Ktl-icon-tai-lieu

hợp ngữ mips

Được đăng lên bởi tran-son-hai-khtn
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1454 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HDTH Kiến trúc máy tính & Hợp Ngữ

Bộ môn MMTVT - HCMUS

LẬP TRÌNH HỢP NGỮ MIPS
Mục đích


Làm quen với hợp ngữ MIPS.



Biết cách viết, biên dịch và chạy chương trình hợp ngữ MIPS với công cụ MARS.

Tóm tắt lý thuyết
Hợp ngữ (Assembly) là ngôn ngữ lập trình bậc thấp, nó gồm tập các từ khóa và từ gợi nhớ
rất gần với ngôn ngữ máy (machine code).
Mỗi kiến trúc vi xử lý đều có tập lệnh (instruction set) riêng, do đó sẽ có hợp ngữ riêng dành
cho kiến trúc đó. Ở đây, ta tập trung nghiên cứu về hợp ngữ dành cho kiến trúc MIPS. Môi
trường lập trình được sử dụng là chương trình MARS. MARS là môi trường lập trình giả lập
giúp ta viết, biên dịch và chạy hợp ngữ MIPS trên các máy x86.
 Cấu trúc của một chương trình hợp ngữ MIPS
.data

# khai báo biến sau chỉ thị này

.text

# viết các lệnh sau chỉ thị này

...
main:

# điểm bắt đầu của chương trình

…

tên_biến:

Cách khai báo biến
kiểu_lưu_trữ

giá_trị

Các kiểu lưu trữ hỗ trợ: .word, .byte, .asciiz .space
Lưu ý: tên_biến (nhãn) phải theo sau bởi dấu hai chấm (:)
Ví dụ:
var1: .word

3

# số nguyên 4-byte có giá trị khởi tạo là 3

var2: .byte

’a’,’b’ # mảng 2 phần tử, khởi tạo là a và b

var3: .space

40

# cấp 40-byte bộ nhớ, chưa được khởi tạo

1

HDTH Kiến trúc máy tính & Hợp Ngữ

Bộ môn MMTVT - HCMUS

 Các thanh ghi trong MIPS
Thanh ghi đa năng
Số

Tên

Ý nghĩa

$0

$zero

Hằng số 0

$1

$at

Assembler Temporary

$2-$3

$v0-$v1

Giá trị trả về của hàm hoặc biểu thức

$4-$7

$a0-$a3

Các tham số của hàm

$8-$15

$t0-$t7

Thanh ghi tạm (không giữ giá trị trong quá trình gọi hàm)

$16-$23

$s0-$s7

Thanh ghi lưu trữ (giữ giá trị trong suốt quá trình gọi hàm)

$24-$25

$t8-$t9

Thanh ghi tạm

$26-27

$k0-$k1

Dự trữ cho nhân HĐH

$28

$gp

Con trỏ toàn cục (global pointer)

$29

$sp

Con trỏ stack

$30

$fp

Con trỏ frame

$31

$ra

Địa chỉ trả về

Thanh ghi HI và LO
Thao tác nhân của MIPS có kết quả chứa trong 2 thanh ghi HI và LO. Bit 0-31 thuộc LO và
32-63 thuộc HI.

Thanh ghi dấu phẩy động
MIPS sử dụng 32 thanh ghi dấu phẩy động để biểu diễn độ chính xác đơn của số thực. Các
thanh ghi này có tên là : $f0 – $f31.
Để biểu diễn độ chính xác kép (double precision) thì MIPS sử dụng sự ghép đôi của 2 thanh
ghi có độ chính xác đơn.

2

HDTH Kiến trúc máy tính & Hợp Ngữ

Bộ môn MMTVT - HCMUS

 Cú pháp tổng quát lệnh MIPS
<tên-lệnh> <r1>, <r2>, <r3>
 r1: thanh ghi chứa kết quả
 r2: thanh ghi
 r3: thanh ghi hoặc hằng số
 Một số lệnh MIPS cơ bản
Ghi chú:


Rd: thanh ghi đích, Rs, Rt: thanh ghi nguồn.



các l...
HDTH Kiến trúc máy tính & Hp Ng B môn MMTVT - HCMUS
1
LP TRÌNH HP NG MIPS
Mục đích
Làm quen vi hp ng MIPS.
Biết cách viết, biên dch và chạy chương trình hợp ng MIPS vi công c MARS.
Tóm tt lý thuyết
Hp ng (Assembly) là ngôn ng lp trình bc thp, nó gm tp các t khóa và t gi nh
rt gn vi ngôn ng máy (machine code).
Mi kiến trúc vi x lý đều có tp lệnh (instruction set) riêng, do đó sẽ có hp ng riêng dành
cho kiến trúc đó. Ở đây, ta tập trung nghiên cu v hp ng dành cho kiến trúc MIPS. Môi
trường lập trình được s dụng là chương trình MARS. MARS là môi trường lp trình gi lp
giúp ta viết, biên dch và chy hp ng MIPS trên các máy x86.
Cu trúc ca một chương trình hợp ng MIPS
.data # khai báo biến sau ch th này
...
.text # viết các lnh sau ch th này
main: # điểm bt đầu của chương trình
Cách khai báo biến
tên_biến: kiểu_lưu_trữ giá_tr
Các kiểu lưu trữ h tr: .word, .byte, .asciiz .space
Lưu ý: tên_biến (nhãn) phi theo sau bi du hai chm (:)
Ví d:
var1: .word 3 # s nguyên 4-byte có giá tr khi to là 3
var2: .byte ’a’,’b’ # mng 2 phn t, khi to là a và b
var3: .space 40 # cp 40-byte b nhớ, chưa được khi to
hợp ngữ mips - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hợp ngữ mips - Người đăng: tran-son-hai-khtn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
hợp ngữ mips 9 10 410