Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn cài đặt Tomcat

Được đăng lên bởi canhpham9090
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TOMCAT 6.0 VÀ CẤU HÌNH VỚI NETBEANS 6.7.1

1

KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009
Bước 1: Download Tomcat 6.0
Download tại: 

Chọn 
Sau khi download về:

2

KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009

Bước 2: Cài đặt Tomcat
Nhấp vào file .exe rồi chọn next

3

KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009

Tiếp theo chọn I Agree

4

KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009
Tiếp theo check all rồi chọn Next

,
Tiếp theo chọn vị trí cài đặt Tomcat

5

KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009

Tiếp theo chọn Port 8080, username: admin, password: admin

6

KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009
Tiếp theo chọn đường dẫn đến JVM, rồi chọn Install

Tiếp theo chọn Finish

7

KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009

Biểu tượng sau khi cài đặt và run thành công

Bước 3: Cấu hình Tomcat với Netbeans
-

Vào Window

Services

8

KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009

Kết quả:

9

KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009

Tiếp theo chọn Chọn Servers

Add Server

10

KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009

Tiếp theo chọn Tomcat 6.0 và chọn Next

11

KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009

Tiếp theo chọn thư mục cài đặt Tomcat, cung cấp username là admin, password là admin

12

KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009

Kết quả cài đặt thành công

13

KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009

Bước 4: Chạy thử web application
Chọn /examples

Open In Browser

14

KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009

Kết quả như sau:

15

KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009

Sau đó có thể chọn Servlet examples hay JSP examples để chạy thử, vi dụ ở đây tôi chọn
Servlets Examples

16

KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009

Bạn có thể chọn Execute để chạy thử hoặc chọn Source để xem mã nguồn, ví dụ đầu tiên
tôi chọn Excute của web application HelloWorld

17

KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009

Quay lại trang trước chọn Source của web application Hello

18

KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009

Tương tự có thể xem các web application khác.

HẾT

19

...
KHOA CNTT
ĐHKHTN
CHUYÊN
Đ
JAVA
2009
1
HƯỚNG DN CÀI ĐẶT TOMCAT 6.0 VÀ CU HÌNH VI NETBEANS 6.7.1
Hướng dẫn cài đặt Tomcat - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn cài đặt Tomcat - Người đăng: canhpham9090
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Hướng dẫn cài đặt Tomcat 9 10 430