Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn AI

Được đăng lên bởi Huỳnh Tấn Thạch
Số trang: 274 trang   |   Lượt xem: 1371 lần   |   Lượt tải: 1 lần
dientuvanvinh@yahoo.com.vn

Mục lục
Bài 1 - Làm quen với Adobe Illustrator .................................3
1.1. Các thao tác đầu tiên........................................................3
1.2. Làm việc với thanh công cụ ..........................................27
Bài 2 – Các thao tác cơ bản với đối tượng............................72
2.1. Lựa chọn các đối tượng .................................................72
2.2. Định vị các đối tượng ....................................................85
2.3. Canh chỉnh và phân bố các đối tượng ...........................89
Bài 3 - Đối tượng và lớp .........................................................90
3.1. Tổ chức các đối tượng ...................................................90
3.2. Sắp xếp các đối tượng ...................................................94
3.3. Kết hợp các đối tượng ...................................................95
Bài 4 - Các mẫu màu và các chế độ màu ..............................98
4.1. Các chế độ mầu và mô hình màu...................................98
4.2. Các lại màu đốm và màu xử lý ....................................101
4.3. Làm việc với các mẫu màu..........................................103
4.4. Áp dụng màu ...............................................................104
4.5. Áp dụng màu bằng cách sử dụng hộp công cụ ............106
4.6. Sử dụng palette Color..................................................107
4.7. Áp dụng màu bằng cách rê và thả ...............................109
4.8. Sử dụng palette Stroke.................................................110
4.9. Sử dụng palette Swatches............................................113
4.10. Sử dụng lệnh Swatch Libraries..................................128
4.11. Sử dụng Color Picker ................................................133
4.12. Chỉnh sửa các màu.....................................................136
4.13. Sử dụng các bộ lọc để chỉnh sửa các màu .................140
Bài 5 - Tạo hiệu ứng màu đồng nhất...................................146
5.1. Cài đặt sự quản lý màu ................................................146
5.2. Tạo tùy biến xác lập quản lý màu................................153
5.3. Chỉ định các chính sách quản lý màu ..........................155
5.4. Chỉ định một công cụ quản lý màu..............................156
5.5. Lưu và tảu các xác lập quản lý màu tùy biến ..............157
5.6. In thử mềm các màu. ...................................................160
5.7. Thay đổi Profile màu của một ...
Mc lc
Bài 1 - Làm quen vi Adobe Illustrator .................................3
1.1. Các thao tác đầu tiên........................................................3
1.2. Làm vic vi thanh công c ..........................................27
Bài 2 – Các thao tác cơ bn vi đối tượng............................72
2.1. La chn các đối tượng.................................................72
2.2. Định v các đối tượng....................................................85
2.3. Canh chnh và phân b các đối tượng ...........................89
Bài 3 - Đối tượng và lp .........................................................90
3.1. T chc các đối tượng...................................................90
3.2. Sp xếp các đối tượng ...................................................94
3.3. Kết hp các đối tượng ...................................................95
Bài 4 - Các mu màu và các chế độ màu ..............................98
4.1. Các chế độ mu và mô hình màu...................................98
4.2. Các li màu đốm và màu x ....................................101
4.3. Làm vic vi các mu màu..........................................103
4.4. Áp dng màu ...............................................................104
4.5. Áp dng màu bng cách s dng hp công c............106
4.6. S dng palette Color..................................................107
4.7. Áp dng màu bng cách rê và th ...............................109
4.8. S dng palette Stroke.................................................110
4.9. S dng palette Swatches............................................113
4.10. S dng lnh Swatch Libraries..................................128
4.11. S dng Color Picker ................................................133
4.12. Chnh sa các màu.....................................................136
4.13. S dng các b lc để chnh sa các màu .................140
Bài 5 - To hiu ng màu đồng nht...................................146
5.1. Cài đặt s qun lý màu ................................................146
5.2. To tùy biến xác lp qun lý màu................................153
5.3. Ch định các chính sách qun lý màu ..........................155
5.4. Ch định mt công c qun lý màu..............................156
5.5. Lưu và tu các xác lp qun lý màu tùy biến ..............157
5.6. In th mm các màu. ...................................................160
5.7. Thay đổi Profile màu ca mt tài liu .........................162
5.8. Nhúng các Profile trong các tài liu đã được lưu ........164
dientuvanvinh@yahoo.com.vn
http://sites.google.com/site/dientuvanvinh
http://www.youtube.com/user/dientuvanvinh
Page: 1
Hướng dẫn AI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn AI - Người đăng: Huỳnh Tấn Thạch
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
274 Vietnamese
Hướng dẫn AI 9 10 817