Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn cài đặt oracle 11g

Được đăng lên bởi 12121394hcmus
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ng

1

n cài

t Oracle 11g Trial

ng
Ng

th

cài

Oracle 11g Trial

hi n

Hoàng Anh Tú

dung
1
2

c tiêu.............................................................................................................. 2
Các b

c cài

t ................................................................................................. 2

3

y cài

t Oracle............................................................................................... 8

4

ts

u ý ........................................................................................................ 9

5

Tài li u tham kh o .............................................................................................. 9

2

1.M c tiêu

1

Hoàng Anh Tú

tiêu

Tài li u này h ng d n cài
hành Windows 32-bit.
cài

t Oracle 11g Release 2 trên máy tính s

t Oracle 11g, c n chu n b tr

c các gói cài

ng h

u

t sau:

1. Oracle 11g: 
2. Java SDK 6: 

2 Các
1.

cài

t

i Oracle 11g t trang ch
c:

và th c hi n gi i nén c 2 t p tin ta

c th

2. Vào th m c database và ch y t p tin setup.exe

u ý:
3.

n ph i ch y t p tin d

i ch

“Run as administrator”.

t u cài t Oracle, các b n có th nh p Email cá nhân ho c không. Email
này dùng liên h
i Oracle n u có g p s
. Sau ó, nh n Next.

môn HTTT, Khoa CNTT,

i h c Khoa h c t nhiên Tp.HCM

3

2.Các b

4.

5.

c cài

t

Hoàng Anh Tú

i b c 2, có th ch n 1 trong 3 ch
cài t: cài t và c u hình c s
li u m i, ch cài t c s
li u, nâng c p c s
li u t
s
li u tr
ó.

i b c 3, ch n cài t theo ch
“Server Class”
u hình thêm 1 s
thông tin nh : cài t thêm 1 s gói ng d ng, tài kho n k t n i c s
li u,…

môn HTTT, Khoa CNTT,

i h c Khoa h c t nhiên Tp.HCM

c

4

2.Các b

c cài

t

Hoàng Anh Tú

6. Ti p theo, ch n cài t “Single instance database installation”. Ch có th cài
t “Real Application Clusters database installation” trong b n cài t trên
Windows 64-bit.

7. Ch n ti p Advanced install cài t m t kh u cho các tài kho n khác nhau
trong oracle cùng 1 s
a ch n khác.

môn HTTT, Khoa CNTT,

i h c Khoa h c t nhiên Tp.HCM

5

2.Các b

c cài

t

Hoàng Anh Tú

8. Sau khi ch n các gói ngôn ng
tr trong Oracle, ta ch n phiên b n c n cài
t.
ây, ch n cài t phiên b n Enterprise và ch n “Select Options” cài
t thêm m t s gói ng d ng thêm khác.

9. Ch n tên c s
orcl.

li u. M c

môn HTTT, Khoa CNTT,

nh, tên c s

li u

c cài

i h c Khoa h c t nhiên Tp.HCM

t vào...
ng n cài t Oracle 11g Trial
1
ngcàiOracle11gTrial
Ngthhin
Hoàng Anh Tú
dung
1 c tiêu .............................................................................................................. 2
2 Các bc cài t ................................................................................................. 2
3 y cài t Oracle............................................................................................... 8
4 t s u ý ........................................................................................................ 9
5 Tài liu tham kho .............................................................................................. 9
Hướng dẫn cài đặt oracle 11g - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn cài đặt oracle 11g - Người đăng: 12121394hcmus
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hướng dẫn cài đặt oracle 11g 9 10 766