Ktl-icon-tai-lieu

Hoc PHP

Được đăng lên bởi flowerlantern
Số trang: 142 trang   |   Lượt xem: 2816 lần   |   Lượt tải: 10 lần
COMPUTER LEARNING CENTERMôn học: PHP
Bài 1
Những vấn đề chính sẽ được đề cập trong bài học:
Giới thiệu PHP
Cấu hình IIS, Apache Web Server
Cài đặt PHP.
o Cài đặt PHP.
o Cấu hình ứng dụng PHP
Giới thiệu PHP.
o PHP Script.
o Ghi chú trong PHP
o In nội dung bằng PHP

1. GIỚI THIỆU PHP

PHP viết tắt của chữ Personal Home Page ra đời năm 1994 do phát minh của
Rasmus Lerdorf, và nó tiếp tục được phát triển bởi nhiều cá nhân và tập thể khác, do đó
PHP được xem như một sản phẩm của mã nguồn mở.
PHP là kịch bản trình chủ (server script) chạy trên phía server (server side) như
cách server script khác (asp, jsp, cold fusion).
PHP là kịch bản cho phép chúng ta xây dựng ứng dụng web trên mạng internet hay
intranet tương tác với mọi cơ sở dữ liệu như mySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server và
Access.
Lưu ý rằng, từ phiên bản 4.0 trở về sau mới hỗ trợ session, ngoài ra PHP cũng như
Perl là kịch bảng xử lý chuỗi rất mạnh chính vì vậy bạn có thể sử dụng PHP trong những
có yêu cầu về xử lý chuỗi.

2. CÀI ĐẶT PHP
Cài đặt PHP trên nền Windows thì sử dụng php-4.0.6-Win32.zip, sau khi cài đặt
ứng dụng này trên đĩa cứng sẽ xuất hiện thư mục PHP, trong thự mục này sẽ có tập tin
php4ts.dll và php.exe cùng với thư mục sessiondata.
Ngoài ra, trong thư mục WINDOW hoặc WINNT sẽ xuất hiện tập tin php.ini, tập
tin này cho phép bạn cấu hình cho ứng dụng PHP. Chẳng hạn, khi sử dụng session, PHP
cần một nơi để lưu trữ chúng, trong tập tin này mặc định là session.save_path =
C:\PHP\sessiondata, nếu bạn cài đặt PHP với thư mục PHP trên đĩa D thì bạn cần thay
đổi đường dẫn trong khai báo này.
Tương tự như vậy, khi có lỗi trong trangPHP thì lỗi thường xuất hiện khi triệu gọi
chúng, để che dấu các lỗi này thì bạn cần khai báo display_errors = Off thay vì chúng ở
trạng thái display_errors = On.
Ngoài ra, trang PHP cũng có thể trình bày một số warning khi chúng phát hiện cú
pháp không hợp lý, chính vì vậy để che dấu các warning này thì bạn cũng cần khai báo
trạng thái Off thay vì On như assert.warning = Off.

3. CẤU HÌNH ỨNG DỤNG PHP
3.1. Cấu hình IIS

Sau khi cài đặt hệ điều hành Windows NT hay 2000 trở về sau, bằng cách khai báo
mới một web site hay virtual site trong một site đang có theo các bước như sau:
1. Tạo một thư ...
COMPUTER LEARNING CENTER WWW.HUUKHANG.COM
Moân hoïc: PHP
Baøi 1
Nhöõng vaán ñeà chính seõ ñöôïc ñeà caäp trong baøi hoïc:
9 Giôùi thieäu PHP
9 Caáu hình IIS, Apache Web Server
9 Caøi ñaët PHP.
o Caøi ñaët PHP.
o Caáu hình öùng duïng PHP
9 Giôùi thieäu PHP.
o PHP Script.
o Ghi chuù trong PHP
o In noäi dung baèng PHP
1. GIÔÙI THIEÄU PHP
PHP vieát taét cuûa chöõ Personal Home Page ra ñôøi naêm 1994 do phaùt minh cuûa
Rasmus Lerdorf, vaø noù tieáp tuïc ñöôïc phaùt trieån bôûi nhieàu caù nhaân vaø taäp theå khaùc, do ñoù
PHP ñöôïc xem nhö moät saûn phaåm cuûa maõ nguoàn môû.
PHP laø kòch baûn trình chuû (server script) chaïy treân phía server (server side) nhö
caùch server script khaùc (asp, jsp, cold fusion).
PHP laø kòch baûn cho pheùp chuùng ta xaây döïng öùng duïng web treân maïng internet hay
intranet töông taùc vôùi moïi cô sôû döõ lieäu nhö mySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server vaø
Access.
Löu yù raèng, töø phieân baûn 4.0 trôû veà sau môùi hoã trôï session, ngoaøi ra PHP cuõng nhö
Perl laø kòch baûng xöû lyù chuoãi raát maïnh chính vì vaäy baïn coù theå söû duïng PHP trong nhöõng
coù yeâu caàu veà xöû lyù chuoãi.
2. CAØI ÑAËT PHP
Caøi ñaët PHP treân neàn Windows thì söû duïng php-4.0.6-Win32.zip, sau khi caøi ñaët
öùng duïng naøy treân ñóa cöùng seõ xuaát hieän thö muïc PHP, trong thöï muïc naøy seõ coù taäp tin
php4ts.dll vaø php.exe cuøng vôùi thö muïc sessiondata.
Ngoaøi ra, trong thö muïc WINDOW hoaëc WINNT seõ xuaát hieän taäp tin php.ini, taäp
tin naøy cho pheùp baïn caáu hình cho öùng duïng PHP. Chaúng haïn, khi söû duïng session, PHP
caàn moät nôi ñeå löu tröõ chuùng, trong taäp tin naøy maëc ñònh laø session.save_path =
C:\PHP\sessiondata, neáu baïn caøi ñaët PHP vôùi thö muïc PHP treân ñóa D thì baïn caàn thay
ñoåi ñöôøng daãn trong khai baùo naøy.
Töông töï nhö vaäy, khi coù loãi trong trangPHP thì loãi thöôøng xuaát hieän khi trieäu goïi
chuùng, ñeå che daáu caùc loãi naøy thì baïn caàn khai baùo display_errors = Off thay vì chuùng ôû
traïng thaùi display_errors = On.
Ngoaøi ra, trang PHP cuõng coù theå trình baøy moät soá warning khi chuùng phaùt hieän cuù
phaùp khoâng hôïp lyù, chính vì vaäy ñeå che daáu caùc warning naøy thì baïn cuõng caàn khai baùo
traïng thaùi Off thay vì On nhö assert.warning = Off.
3. CAÁU HÌNH ÖÙNG DUÏNG PHP
3.1. Caáu hình IIS
Sau khi caøi ñaët heä ñieàu haønh Windows NT hay 2000 trôû veà sau, baèng caùch khai baùo
môùi moät web site hay virtual site trong moät site ñang coù theo caùc böôùc nhö sau:
1. Taïo moät thö muïc coù teân myPHP ñeà löu tröõ caùc taäp tin PHP
2. Khôûi ñoäng IIS (töï ñoäng khôûi ñoäng neáu Windows NT/2000)
Giaùo vieân: Phaïm Höõu Khang
Hoc PHP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoc PHP - Người đăng: flowerlantern
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
142 Vietnamese
Hoc PHP 9 10 347