Ktl-icon-tai-lieu

Học spss

Được đăng lên bởi baongocvu
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1231 lần   |   Lượt tải: 0 lần
INTRODUCTION
TO SPSS

Bố cục bài trình bày
•
•
•
•

Tổng quan về SPSS
Cách mã hóa, nhập và chỉnh sửa dữ liệu
Một số câu lệnh biến đổi dữ liệu
Một số phép phân tích cơ bản và cách đọc
kết quả
• Vẽ biểu đồ

I. Tổng quan về SPSS
•
•
•
•

SPSS là gì?
Ứng dụng của SPSS
Cách mở, tạo và lưu file SPSS
Cửa sổ Variable View, Data View

SPSS là gì?
• SPSS là tên viết tắt của “Statistical Product
and Service Solutions”
• Năm 1968, Norman H. Nie, C. Hadlai (Tex)
Hull và Dale H. Bent đã phát triển SPSS
• Hiện nay, SPSS là một trong những phần
mềm phân tích số liệu phổ biến và mạnh
nhất với trên 250.000 khách hàng trên toàn
thế giới

1.2. Ứng dụng của SPSS
• SPSS giúp lưu trữ và quản lý dữ liệu
• SPSS là công cụ hữu hiệu để thực hiện
phân tích các số liệu trong khoa học xã hội,
khoa học tự nhiên và kinh tế.
• SPSS có thể đọc được các file dữ liệu dạng
.xls, .txt, .dat, …

1.3. Cách mở, tạo và lưu file SPSS
• Mở file SPSS:
File  Open  Data…
• Tạo file SPSS:
File  Open  New  Data
• Lưu file SPSS:
File  Save as…

1.4. Cửa sổ Variable View, Data View
• Cửa sổ Variable View:
– Sử dụng cửa sổ Variable View: Chọn Variable
View tab
– Biểu diễn các thông tin về biến như tên biến,
dạng biến, các giá trị, thang đo
– Dùng để mã hóa biến
– Các dòng là các biến số
– Các cột là các thuộc tính của biến số: ví dụ: tên
biến, nhãn biến, kiểu dữ liệu
– Có thể chỉnh sửa trực tiếp vào cửa sổ này

1.4. Cửa sổ Variable View, Data View
• Cửa sổ Data View:
–
–
–
–

Sử dụng cửa sổ Data View: Chọn Data View tab
Biểu diễn dữ liệu
Dùng để nhập, chỉnh sửa dữ liệu
Các dòng là các trường hợp. Mỗi dòng thể hiện số liệu
của một quan sát hay một bảng hỏi
– Các cột là các biến số. Mỗi dòng thể hiện một biến số
hay một đặc điểm được đo lường
– Các ô là các giá trị. Mỗi ô chứa một giá trị của một biến
số của một quan sát
– Có thể chỉnh sửa trực tiếp vào cửa sổ này

1.5. Thanh Menu Bar
• File: thực hiện các chức năng với file như mở, đọc, lưu
file,…
• Edit: thực hiện các chức năng chỉnh sửa file: copy, paste,
tìm kiếm và thay thế
• View: có thể thay đổi hình thức hiển thị của dữ liệu. Chức
năng phố biến nhất là Value Labels
• Data: các chức năng định dạng, nhập dữ liệu: sắp xếp,
trộn, đặt điều kiện
• Transform: thay đổi dạng dữ liệu có sẵn bằng lệnh mã hóa
lại biến, tính toán,…
• Analyze: thực hiện tất cả các phép phân tích đối với các
biến số
• Graphs: vẽ biểu đồ
• Help: Trợ giúp

II. Cách mã hóa, nhập và
chỉnh sửa dữ liệu

2.1. Các loại câu hỏi
• Có nhiều tiêu chí phân chia các loại câu hỏi
•...
INTRODUCTION
TO SPSS
Học spss - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học spss - Người đăng: baongocvu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Học spss 9 10 444