Ktl-icon-tai-lieu

HTML ngôn ngữ lập trình thiết kế Web

Được đăng lên bởi hong-gam-lai-thi1
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 2720 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HƯỚNG DẪN NHẬP MÔN HTML
Bài này sẽ trình bày về những bí ẩn của ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML), nhƣng thực chất
chẳng có gì bí ẩn. Nếu đã biết cách dùng trình xử lý văn bản, bạn có thể tạo ra các trang Web chỉ
trong vài phút.
Nhờ đƣợc xây dựng trên nền văn bản và đồ hoạ, World Wide Web (WWW) đã đƣa Internet nhập vào
dòng chảy của cuộc sống. Nhƣng tính hấp dẫn của WWW vƣợt xa hơn nhiều so với giao diện đồ hoạ,
là cái đã lôi cuốn nhiều ngƣời dùng PC không rành kỷ thuật. Nhờ HTML tƣơng đối đơn giản nên
nhiều ngƣời bình thƣờng có thể tạo ra các Web site đầy ấn tƣợng. Nếu bạn khao khát muốn đƣa cái gì
đó của mình lên Web, thì tất cả những điều mà bạn cần có là một tài khoản đăng ký với hãng cung
cấp Web, một ít bí quyết về HTML, và một chút óc sáng tạo.
Bài báo này sẽ đƣa bạn đi một chuyến du lịch trên trang Web điển hình, để bạn có thể thấy nó đƣợc
thực hiện nhƣ thế nào. Đặc biệt, bạn sẽ đƣợc giới thiệu về các phần tử cấu tạo nên HTML (Hypertext
Markup Language - Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) - linh hồn các trang Web. Và ngay cả trong
trƣờng hợp không có dự định tạo ra Web site riêng cho mình, thì bạn cũng có thêm đƣợc hiểu biết về
những gì xảy ra khi bạn nối vào Web và xem các trang ƣa thích.
HTML: Ngôn ngữ đánh dấu:
Sau những lóng ngóng với vài trang Web trong cuộc du lịch Internet, có thể bạn nghĩ rằng phải có gói
phần mềm tinh vi để thu đƣợc tất cả những hiệu ứng trang trí đầy quyến rũ này. Mặc dù có một số
công cụ dành cho những ngƣời say mê HTML thực sự, nhƣng bạn có thể dùng một trình soạn thảo
văn bản bất kỳ nhƣ Notepad của Windows để tạo ra những trang Web hấp dẫn.
Sự thật là hầu hết các trang đều không có gì khác ngoài văn bản đƣợc gia cố thêm bằng một phần tử
HTML xếp đặt đúng quy cách. Để hiểu đƣợc cách hoạt động của chúng, bạn phải xem xét từng từ
trong cụm từ Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản và xem chúng có ý nghĩa gì:
Siêu văn bản (HyperText). Nhƣ bạn đã biết, liên kết siêu văn bản là một từ hay một câu trong trang
Web dùng để chỉ đến trang Web khác. Khi nhấn chuột lên một trong các liên kết này, trình duyệt của
bạn (nhƣ Netscape Navigator hoặc Internet Explorer) sẽ đƣa bạn tức khắc đến trang Web kia mà
không cần hỏi han gì. Vì những liên kết siêu văn bản này thật sự là tính năng đặc trƣng của World
Wide Web, các trang Web thƣờng đƣợc biết nhƣ là những tài liệu siêu văn bản. Cho nên HTML có từ
siêu văn bản trong tên của nó, vì bạn dùng nó để tạo nên các tài liệu siêu văn bản này.
Đánh dấu (Markup). Có từ điển định nghĩa markup là các chỉ ...
HƯỚNG DẪN NHẬP MÔN HTML


trong vài phút.








Markup Language - - 


HTML: Ngôn ngữ đánh dấu:





 





 




 





 

Các thẻ HTML:





tro

HTML ngôn ngữ lập trình thiết kế Web - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HTML ngôn ngữ lập trình thiết kế Web - Người đăng: hong-gam-lai-thi1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
HTML ngôn ngữ lập trình thiết kế Web 9 10 632