Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MAIL SERVER TRÊN CENTOS 6.5 GỒM CÓ POSTFIX, DOVECOT, SQUIRRELMAIL

Được đăng lên bởi daotutrang
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MAIL SERVER TRÊN CENTOS 6.5
GỒM CÓ POSTFIX, DOVECOT, SQUIRRELMAIL
Hôm nay mình sẽ tiến hành cài đặt Mail Server sử dụng Postfix làm mail tranfer agent
(MTA).
Dovecot là một IMAP và POP3 Mail Server mã nguồn mở thường được triển khai trong hệ
thống Unix/Linux.
Và SquirrelMail là một webmail client cho phép mình gửi/nhận mail thông qua web browser.
Lưu ý: chúng ta sẽ không tìm thấy Squirrelmail trong CentOS official repositories, tức là bạn
dùng câu lệnh "yum" sẽ không có. Để làm được việc đó thì bạn cài đặt và bật EPEL
repository như mình hướng dẫn ở bài Cài đặt Web Server.
# wget 
# rpm -Uvh epel-release-6-8.noarch.rpm
1. Cài đặt Postfix
Mặc định nếu lúc cài CentOS bạn chọn Basic Server thì đã có cài luôn Postfix thậm chí cả ở
chế độ minimal installation.
Còn không thì bạn cứ cài đặt bình thường
# yum install postfix -y
Cấu hình Postfix:
Sửa file cấu hình main.cf
# vi /etc/postfix/main.cf
##Bạn tìm đến những dòng này và sửa lại
## Line no 75 - Xóa dấu "#" và điền đường dẫn mailserver ##
myhostname = mail.hocmang.local## Line 83 - Uncomment and Set
domain name ##
mydomain = hocmang.local## Line 99 - Uncomment ##
myorigin = $mydomain## Line 116 - Set ipv4 ##
inet_interfaces = all## Line 119 - Change to all ##
inet_protocols = all## Line 164 - Comment ###mydestination =
$myhostname, localhost.$mydomain, localhost,
## Line 165 - Uncomment ##\
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost,
$mydomain
## Line 264 - Uncomment and add IP range ##
mynetworks = 192.168.80.0/24, 127.0.0.0/8
## Line 419 - Uncomment ##
home_mailbox = Maildir/
Sử xong rồi thì Save và Exit. Sau đó khởi động dịch vụ và cho phép chạy khi khởi động
CentOS.
# service postfix restart
# chkconfig postfix on


2. Cài đặt Dovecot
#yum install dovecot -y
Cấu hình Dovecot
# vi /etc/dovecot/dovecot.conf
## Line 20 - umcomment ##
protocols = imap pop3 lmtp# vi /etc/dovecot/conf.d/10mail.conf
## Line 24 - uncomment ##
mail_location = maildir:~/Maildir# vi /etc/dovecot/conf.d/10auth.conf
## line 9 - uncomment##
disable_plaintext_auth = yes
## Line 97 - Add a letter "login" ##
auth_mechanisms = plain login# vi /etc/dovecot/conf.d/10master.conf
## Line 83, 84 - Uncomment and add "postfix"
#mode = 0600
user = postfix
group = postfix
Xong rồi thì khởi động dịch vụ và cho phép chạy khi khởi động CentOS.
# service dovecot start
# chkconfig dovecot on
3. Cài đặt Squirrelmail
#y...
http://hocmang.net
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MAIL SERVER TRÊN CENTOS 6.5
GỒM CÓ POSTFIX, DOVECOT, SQUIRRELMAIL
Hôm nay mình sẽ tiến hành cài đặt Mail Server sử dụng Postfix làm mail tranfer agent
(MTA).
Dovecot là một IMAP và POP3 Mail Server mã nguồn mở thường được triển khai trong hệ
thống Unix/Linux.
Và SquirrelMail là một webmail client cho phép mình gửi/nhận mail thông qua web browser.
Lưu ý: chúng ta sẽ không tìm thấy Squirrelmail trong CentOS official repositories, tức là bạn
dùng câu lệnh "yum" sẽ không có. Để làm được việc đó thì bạn cài đặt và bật EPEL
repository như mình hướng dẫn ở bài Cài đặt Web Server.
# wget http://epel.mirror.net.in/epel/6/i386/epel-release-6-
8.noarch.rpm
# rpm -Uvh epel-release-6-8.noarch.rpm
1. Cài đặt Postfix
Mặc định nếu lúc cài CentOS bạn chọn Basic Server thì đã có cài luôn Postfix thậm chí cả ở
chế độ minimal installation.
Còn không thì bạn cứ cài đặt bình thường
# yum install postfix -y
Cấu hình Postfix:
Sửa file cấu hình main.cf
# vi /etc/postfix/main.cf
##Bạn tìm đến những dòng này và sửa lại
## Line no 75 - Xóa dấu "#" và điền đường dẫn mailserver ##
myhostname = mail.hocmang.local## Line 83 - Uncomment and Set
domain name ##
mydomain = hocmang.local## Line 99 - Uncomment ##
myorigin = $mydomain## Line 116 - Set ipv4 ##
inet_interfaces = all## Line 119 - Change to all ##
inet_protocols = all## Line 164 - Comment ###mydestination =
$myhostname, localhost.$mydomain, localhost,
## Line 165 - Uncomment ##\
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost,
$mydomain
## Line 264 - Uncomment and add IP range ##
mynetworks = 192.168.80.0/24, 127.0.0.0/8
## Line 419 - Uncomment ##
home_mailbox = Maildir/
Sử xong rồi thì Save và Exit. Sau đó khởi động dịch vụ và cho phép chạy khi khởi động
CentOS.
# service postfix restart
# chkconfig postfix on
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MAIL SERVER TRÊN CENTOS 6.5 GỒM CÓ POSTFIX, DOVECOT, SQUIRRELMAIL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MAIL SERVER TRÊN CENTOS 6.5 GỒM CÓ POSTFIX, DOVECOT, SQUIRRELMAIL - Người đăng: daotutrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MAIL SERVER TRÊN CENTOS 6.5 GỒM CÓ POSTFIX, DOVECOT, SQUIRRELMAIL 9 10 720