Ktl-icon-tai-lieu

học CCNA

Được đăng lên bởi tienmanhmpay
Số trang: 378 trang   |   Lượt xem: 2866 lần   |   Lượt tải: 14 lần
CCNA

HỌC KỲ 1

Tài liệu hướng dẫn
Version 1.0

Mục lục
(Học kỳ 1)
Bài 1: Khảo sát chức năng mạng máy tính…………………………………………………… 1-1
Bài 2: Bảo mật mạng…………………………………………………………………………… 2-1
Bài 3: Tìm hiểu về mô hình truyền thông từ máy đến máy…………………………………. 3-1
Bài 4: Tìm hiểu lớp Internet của mô hình TCP/IP………………………………………….. 4-1
Bài 5: Tìm hiểu lớp vận chuyển của mô hình TCP/IP………………………………………. 5-1
Bài 6: Khảo sát tiến trình phân phối gói tin…………………………………………………. 6-1
Bài 7: Tìm hiểu mạng Ethernet………………………………………………………………. 7-1
Bài 8: Kết nố mạng cục bộ Ethernet…………………………………………………………. 8-1
Bài 9: Hiểu về môi trường Mạng cục bộ chia sẻ……………………………………………... 9-1
Bài 10: Giải quyết các thách thức trong mạng với công nghệ LAN Switched…………….. 10-1
Bài 11: Khảo sát quy trình phân phối Packet (gói thông tin mạng)……………………….. 11-1
Bài 12: Vận hành Hệ Điều Hành Cisco IOS…………………………………………………. 12-1
Bài 13: Khởi động với Switch…………………………………………………………………. 13-1
Bài 14: Hiểu về bảo mật thiết bị Switch……………………………………………………… 14-1
Bài 15: Tối ưu hóa những tiện ích của Switch………………………………………………. 15-1
Bài 16: Xử lý các sự cố của Switch…………………………………………………………… 16-1
Bài 17: Tìm hiểu mạng WLAN……………………………………………………………….. 17-1
Bài 18: Tìm hiểu về bảo mật trên WLAN……………………………………………………. 18-1
Bài 19: Thực thi WLAN………………………………………………………………………. 19-1

Bài 1: Khảo sát chức
năng mạng máy tính

Xây dựng một mạng đơn giản

Module 1-1

Tổng quan
Hiểu các ưu điểm và cách thức hoạt động của mạng máy tính là quan trọng trong
việc tối ưu kênh truyền thông giữa người dùng đầu cuối. Bài học này sẽ mô tả các
khái niệm, giới thiệu các thành phần và giải thích các ích lợi của mạng máy tính.
Mục tiêu
Kết thúc bài học này học viên có thể liệt kê các thành phần chính, mục đích và
chức năng của một mạng
•

Mô tả mạng

•

Liệt kê các thành phần chính của mạng

•

Diễn dịch mô hình mạng

•

Liệt kê các chức chia sẻ tài nguyên chính và các ưu điểm của chúng

•

Liệt kê 4 ứng dụng mạng và các ưu điểm của mỗi ứng dụng

•

Mô tả ảnh hưởng của ứng dụng trên mạng

•

Liệt kê loại đặc trưng dùng để mô ta các loại mạng khác nhau

•

So sánh các loại mô hình vật lý và luận lý (physical & logical topologies)

•

Liệt kê đặc trưng của mô hình bus

•

Liệt kê đặc trưng của mô hình sao & sao mở rộng

•

Liệt kê đặc trưng của mô hình vòng đơn & vòng đô

•

Liệt kê đặc trưng của mô hình lưới đầy đủ và không đầy đủ

•

Mô tả các phương pháp kết nối với mạng internet

1-1

Mạng là gì ?

Module 1-2

Phần này mô tả đặc trưng và môi trường ...
CCNA
HC K 1
Tài liu hướng dn
Version 1.0
học CCNA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
học CCNA - Người đăng: tienmanhmpay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
378 Vietnamese
học CCNA 9 10 209