Ktl-icon-tai-lieu

HỌC PHẦN NHẬP MÔN LẬP TRÌNH

Được đăng lên bởi duy-duc-hu-nh
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 2921 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP MINH HỌA MÔN TIN HỌC CƠ SỞ A1
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
TRƢỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TIN HỌC CƠ SỞ


BÀI TẬP MINH HỌA
HỌC PHẦN NHẬP MÔN LẬP TRÌNH
Mục lục:
Tuần 3. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ............................................. 2
Tuần 4. CÁC CẤU TRÚC LẬP TRÌNH - CẤU TRÚC CHỌN ...................................................... 6
Tuần 5. VÒNG LẶP WHILE ......................................................................................................... 11
Tuần 6. VÒNG LẶP FOR .............................................................................................................. 15
Tuần 7. CHƢƠNG TRÌNH CON ................................................................................................... 19
Tuần 8. CHƢƠNG TRÌNH CON (tt) ............................................................................................. 20
Tuần 9. KIỂU MẢNG MỘT CHIỀU VÀ MỘT SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN ................................. 22
Tuần 10. TÌM KIẾM VÀ SẮP XẾP TRÊN MẢNG MỘT CHIỀU ............................................... 27
Tuần 11. MẢNG 2 CHIỀU............................................................................................................. 32
Tuần 12. 13. KIỂU KÝ TỰ VÀ KIỂU CHUỖI ............................................................................. 39
Tuần 13. ĐỆ QUY .......................................................................................................................... 49

Trang 1

BÀI TẬP MINH HỌA MÔN TIN HỌC CƠ SỞ A1

Tuần 3. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH
CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN
Bài tập 1:
Viết chƣơng trình in ra các dòng chữ sau đây:
1.
2.
3.
4.

In C, lowercase letters are significant.
main is where program execution begins.
Opening and closing braces enclose program statements in a routine.
All program statements must be terminated by a semicolon.

#include <stdio.h>
int main (void)
{
printf ("\t1.
printf ("\t2.
printf ("\t3.
routine.\n");
printf ("\t4.
semicolon.\n");
return 0;
}

In C, lowercase letters are significant.\n");
main is where program execution begins.\n");
Opening and closing braces enclose program statements in a
All program statements must be terminated by a

Chú ý:
1. Ngôn ngữ C phân biệt chữ hoa và chữ thƣờng.
2. Mỗi chƣơng trình luôn có một và chỉ một hàm main. Hàm main sẽ là nơi đầu tiên chƣơng trình
thực hiện.
3. Mỗi khi có mở ngoặc thì phải có đóng ngoặc. vd: {…} và (…)
4. Các dòng lệnh phải kết thúc bằng dấu ...

Trang 1
 TPHCM
T



BÀI TẬP MINH HỌA
HỌC PHẦN NHP MÔN LP TRÌNH
Mục lục:
Tuần 3.  ............................................. 2
Tuần 4. -  ...................................................... 6
Tuần 5.  ......................................................................................................... 11
Tuần 6.  .............................................................................................................. 15
Tuần 7.  ................................................................................................... 19
Tuần 8.  ............................................................................................. 20
Tuần 9.  ................................. 22
Tuần 10.  ............................................... 27
Tuần 11.  ............................................................................................................. 32
Tuần 12.  ............................................................................. 39
Tuần 13.  .......................................................................................................................... 49
HỌC PHẦN NHẬP MÔN LẬP TRÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỌC PHẦN NHẬP MÔN LẬP TRÌNH - Người đăng: duy-duc-hu-nh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
HỌC PHẦN NHẬP MÔN LẬP TRÌNH 9 10 956