinh vien duQ'c hQc trong moi truang chuyen nghi~p, hi~n d~i,vai 100% la
giao vien nuac ngoai, trung tam Anh ngfr AMA Ba N&ng se trao t~ng cac suit hQc b6ng dSn cac em
tan sinh vien, Cl,lth~ nhu sau:
_ 02 suit hQc b6ng 100% ap dl,lng cho tM ca cac kh6a hQc t~i AMA Ba Nfulg cho 02 tan
sinh vien la thu khoa d§.uvao kh6i A, Al nam hQc 2014-2015.
_ 14 suit hQc b6ng 80% ap dl,lng cho tM ca cac kh6a hQc t~i AMA Ba N&ng cho 14 tan
sinh vien la thu khoa d§.u vao tUng nganh hQc t~i B~i hQc Bach Khoa Ba Nfulg nam hQC
2014-2015.
U6i vai nhfrng tan sinh vien con l~i:
T~~g hQc b?ng " Boi b~_ncling tiSn" 40%, thea d6 khi 02 b~ sinh vien cling dang ky
khoa hQc t~l AMA Ba Nang se duQ'cgiam ngay 40% cho tit ca cac kh6a hQc.
Tri ghi t6i da 01 su~t hQC bang lit : 35.500.000 dAng ( tliy cftp dQthi d§.uvao cua tUng sinh vien).
. Bay la nh~g hQCb6ng c6 y nghla rna AMA Ba N&ng danh tang cho cac em tan sinh
vl~n, qua ~6 ~o~g m~on ~ao t~o va t~ang bi cho thS h~ tuong lai cua dit ~uac d§.ydli nhfrn kiSn
thuc ngo~l ngu de t\1"tm de won ra the gim. g
Tnm trQng.l.
Nai
nhan:
- Nhu tren;
- LuuHC·
,
Học bổng đà nẵng - Người đăng: dchyahoo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Học bổng đà nẵng 9 10 679