Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DNS SERVER TRONG CENTOS 6.5

Được đăng lên bởi daotutrang
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 408 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DNS SERVER TRONG CENTOS 6.5
DNS - Domain Name System - hệ thống phân giải tên miền dùng để chuyển đổi hostname/URL
sang địa chỉ IP. Vì địa chỉ IP rất khó nhớ nên DNS dùng những hostname như hocmang.net
thay vì địa chỉ IP 113.52.37.51. Rõ ràng là nhớ tên dễ hơn rất nhiều so với các số kia.
Giới thiệu đôi chút về DNS rồi, giờ chúng ta tiến hành cài đặt DNS Server trong CentOS 6.5

1. Cài đặt những pakage liên quan
# yum install bind* -y

2. Cấu hình DNS Server
Sửa file named.conf như sau:
[root@hocmang named]# vi /etc/named.conf
//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND
named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver
only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration
files.
//
options {
listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.80.100; };
listen-on-v6 port 53 { ::1; };
directory
"/var/named";
dump-file
"/var/named/data/cache_dump.db";
statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
allow-query
{ localhost; 192.168.80.0/24; };
allow-transfer { localhost; 192.168.80.101; };
recursion yes;
dnssec-enable yes;
dnssec-validation yes;
dnssec-lookaside auto;
/* Path to ISC DLV key */
bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key";


managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
};
logging {
channel default_debug {
file "data/named.run";
severity dynamic;
};
};
zone "." IN {
type hint;
file "named.ca";
};
zone"hocmang.local" IN {
type master;
file "forward.hocmang";
allow-update { none; };
};
zone"80.168.192.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "reverse.hocmang";
allow-update { none; };
};
include "/etc/named.rfc1912.zones";
include "/etc/named.root.key";

Ở trên mình đã tiến hành thêm những dòng sau:
listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.80.100; }; #đây là địa chỉ của DNS Server - Master DNS
allow-query { localhost; 192.168.80.0/24; }; #Cho phép những truy vấn từ mạng
192.168.80.0/24
allow-transfer { localhost; 192.168.80.101; }; #192.168.80.101 là địa chỉ của DNS2 - Slave DNS
Tiếp đến tạo 2 zone forward và reverse lưu ở 2 file là fordwar.hocmang và reverse.hocmang

2. Tạo Zone files
2.1. Tạo Forward Zone
[root@hocmang ~]# vi /var/named/forward.hocmang
$TTL 86400
@
IN SOA
dns1.hocmang.local. root.hocmang.local. (
2011071001 ;Serial
3600
;Refresh


1800
;Retry
604800
;Expire
86400
;Minimum TTL
)
@
IN NS
dns1.hocmang.local.
@
IN NS
dns2.hocmang.lo...
http://hocmang.net
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DNS SERVER TRONG CENTOS 6.5
DNS - Domain Name System - hệ thống phân giải tên miền dùng để chuyển đổi hostname/URL
sang địa chỉ IP. Vì địa chỉ IP rất khó nhớ nên DNS dùng những hostname như hocmang.net
thay vì địa chỉ IP 113.52.37.51. Rõ ràng là nhớ tên dễ hơn rất nhiều so với các số kia.
Giới thiệu đôi chút về DNS rồi, giờ chúng ta tiến hành cài đặt DNS Server trong CentOS 6.5
1. Cài đặt những pakage liên quan
# yum install bind* -y
2. Cấu hình DNS Server
Sửa file named.conf như sau:
[root@hocmang named]# vi /etc/named.conf
//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND
named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver
only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration
files.
//
options {
listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.80.100; };
listen-on-v6 port 53 { ::1; };
directory "/var/named";
dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
allow-query { localhost; 192.168.80.0/24; };
allow-transfer { localhost; 192.168.80.101; };
recursion yes;
dnssec-enable yes;
dnssec-validation yes;
dnssec-lookaside auto;
/* Path to ISC DLV key */
bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key";
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DNS SERVER TRONG CENTOS 6.5 - Trang 2
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DNS SERVER TRONG CENTOS 6.5 - Người đăng: daotutrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DNS SERVER TRONG CENTOS 6.5 9 10 724