Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số hóa và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office

Được đăng lên bởi Trần Văn Bình
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 516 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Híng dÉn c¨n b¶n vÒ kü thuËt sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å b»ng MicroStation vµ Mapping Office
7RILOH)HDWXUHWDEOHWEO
33
Ch¬ng 4 : ThiÕt kÕ chung.
Ch¬ng nµy híng dÉn thùc hiÖn mét c¸ch cô thÓ c¸c bíc c«ng viÖc chuÈn bÞ
chung cho mét hoÆc nhiÒu c¸c b¶n ®å cïng thÓ lo¹i tríc khi tiÕn hµnh vect¬ hãa.
Bao gåm:
T¹o file b¶n ®å Design. (xem ch¬ng 3)
ThiÕt kÕ b¶ng ph©n líp.
T¹o file b¶ng ®èi tîng (Feature table).
ThiÕt kÕ ký hiÖu d¹ng ®iÓm vµ pattern.
ThiÕt kÕ ký hiÖu d¹ng ®êng.
ChÌn c¸c font ch÷ tiÕng ViÖt vµo MicroStation.
ThiÕt kÕ b¶ng mµu míi cho tõng lo¹i b¶n ®å
1. ThiÕt kÕ b¶ng ph©n líp.
§Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh vec-t¬ hãa c¸c ®èi tîng ®Þa lý tõ c¸c b¶n ®å giÊy vµ qu¸
tr×nh xö lý d÷ liÖu sau khi vec-t¬ hãa mét c¸ch dÔ dµng, dùa vµo c¸c kh¶ n¨ng cho
phÐp nhËn d¹ng vµ chän lùa ®èi tîng cña phÇn mÒm MicroStation, tÊt c¶ c¸c ®èi
tîng ®Þa lý thÓ hiÖn trªn mét m¶nh b¶n ®å sÏ ®îc gép nhãm thµnh tõng nhãm
®èi tîng vµ ®îc vec-t¬ hãa, lu tr÷ trªn mét file hoÆc nhiÒu file DGN kh¸c nhau.
Nguyªn t¾c chung khi ph©n líp ®èi tîng lµ c¸c ®èi tîng cã cïng tÝnh chÊt
chuyªn ®Ò cã thÓ ®îc gép thµnh mét nhãm. Trong mét nhãm c¸c ®èi tîng cã
cïng mét kiÓu d÷ liÖu thÓ hiÖn cã thÓ xÕp trªn cïng mét líp d÷ liÖu. V× thÕ trong
b¶ng ph©n líp ®èi tîng, mçi mét ®èi tîng b¶n ®å ph¶i ®îc ®Þnh nghÜa bëi : tªn
nhãm ®èi tîng, tªn ®èi tîng, m· ®èi tîng (duy nhÊt), kiÓu d÷ liÖu, sè líp
(1-63 trong 1 file dgn), mµu s¾c (0-255), kiÓu ®êng, lùc nÐt, kiÓu ch÷, kÝch
thíc ch÷, tªn ký hiÖu (§©y còng lµ danh s¸ch c¸c cét trong b¶ng ®èi tîng).
Tríc khi t¹o file b¶ng ®èi tîng, cÇn ph¶i liÖt kª ®Çy ®ñ c¸c ®èi tîng cÇn thÓ
hiÖn vµ x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ c¸c th«ng sè cho ®èi tîng theo b¶ng trªn.
2. T¹o file b¶ng ®èi tîng (feature table).
PhÇn mÒm MSFC gióp ngêi sö dông qu¶n lý c¸c ®èi tîng b¶n ®å cÇn vec-t¬
hãa, hay nãi c¸ch kh¸c lµ qu¶n lý c¸c ®èi tîng b¶n ®å sè, th«ng qua file Feature
table (*.tbl). Trong file nµy, c¸c ®èi tîng ®îc ph©n chia ®Ó qu¶n lý theo c¸c
nhãm_Category. Tªn cña Category lµ tªn cña nhãm ®èi tîng. C¸c ®èi tîng cïng
nhãm ®îc ®Þnh nghÜa cô thÓ b»ng: m ®èi tîng (Feature code), tªn ®èi tîng
(Feature name), sè líp (Level), mµu s¾c (Color), kiÓu ®êng (Linestyle), lùc nÐt
(Weight).
VÝ dô: Gi¶ sö ph¶i t¹o file diachinh.tbl chøa c¸c ®èi tîng sÏ thÓ hiÖn trªn b¶n ®å
®Þa chÝnh, ®îc ph©n nhãm vµ thiÕt kÕ nh sau:
Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số hóa và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số hóa và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office - Người đăng: Trần Văn Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số hóa và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office 9 10 319