Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn Bài tập Nền và Móng

Được đăng lên bởi Gạo Tẻ Rẻ Tiền
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2766 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Hướng dẫn Bài tập Nền và Móng
Chương I : Sơ Bộ Đánh Giá Nền Đất và Nghiên Cứu Các Phương Án

Thiết Kế Móng

I- Số liệu thiết kế :
1- Sơ đồ mặt bằng : sơ đồ 1 .
2- Tải trọng tính toán ở mặt móng :
Bảng I-1 : Bảng tải trọng tính toán .
Tải
Cột giữa
Trọng
N (T)
M (Tm)
Tổ hợp cơ bản
82,50
3,50
Tổ hợp bổ sung
85,65
6,20

Q (T)
1,00
1,00

N (T)
75,63
75,95

Cột biên
M (Tm)
4,00
6,50

Q (T)
2,05
1,50

3- Kết quả thí nghiêm nén lún :
STT

Lớp đất

25
34
6

Á sét
Sét
Cát hạt trung

Hệ số rỗng ei ứng với các cấp áp lực Pi (KG/cm2 )
e0 (%)
e1(%)
e2(%)
e3(%)
e4(%)
0,607
0,577
0,558
0,543
0,534
0,659
0,629
0,606
0,529
0,580
0,667
0,65
0,640
0,631
0,630

4- Kết quả thí nghiệm đất :
STT

Lớp
đất

Chiều
dày h
(m)

Tỷ
trọng (
∆)

Dung
trọng γ
(g/cm3)

Độ ẩm
tự nhiên
W (%)

G/hạn
nhão
Wnh(%)

G/hạn
dẻo
Wd(%)

25
34
6

Á sét
Sét
Cát
hạt
trung

4
3
∞

2,67
2,72
2.64

1,96
1,90
2,00

18
22
20

22
40
_

14
22
_

Góc
nội
ma sát
ϕ (0)
22
20
30

Lực
dính đvị
C(kg/c
m2)
0,15
0,28
0,08

5- Kích thước cột :
F = 50 x 30; cm2
Mực nước ngầm cách mặt đất tự nhiên 3; m
Độ lún giới hạn Sgh = 8; cm
II- Đánh giá tình hình nền đất và nghiên cứu và nghiên cứu các ph ương án thi ết k ế
móng :
1- Đánh giá sơ bộ tình hình nền đất : gồm 3 lớp đất .
a- Lớp thứ nhất (No 25) : lớp đất á sét, h = 4; m.
W − Wd
18 − 14
=
= 0,5
Độ sệt
B=
Wnh − Wd 22 − 14
0,25 < B = 0,5 nên đất ở trạng thái dẻo .
0,01W
0,01.18
∆=
2,67 = 0,79
Độ bảo hoà nước : G=
e0
0,607

1

Hướng dẫn Bài tập Nền và Móng
Hệ số nén lún :
Pi(KG)
0
ei
0,607
a(cm2/KG)

0,5 < G < 0,8 nên đất ở trạng thái ẩm .
1
0,577

2
0,558

0,03

0,019

3
0,543
0,015

b- Lớp thứ hai (No 34) :lớp đất sét, h = 3 m.
W − Wd
22 − 22
=
=0
Độ sệt
B=
Wnh − Wd 40 − 22
B = 0 nên đất ở trạng nữa rắn .
0,01W
0,01.22
∆=
2,72 = 0,91
Độ bảo hoà nước : G=
e0
0,659
G > 0,8 nên đất ở trạng thái bảo hoà nước .
Hệ số nén lún :
Pi(KG)
0
1
2
3
ei
0,659
0,629
0,608
0,592
a(cm2/KG)
0,03
0,021
0,016

4
0,534
0,009

4
0,58
0,012

c- Lớp thứ ba (No6 ) :lớp cát hạt trung , h = 3 m.
Đánh giá theo độ rỗng : 0,55 < e0 < 0,7 nên đất ở trạng thái chặt vừa .
0,01W
0,01.22
∆=
2,647 = 0,87
Độ bảo hoà nước : G=
e0
0,667
G > 0,8 nên đất ở trạng thái bảo hoà nước .
Hệ số nén lún :
Pi(KG)
0
1
2
3
4
ei
0,667
0,650
0,640
0,631
0,630
a(cm2/KG)
0,017
0,010
0,009
0,001
Kết luận : Nền đất khá tốt trạng thái dẻo, nửa rắn, chặt vừa, hệ số nén lún a 1-2 khá bé, ít
lún, tải trọng không lớn, nên có khả năng dùng làm nền thiên nhiên cho các công trình .
2- Các phương án thiết kế nền móng :
• Phương án thứ n...
H ng d n Bài t pướ N n và Móng
Ch ng I :ươ S B Đánh Giá N n Đ t và Nghiên C u Các Ph ng Ánơ ươ
Thi t K Móng ế ế
I- S li u thi t k : ế ế
1- S đ m t b ng ơ : s đ 1 . ơ
2- T i tr ng tính toán m t móng :
B ng I-1 : B ng t i tr ng tính toán .
T i
Tr ng
C t gi a C t biên
N (T) M (Tm) Q (T) N (T) M (Tm) Q (T)
T h p c b n ơ 82,50 3,50 1,00 75,63 4,00 2,05
T h p b sung 85,65 6,20 1,00 75,95 6,50 1,50
3- K t qu thí nghiêm nén lún :ế
STT L p đ t H s r ng e
i
ng v i các c p áp l c P
i
(KG/cm
2
)
e
0
(%) e
1
(%) e
2
(%) e
3
(%) e
4
(%)
25
34
6
Á sét
Sét
Cát h t trung
0,607
0,659
0,667
0,577
0,629
0,65
0,558
0,606
0,640
0,543
0,529
0,631
0,534
0,580
0,630
4- K t qu thí nghi m đ t :ế
STT L p
đ t
Chi u
dày h
(m)
T
tr ng (
)
Dung
tr ng
γ
(g/cm
3
)
Đ m
t nhiên
W (%)
G/h n
nhão
W
nh
(%)
G/h n
d o
W
d
(%)
Góc
n i
ma sát
ϕ
(
0
)
L c
dính đv
C(kg/c
m
2
)
25
34
6
Á sét
Sét
Cát
h t
trung
4
3
2,67
2,72
2.64
1,96
1,90
2,00
18
22
20
22
40
_
14
22
_
22
20
30
0,15
0,28
0,08
5- Kích th c c t :ướ
F = 50 x 30; cm
2
M c n c ng m cách m t đ t t nhiên 3; m ướ
Đ lún gi i h n S
gh
= 8; cm
II- Đánh giá tình hình n n đ t nghiên c u nghiên c u các ph ng án thi t k ươ ế ế
móng :
1- Đánh giá s b tình hình n n đ t : g m 3 l p đ tơ .
a- L p th nh t (N
o
25) : l p đ t á sét, h = 4; m.
Đ s t B =
5,0
1422
1418
WW
WW
dnh
d
=
=
0,25 < B = 0,5 nên đ t tr ng thái d o .
Đ b o hoà n c : ướ G=
79,067,2
607,0
18.01,0
e
W01,0
0
==
1
Hướng dẫn Bài tập Nền và Móng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn Bài tập Nền và Móng - Người đăng: Gạo Tẻ Rẻ Tiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hướng dẫn Bài tập Nền và Móng 9 10 144