Ktl-icon-tai-lieu

Hook trong windows

Được đăng lên bởi ngocthuan
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1841 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Lập trình C trên Windows

Kỹ thuật lập trình Hook
(phụ lục)
Nguyễn Tri Tuấn
Khoa CNTT – ĐH.KHTN.Tp.HCM
Email: nttuan@ fit.hcmuns.edu.vn

Nội dung



Lập trình sự kiện



Giới thiệu kỹ thuật Hook



Minh họa cách lập trình Hook

C4W - Hook - Nguyen Tri Tuan - DH.KHTN Tp.HCM

Spring 2004

2

1

Lập trình sự kiện

C4W - Hook - Nguyen Tri Tuan - DH.KHTN Tp.HCM

Spring 2004

3

Spring 2004

4

Giới thiệu kỹ thuật Hook


Hook là gì ?



Mục tiêu của Hook ?



Các loại Hook



Thủ tục Hook (Hook procedure)



Chuỗi Hook (Hook chain)

C4W - Hook - Nguyen Tri Tuan - DH.KHTN Tp.HCM

2

Giới thiệu kỹ thuật Hook – Hook là gì ?



Hook là một cơ chế trong lập trình sự kiện,…



…cho phép ứng dụng có thể cài đặt một hàm
giám sát vào quá trình lưu chuyển các thông
điệp

Æ ứng dụng có thể chặn và xử lý các thông
điệp trước khi nó đến được cửa sổ/ứng dụng
đích
C4W - Hook - Nguyen Tri Tuan - DH.KHTN Tp.HCM

Spring 2004

5

Giới thiệu kỹ thuật Hook – Hook là gì ? … (tt)

C4W - Hook - Nguyen Tri Tuan - DH.KHTN Tp.HCM

Spring 2004

6

3

Giới thiệu kỹ thuật Hook – Hook là gì ? … (tt)


Có 2 cách cài đặt Hook:
ƒ

ƒ



Cài đặt cục bộ (Thread Hook): hàm giám sát
được cài vào sau Thread message Queue Æ có
tác dụng giám sát tất cả các thông điệp trong
một tiểu trình hay một ứng dụng cụ thể
Cài đặt toàn cục (Global Hook): hàm giám sát
được cài vào sau Systemd message Queue Æ
có tác dụng giám sát tất cả các thông điệp trong
toàn hệ thống

Với Global Hook, hàm cài đặt phải được lưu
trong một DLL

C4W - Hook - Nguyen Tri Tuan - DH.KHTN Tp.HCM

Spring 2004

7

Giới thiệu kỹ thuật Hook – Mục tiêu của Hook ?

Giám sát bàn phím: các ứng dụng gõ tiếng
Việt, điều khiển thiết bị bằng bàn phím,…
 Giám sát mouse: Click’n See
 Theo dõi việc sử dụng các ứng dụng,
Capture screen
 Ứng dụng dạy học bằng máy tính (CBT –
Computer-based Training)
…


C4W - Hook - Nguyen Tri Tuan - DH.KHTN Tp.HCM

Spring 2004

8

4

Giới thiệu kỹ thuật Hook – Các loại Hook ?


WH_KEYBOARD: Hook giám sát thông điệp từ
bàn phím: WM_KEYDOWN, WM_KEYUP



WH_MOUSE: Hook giám sát thông điệp từ chuột



WH_GETMESSAGE: Hook giám sát thông điệp
chung (keyboard, mouse, hay các message khác)



WH_CBT: Windows gọi hàm hook CBT trước khi
tạo lập (create), kích hoạt (active), hủy (destroy),
minimize, maximize, di chuyển (move), thay đổi
kích thước (size),… của cửa sổ giao diện

C4W - Hook - Nguyen Tri Tuan - DH.KHTN Tp.HCM

Spring 2004

9

Giới thiệu kỹ thuật Hook – Các loại Hook ?...(tt)


WH_JOURNALPLAYBA...
1
Lp trình C trên Windows
K thut lp trình Hook
(ph lc)
Nguyn Tri Tun
Khoa CNTT – ĐH.KHTN.Tp.HCM
Email: nttuan@ fit.hcmuns.edu.vn
Spring 2004C4W - Hook - Nguyen Tri Tuan - DH.KHTN Tp.HCM 2
Ni dung
Lp trình s kin
Gii thiu k thut Hook
Minh ha cách lp trình Hook
Hook trong windows - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hook trong windows - Người đăng: ngocthuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Hook trong windows 9 10 43