Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn cài Core Fedora 4

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 1 lần
2:43 pm­06/10/2005

Hướng dẫn cài đặt
Fedora Core 4
Nguồn: ­install­guide­en/fc4/
Copyright © 2005 Red Hat, Inc., Stuart Ellis, Paul W. Frields

Dịch bởi: Lê Đức Thuận (thuan1975@gmail.com)

­install­guide­en/fc4/

1/73

2:43 pm­06/10/2005
Table of Contents
Tổng quan
1. Bắt đầu cài đặt
1.1. Booting from Disc
1.2. Using Other Removable Media
1.3. Booting from the Network using PXE
2. Các cách cài đặt khác
2.1. Installation from a Network Server
2.1.1. TCP/IP Configuration
2.1.2. Network Service Setup
2.2. Installation from a Hard Drive
3. Xác định vị trí của bạn
4. Nâng cấp hệ thống đang tồn tại
5. Các kiểu cài đặt
6. Phân hoạch đĩa
6.1. Choosing a Partitioning Method
6.1.1. Setting Up Partitions Automatically
6.1.2. Setting Up Partitions Manually
6.2. General Information on Partitions
6.2.1. Partition Types
6.2.2. Understanding LVM
6.3. Disk Druid
7. Tải khởi động
7.1. Keeping Your Existing Boot Loader Settings
7.2. Booting Additional Operating Systems 
7.3. Setting a Boot Loader Password 
7.4. Advanced Boot loader Options 
8. Cấu hình mạng
9. Cấu hình bảo mật
10. Lựa chọn vùng, miền
11. Thiết lập Mật khẩu cho Root
12. Lựa chọn các gói tin
13. About to Install
14. Cài đặt các gói tin
15. Lần khởi động đầu tiên
16. Các bước tiếp theo (trong khi sử dụng)
­install­guide­en/fc4/

2/73

2:43 pm­06/10/2005

Tổng Quan
Fedora Core là một hệ điều hành đầy đủ dành cho máy để bàn hoặc máy Server
với phần mềm có mã nguồn mở
Vòng đời của Fedora Core
Fedora Core là một hệ thống có tốc độ phát triển rất nhanh nó cho
phép nhân viên kỹ thuật triển khai nhanh một hệ thống.
Bản hướng dẫn này giúp bạn cài đặt Fedora Core trên máy để bàn, máy sách
tay và server. Cài đặt hệ thống này rất mềm dẻo với một chút kiến thức về Linux
hoặc mạng máy tính.  Nếu bạn chọn giá trị  mặc định, Fedora Core sẽ cung
cấp cho bạn một HĐH trên máy để bàn một cách đầy đủ nhất. nó bao gồm
cả các chương trình ứng dụng cơ bản, các tiện ích Internet và các bộ công
cụ cho một máy để bàn.
Tài liệu này không đi vào chi tiết cho tất cả các bước trong quá trính cài đặt.

1. Nền tảng
Dự án Fedora Core, ý nói các sản phẩm và ủng hộ cho Fedora Core, nó là một
sự thỏa thuận được ký giữa công ty RedHat và cộng đồng phát triển mã nguồn
mở (FOSS). Dự án Fedora Core được hỗ trợ bởi Fedora Extras, thêm vào đó các
gói tin  luôn được cài đặt với hệ thống Fedora Core.
Để   có   thêm   thông   tin   về   dự   án ...
2:43 pm-06/10/2005
Hưng dn cài đt
Fedora Core 4
Ngun: http://fedora.redhat.com/docs/fedora-install-guide-en/fc4/
Copyright © 2005 Red Hat, Inc., Stuart Ellis, Paul W. Frields
Dch bi: Lê Đức Thun (thuan1975@gmail.com)
http://fedora.redhat.com/docs/fedora-install-guide-en/fc4/ 1/73
Hướng dẫn cài Core Fedora 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn cài Core Fedora 4 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hướng dẫn cài Core Fedora 4 9 10 562