Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số hóa và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office - Chap 6

Được đăng lên bởi Trần Văn Bình
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 508 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Híng dÉn c¨n b¶n vÒ kü thuËt sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å b»ng MicroStation vµ Mapping Office
9HFWK½DÂLWÈQJGÓDWUQQ¬QQK
70
Ch¬ng 6: Vect¬ hãa ®èi tîng dùa trªn nÒn ¶nh.
Qu¸ tr×nh vet¬ hãa ®èi tîng dùa trªn nÒn ¶nh quÐt ®îc thùc hiÖn dùa trªn
c¸c phÇn mÒm : MSFC, Geovec, irasb, MicroStation.
Tríc khi thùc hiÖn qu¸ tr×nh vect¬ hãa, c¸c file d÷ liÖu sau ph¶i ®îc chuÈn
bÞ tríc:
File b¶ng ®èi tîng (.tbl) chøa c¸c ®èi tîng cÇn sè hãa ® ®îc ph©n líp vµ
®Þnh nghÜa c¸c thuéc tÝnh ®å häa tríc.
File ¶nh b¶n ®å quÐt ® ®îc n¾n chØnh vÒ to¹ ®é cña b¶n ®å.
File Design ®îc t¹o dùa trªn seed file cña b¶n ®å thµnh lËp ®Ó chøa c¸c ®èi
tîng sè hãa.
File th viÖn cell (.cell) chøa c¸c ký hiÖu d¹ng ®iÓm ®îc thiÕt kÕ cho b¶n ®å
cÇn thµnh lËp.
File kiÓu ®êng (.rsc) chøa c¸c ký hiÖu d¹ng ®êng ®îc thiÕt kÕ cho b¶n ®å
cÇn thµnh lËp vµ ®îc lu trong th môc cã ®êng dÉn nh sau:
(c:\win32app\ustation\wsmod\default\symb\*.rsc).
File kiÓu ch÷ (.rsc) chøa c¸c kiÓu ch÷ ®îc thiÕt kÕ cho b¶n ®å cÇn thµnh lËp
vµ ®îc lu trong th môc cã ®êng dÉn nh sau:
(c:\win32app\ustation\wsmod\default\symb\*.rsc).
Ch¬ng nµy sÏ giíi thiÖu c¸c thao t¸c cô thÓ ®èi víi mét sè c¸c thñ tôc vµ mét
sè c¸c c«ng cô ®îc sö dông cho viÖc vect¬ hãa c¸c ®èi tîng bao gåm:
1. C¸ch khëi ®éng Geovec vµ MSFC.
2. Më file ¶nh b¶n ®å ® n¾n.
3. Thñ tôc ®Æt chÕ ®é tù ®éng ®iÒu khiÓn mµn h×nh.
4. Thñ tôc chän ®èi tîng tõ b¶ng ®èi tîng.
5. C¸ch sö dông c¸c c«ng cô vect¬ hãa ®èi tîng d¹ng ®êng.
6. C¸ch më mét th viÖn chøa cell.
7. C¸ch sö dông c¸c c«ng cô vect¬ hãa ®èi tîng d¹ng ®iÓm.
8. C¸ch sö dông c¸c c«ng cô vect¬ hãa c¸c ®èi tîng d¹ng ch÷ viÕt.
Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số hóa và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office - Chap 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số hóa và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office - Chap 6 - Người đăng: Trần Văn Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số hóa và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office - Chap 6 9 10 607