Ktl-icon-tai-lieu

học matlab bằng thí dụ - Trịnh Anh Ngọc

Được đăng lên bởi dinhmanhcdt1k7
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 123 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HOÏC MATLAB BAÈNG THÍ DUÏ
Trònh Anh Ngoïc
8/5/2009

Hoïc MATLAB baèng thí duï

1

Taøi lieäu naøy ñöôïc vieát vôùi muïc ñích höôùng daãn caùc sinh vieân hoïc nhanh veà Matlab.
Phaàn ñaàu taøi lieäu laø noäi dung baøi giaûng cuûa taùc giaû veà Matlab trong hoïc phaàn "Giaûi
phöông trình baèng maùy tính". Moät soá thí duï, chöông trình tính toaùn soá ñöôïc laáy töø baøi
giaûng "Giaûi tích soá 1" cho lôùp cöû nhaân taøi naêng, "Cô hoïc chaát loûng" cuõng cuûa taùc giaû.
Matlab laø phaàn meàm trôï giuùp tính toaùn soá vaø kyù hieäu, do ñoù taøi lieäu goàm hai phaàn: (1)
tính toaùn kyù hieäu, vaø (2) tính toaùn soá. Sau khi ñoïc xong taøi lieäu naøy, sinh vieân coù theå:
- Duøng Matlab giaûi caùc baøi toaùn giaûi tích, ñaïi soá vaø ñaïi soá tuyeán tính;
- Duøng Matlab ñeå vieát chöông trình tính toaùn cho caùc moân nhö Phöông phaùp phaàn
töû höõu haïn, Giaûi tích soá, Cô hoïc vaät raén bieán daïng, Cô hoïc chaát loûng . . .

1 Vai troø cuûa maùy tính trong nghieân cöùu vaø öùng
duïng toaùn hoïc
• Coâng cuï trôï giuùp tính toaùn soá vaø kyù hieäu.
Veà tính toaùn soá: giuùp moâ phoûng caùc baøi toaùn thuoäc laõnh vöïc khoa hoïc vaø kyõ
thuaät, phaân tích döõ lieäu.
Veà tính toaùn kyù hieäu: cho pheùp thöïc hieän, kieåm tra caùc pheùp bieán ñoåi toaùn
hoïc; döï ñoaùn, thöû nghieäm caùc döï ñoaùn toaùn hoïc; ñaùnh giaù thöïc haønh caùc keát quaû lyù
thuyeát.
• Hieån thò caùc keát quaû baèng ñoà hoïa.

2 Matlab - phaàn meàm toaùn hoïc
Matlab laø moät ngoân ngöõ thöïc hieän daønh cho tính toaùn, ñaëc bieät laø caùc tính toaùn kyõ
thuaät. Vôùi Matlab ta coù theå tính toaùn, hình dung, vaø laäp trình cho caùc ñoái töôïng
toaùn hoïc.
Matlab laø moät heä thoáng töông taùc maø phaàn töû döõ lieäu cô baûn cuûa noù laø maûng
(array). Ñieàu naøy, theå hieän trong teân goïi cuûa noù (Matlab laø vieát taét cuûa Matrix
laboratory), cho pheùp ta thöïc hieän deã daøng caùc tính toaùn ma traän vaø vectô thöôøng
gaëp trong caùc baøi toaùn kyõ thuaät.
Heä thoáng Matlab goàm naêm phaàn chính:
1) Ngoân ngöõ Matlab
2) Moâi tröôøng laøm vieäc Matlab
3) Quaûn lyù ñoà hoïa
4) Thö vieän caùc haøm toaùn hoïc Matlab
5) Giao dieän chöông trình öùng duïng Matlab
Trong taøi lieäu naøy ta seõ laøm quen vôùi caùc phaàn 1) - 4). Baïn ñoïc neân tìm caùc

2

Trònh Anh Ngoïc

taøi lieäu:
Getting Started with MATLAB, MathWorks, Inc., 1998.
Symbolic Math Toolbox User's Guide, MathWorks, Inc., 1998.
trong tuû saùch cuûa MathWorks ñeå ñoïc theâm veà Matlab khi caàn.

3 Löôùt qua Matlab - caùi nhìn ñaàu...
HOÏC MATLAB BAÈNG THÍ DUÏ
Trònh Anh Ngoïc
8/5/2009
học matlab bằng thí dụ - Trịnh Anh Ngọc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
học matlab bằng thí dụ - Trịnh Anh Ngọc - Người đăng: dinhmanhcdt1k7
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
học matlab bằng thí dụ - Trịnh Anh Ngọc 9 10 184