Ktl-icon-tai-lieu

học Excel

Được đăng lên bởi ng-chung
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 2009 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Chương 7: EXCEL
Lê Anh Nhật – 0912.844.866

1. Giới thiệu Excel

2

1. Giới thiệu Excel


Biểu tượng của chương trình Excel



Biểu tượng của tệp chương trình Excel thông
thường

3

1. Giới thiệu Excel
1. Khởi động



Menu Start\All Programs\ Microsoft Office Excel
Hoặc kích vào
biểu tượng chương
trình Excel ngoài
màn hình.

4

1. Giới thiệu Excel
2. Giao diện

Các cột

Thanh công
thức - Formula

Menu
Standard
Formatting
Con trỏ ô
Các hàng
Vùng nhập dữ liệu
Trang tính

5

1. Giới thiệu Excel
3. Thanh công cụ


Thanh chuẩn - Standard



Thanh định dạng - Formatting

6

1. Giới thiệu Excel
3. Thanh công cụ


Ngoài ra còn có các thanh
công cụ khác.



Để hiển thị các thanh công cụ
ta vào menu View\Toolbars
rồi kích vào thanh công cụ đó

7

1. Giới thiệu Excel
4. Thoát khỏi Excel



Lên menu File\Exit.
Hoặc kích vào nút

• Chú ý: cần lưu tài
liệu rồi mới thoát.

8

2. Các khái niệm cơ bản trong Excel

9

2. Các khái niệm cơ bản trong Excel
 Bảng

tính (sheet) là một bảng tính rất lớn bao
gồm 256 cột được đánh thứ tự theo bảng chữ
cái A, B, C... IV và 65536 hàng được đánh theo
thứ tự số: 1, 2, 3, ...65536.

 Tệp

bảng tính (work sheet) là một file chứa
bảng tính, trong một tệp bảng tính có thể chứa
rất nhiều bảng tính. Tệp này có phần mở rộng là
.xls.
10

2. Các khái niệm cơ bản trong Excel
 Cell:

Ứng với một cột và một hàng được
gọi là một Cell hay còn gọi là một ô. Mỗi
Cell đều có toạ độ (địa chỉ) tương ứng là
tên cột, tên hàng VD: D5, H30 ....

11

3. Các thao tác trên bảng tính

12

3. Các thao tác trên bảng tính
a. Mở bảng tính mới.
- Ấn phím: Ctrl + N
- Chọn menu File -> New
- Chọn biểu tượng :

13

3. Các thao tác trên bảng tính
b. Lưu bảng tính.
- Ấn phím: Ctrl + S
- Chọn menu File -> Save
- Chọn biểu tượng:

14

3. Các thao tác trên bảng tính
c. Đóng bảng tính.
- Ấn phím: Ctrl + W
- Chọn menu File -> Close
- Chọn biểu tượng:

15

3. Các thao tác trên bảng tính
d. Mở bảng tính cũ.
- Ấn phím: Ctrl + O
- Chọn menu File -> Open
- Chọn biểu tượng:

16

3. Các thao tác trên bảng tính
e. Các thao tác di chuyển con trỏ
dụng các phím ← ↑ → ↓ để di chuyển
con trỏ ô.

 Sử

 Hoặc

kích chuột trái tương ứng vào ô
mình chọn.

17

3. Các thao tác trên bảng tính
f. Vùng
 Vùng

bao gồm nhiều ô liên tục.

 Vùng

được xác định bởi toạ độ vùng gồm toạ độ
ô đầu tiên và toạ độ ô cuối cùng. Ví dụ A1:C5.

 Chọn

1 ô: di chuyển con trỏ ô đến ô chọn. Hoặc
kích chuột trái vào ô chọn.
18

3. Các thao tác trên bảng tính
f. Vùng
 Chọn

một cột:...
Chương 7: EXCEL
Anh Nhật – 0912.844.866
học Excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
học Excel - Người đăng: ng-chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
học Excel 9 10 466