Ktl-icon-tai-lieu

học css

Được đăng lên bởi group7-project-1
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1644 lần   |   Lượt tải: 2 lần
I / _ GIỚI THIỆU:
_Đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng CCS lập trình ngôn ngữ C cho vi điều khiển PIC của Microchip .
Tác giả tên TRẦN XUÂN TRƯỜNG , SV K2001 ,ĐH BK HCM . Là thành viên txt2203 trên diễn
đàn diendandientu.com . Mọi đóng góp ý kiến về tài liệu xin vào mục Vi xử lý-Vi điều khiển của
diễn đàn hoặc email đến địa chỉ : txt2203@yahoo.com . Rất cám ơn mọi đóng góp ý kiến của các
bạn yêu thích lập trình vi xử lý đối với tài liệu này .

II / _ VÀI VẤN ĐỀ VỀ TÀI LIỆU NÀY :

_Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm CCS các phiên bản , lập trình C cho VĐK . Tài liệu cũng
giải thích cách thức hoạt động của 1 số module của VĐK để các bạn nắm rõ hơn hoạt động VĐK
nhằm sử dụng hàm và viết chương trình 1 cách chính xác .
_Tài liệu này không chủ ý thay thế hoàn toàn HELP của CCS , nó chỉ là phần cô đọng , là hướng
dẫn viết 1 chương trình bắt đầu từ đâu , giới thiệu 1 số hàm và cách hoạt động , 1 số vấn đề khi lập
trình , . . . do đó nó không đầy đủ , bạn nên đối chiếu tài liệu này với HELP tiếng Anh để nắm rõ
vấn đề , đồng thời học cả tiếng Anh dễ dàng .
_CCS có phần “ common questions “ – những câu hỏi thường gặp và trả lời , chưa được dịch ở đây
dù nó rất quan trọng , nhiều bạn hay bỏ qua , không để ý . Bạn nên xem nó .
_Tài liệu trình bày về các vấn đề sau :
_ Chương 0 : Giới thiệu sơ lược CCS . Viết 1 chương trình C trong CCS như thế nào . Công cụ
mô phỏng .
_ Chương 1 : Sử dụng biến và hàm , các cấu trúc lệnh , chỉ thị tiền xử lý.
_ Chương 2 : Các hàm xử lý số , xử lý bit , delay .
_ Chương 3 : Xử lý ADC , các hàm vào , ra trong C .
_ Chương 4 : Truyền thông với PC , xử lý chuỗi .
_ Chương 5 : vấn đề TIMER.
_ Chương 6 : Truyền thông I2C , SPI và PARALLEL .
_ Chương 7 : Các vấn đề về PWM , Capture và Compare .
_ Chương 8 : Vấn đề ngắt ( interrupt ).
_Trong mỗi chương sẽ có các hướng dẫn sử dụng các hàm thích hợp cho chủ đề đó .
_Nên đọc chương 1 trước . Các chương còn lại độc lập nhau . Thích gì đọc nấy .
_Tài liệu này viết đến đâu đưa lên mạng cho mọi người tham khảo đến đó . Hầu hết sẽ trình bày sử
dụng 1 cách cơ bản nhất , sau đó sẽ bổ sung thêm VD,chương trình, . . . thêm đến đâu sẽ thông báo
đến đó .

1

CHƯƠNG 0 :

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CCS – ...
I / _ GIÔÙI THIEÄU:
_Ñaây laø taøi lieäu höôùng daãn söû duïng CCS laäp trình ngoân ngöõ C cho vi ñieàu khieån PIC cuûa Microchip .
Taùc giaû teân TRAÀN XUAÂN TRÖÔØNG , SV K2001 ,ÑH BK HCM . Laø thaønh vieân txt2203 treân dieãn
ñaøn diendandientu.com . Moïi ñoùng goùp yù kieán veà taøi lieäu xin vaøo muïc Vi xöû lyù-Vi ñieàu khieån cuûa
dieãn ñaøn hoaëc email ñeán ñòa chæ : txt2203@yahoo.com . Raát caùm ôn moïi ñoùng goùp yù kieán cuûa caùc
baïn yeâu thích laäp trình vi xöû lyù ñoái vôùi taøi lieäu naøy .
II / _ VAØI VAÁN ÑEÀ VEÀ TAØI LIEÄU NAØY :
_Taøi lieäu höôùng daãn söû duïng phaàn meàm CCS caùc phieân baûn , laäp trình C cho VÑK . Taøi lieäu cuõng
giaûi thích caùch thöùc hoaït ñoäng cuûa 1 soá module cuûa VÑK ñeå caùc baïn naém roõ hôn hoaït ñoäng VÑK
nhaèm söû duïng haøm vaø vieát chöông trình 1 caùch chính xaùc .
_Taøi lieäu naøy khoâng chuû yù thay theá hoaøn toaøn HELP cuûa CCS , noù chæ laø phaàn coâ ñoïng , laø höôùng
daãn vieát 1 chöông trình baét ñaàu töø ñaâu , giôùi thieäu 1 soá haøm vaø caùch hoaït ñoäng , 1 soá vaán ñeà khi laäp
trình , . . . do ñoù noù khoâng ñaày ñuû , baïn neân ñoái chieáu taøi lieäu naøy vôùi HELP tieáng Anh ñeå naém roõ
vaán ñeà , ñoàng thôøi hoïc caû tieáng Anh deã daøng .
_CCS coù phaàn “ common questions “ – nhöõng caâu hoûi thöôøng gaëp vaø traû lôøi , chöa ñöôïc dòch ôû ñaây
duø noù raát quan troïng , nhieàu baïn hay boû qua , khoâng ñeå yù . Baïn neân xem noù .
_Taøi lieäu trình baøy veà caùc vaán ñeà sau :
_ Chöông 0 : Giôùi thieäu sô löôïc CCS . Vieát 1 chöông trình C trong CCS nhö theá naøo . Coâng cuï
moâ phoûng .
_ Chöông 1 : Söû duïng bieán vaø haøm , caùc caáu truùc leänh , chæ thò tieàn xöû lyù.
_ Chöông 2 : Caùc haøm xöû lyù soá , xöû lyù bit , delay .
_ Chöông 3 : Xöû lyù ADC , caùc haøm vaøo , ra trong C .
_ Chöông 4 : Truyeàn thoâng vôùi PC , xöû lyù chuoãi .
_ Chöông 5 : vaán ñeà TIMER.
_ Chöông 6 : Truyeàn thoâng I2C , SPI vaø PARALLEL .
_ Chöông 7 : Caùc vaán ñeà veà PWM , Capture vaø Compare .
_ Chöông 8 : Vaán ñeà ngaét ( interrupt ).
_Trong moãi chöông seõ coù caùc höôùng daãn söû duïng caùc haøm thích hôïp cho chuû ñeà ñoù .
_Neân ñoïc chöông 1 tröôùc . Caùc chöông coøn laïi ñoäc laäp nhau . Thích gì ñoïc naáy .
_Taøi lieäu naøy vieát ñeán ñaâu ñöa leân maïng cho moïi ngöôøi tham khaûo ñeán ñoù . Haàu heát seõ trình baøy söû
duïng 1 caùch cô baûn nhaát , sau ñoù seõ boå sung theâm VD,chöông trình, . . . theâm ñeán ñaâu seõ thoâng baùo
ñeán ñoù .
1
học css - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
học css - Người đăng: group7-project-1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
học css 9 10 967