Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn cài đặt Apache solr

Được đăng lên bởi Nguyen Van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 905 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu hưỡng dẫn cài đặt Apache Solr trên window 7
Hưỡng Dẫn Cài Đặt Apache Solr Trên window 7
-

Như các bạn đã biết Apache Solr là 1 services giúp cho việc tìm kiếm được áp dụng trên các
server chạy LINUX

-

Vậy làm sao để chung ta có thể cài đặt và sử dụng nó trên localhost

-

Bài viết này mình có tham khảo qua những tài liệu trên mạng

Bài này mình sẽ hưỡng dẫn các bạn cài đặt nó trên localhost sử dụng window 7, giành cho
những ai đang tìm hiểu cách cài đặt.
Thực hiên : pnminh.it@gmail.com or betapcode@gmail.com
Ngày : 14/07/2012

1. Download Java SDK
- Truy cập vào 2 link bên dưới để download bộ java jdk về cài đặt cho máy ( nếu máy bạn
chưa cài)
- 
- 
2. Download Tomcat 7
- Truy cập vào địa chỉ : 
- Download 32-bit/64-bit Windows Service Installer (pgp, md5)
3. Download solr 3.4.0
- Truy cập vào địa chỉ : 
4. Install Java SDK
5. Install tomcat 7 trên window
- Tiến hành các bước cài đặt Tomcat 7 ( hình minh họa phía dưới )

Thực hiện bởi : pnminh.it@gmail.com

Page 1

Tài liệu hưỡng dẫn cài đặt Apache Solr trên window 7

Nhập cổng mặc định cho Tomcat và username, password truy cập vào phần quản trị

Thực hiện bởi : pnminh.it@gmail.com

Page 2

Tài liệu hưỡng dẫn cài đặt Apache Solr trên window 7

Chọn đường dẫn tới thư mục java JDK vừa cài đặt ở bước 3

-

Sau khi cài xong nó sẽ tự động start Tomcat

Thực hiện bởi : pnminh.it@gmail.com

Page 3

Tài liệu hưỡng dẫn cài đặt Apache Solr trên window 7

-

-

Tiếp theo , các bạn giải nén file: apache apache-solr-3.4.0.zip ra và Copy nó vào 1 thư mục
ở đây tôi ví dụ là : C:\apache-solr-3.4.0
Tiếp theo , ta copy toàn bộ các file trong thư mục C:\apache-solr-3.4.0\example\Solr ra 1
thư mục khác , tôi đặt là C:\solr
Tiếp theo, copy file C:\apache-solr-3.4.0\dist\apache-solr-3.4.0.war vào thư mục cài đặt
Tomcat và đổi tên thành solr.war , ở đây tôi ví dụ là : C:\Program Files\Apache Software
Foundation\Tomcat 7.0\webapps\solr.war
Bây giờ chúng ta vào Windows Services manager vào chọn Automatic nó lên

-

Bây giờ để ý dưới thanh taskbar có biểu tượng của tomcat, click chuột phải vào nó và chọn
Configure

-

Chọn tab Java xem cấu hình đường dẫn đã tới đúng thư mục chưa, trong mục : Java Option :
bạn kéo xuống dòng cuối cùng vào thêm đoạn này vào :

T...
Tài liệu hưng dẫn cài đt Apache Solr trên window 7
Thc hin bi : pnminh.it@gmail.com Page 1
Hưỡng Dẫn Cài Đặt Apache Solr Trên window 7
- Như các bạn đã biết Apache Solr là 1 services giúp cho vic tìm kiếm được áp dng trên các
server chy LINUX
- Vậy làm sao để chung ta có th cài đặt và s dng nó trên localhost
- Bài này mình s hưỡng dn các bn cài đặt nó trên localhost s dng window 7, giành cho
những ai đang tìm hiểu cách cài đt.
- Bài viết này mình có tham kho qua nhng tài liu trên mng
- Thc hiên : pnminh.it@gmail.com or betapcode@gmail.com
- Ngày : 14/07/2012
1. Download Java SDK
- Truy cập vào 2 link bên dưới để download b java jdk v cài đặt cho máy ( nếu máy bn
chưa cài)
- http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
- http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk-7u3-download-
1501626.html
2. Download Tomcat 7
- Truy cập vào địa ch : http://tomcat.apache.org/download-70.cgi
- Download 32-bit/64-bit Windows Service Installer (pgp, md5)
3. Download solr 3.4.0
- Truy cập vào địa ch : http://apache.mirrors.airband.net/lucene/Solr/3.4.0/apache-solr-
3.4.0.zip
4. Install Java SDK
5. Install tomcat 7 trên window
- Tiến hành các bước cài đặt Tomcat 7 ( hình minh họa phía dưới )
Hướng dẫn cài đặt Apache solr - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn cài đặt Apache solr - Người đăng: Nguyen Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hướng dẫn cài đặt Apache solr 9 10 278