Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn cài đặt Kinect

Được đăng lên bởi Thanh Tuyến Phan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 946 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶTKinect .NET SDK

I. Chuẩn bị cài đặt
Để làm việc với Kinect .NET SDK chúng ta bắt buộc phải có môi trường làm việc như sau:
Hệ điều hành: Windows 7 (32bit hoặc 64 bit).
Phần cứng: Cấu hình máy tính với CPU dual-core, 2,66GHz trở lên; card màn hình hỗ trợ Microsoft
DirectX 9.0c; RAM tối thiểu 2GB;
Phần mềm: (Các bước cài đặt không có gì đặt biệt, Download về và cài theo thứ tự sau là OK)
Cài đặt Microsoft Visual Studio 2010 Express hoặc các phiên bản khác của Visual Studio
2010
Cài đặt Microsoft .NET Framework 4.0(
id=17851)

Cài đặt thư viện Kinect .NET SDK ()
II. Thao tác cơ bản để 1 Project có thư viện SDK của kinect
Bước tiếp theo ta tạo một project để bắt đầu lập trình cho thiết bị Kinect. Có thể tạo project theo
dạng mà mình thích: Windows Form, WPF… Tuy nhiên nên sử dụng WPF(windows presentation
foundation) để xử lí hình ảnh tốt hơn.

Hình: Tạo project dạng WPF ->OK

Để sử dụng thư viện Kinect .NET SDK, chúng ta Add reference đến Microsoft.Research.Kinect.Nui
ở thư mục C:\Program Files (x86)\Microsoft Research KinectSDK hoặc C:\Program Files\Microsoft
Research KinectSDK

Hình: Add thư viện SDK bằng cách click phải vào mục Reference…->chọn Add reference…
Sau khi đã Add reference thành công, ta bắt tay vào code.
Trước hết chúng ta khai báo đối tượng Runtime, đối tượng này là đại diện cho thiết bị Kinect
Runtime kinect = new Runtime();
Đối tượng Runtime thuộc namespace Microsoft.Research.Kinect.Nui do đó trước khi sử dụng
chúng ta phải khai báo:
using Microsoft.Research.Kinect.Nui;
Sau đó tiến hành khởi tạo thiết bị với các thông số khởi tạo:
kinect.Initialize(RuntimeOptions.UseColor)
Có nhiều tùy chọn khởi tạo, tùy vào mục đích sử dụng mà chúng ta lựa chọn những thông số cho
phù hợp:
RuntimeOptions.UseDepth: Khởi tạo thiết bị để lấy theo độ sâu

RuntimeOptions.UseSkeletalTracking: khởi tạo thiết bị để theo dõi hoạt động cử chỉ của người
RuntimeOptions.UseDepthAndPlayerIndex: khởi tạo thiết bị cho phép nhận dạng nhiều nhân vật.
Các thông số này có thể kết hợp với nhau bằng toán tử ( | )
kinect.Initialize(RuntimeOptions.UseColor | RuntimeOptions.UseDepth |
RuntimeOptions.UseSkeletalTracking | RuntimeOptions.UseDepthAndPlayerIndex);
Như vậy là thiết bị đã sẵn sàng cho chúng ta khai thác. Sau khi sử dụng xong, chúng ta tắt thiết bị
bằng phương thức:
kinect.Uninitialize();
Tóm lại, để sử dụng và tắt thiết bị Kinect chúng ta t...
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶTKinect .NET SDK
I. Chuẩn bị cài đặt
 !"#$#%&
'()&*+,-%./01,2345
678&9:;<=>96?+@,"A1A33B'C"DEF"+;G"HI",%,J
"KLMFNOIP1BQF
67)&/9<#(2R! ;(2A,-,+),8S%T5
9(2I",%,JU%+,1MVMW"%%,2<ER<XU%+,
1MVM
9(2I",%,JY"-,"R4M/Z&[[---",%,J,[@%[+,-,+[+%%W\
+]V.^_V5
9(2#/Z&[[---",%,J,[@%[+,-,+[+%%W\+]1.^.35
II. Thao tác cơ bản để 1 Project có thư viện SDK của kinect
Q#`a,b,",c((7d";,ae9 b,",c,
+b;f&*+,-%Y,"A*6Yg=EE%h+i*6Y/-+,-%"%`,
j,+`,5(Whf;Pk
';&b,",c+b*6Y@lT
Hướng dẫn cài đặt Kinect - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn cài đặt Kinect - Người đăng: Thanh Tuyến Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hướng dẫn cài đặt Kinect 9 10 531