Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số hóa và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office - Chap 8

Được đăng lên bởi Trần Văn Bình
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Híng dÉn c¨n b¶n vÒ kü thuËt sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å b»ng MicroStation vµ Mapping Office
%LQW¥SYWU±QKE\EQ¿
114
Ch¬ng 8: Biªn tËp vµ tr×nh bµy b¶n ®å.
C¸c ®èi tîng b¶n ®å khi ®îc thÓ hiÖn b»ng mµu s¾c vµ ký hiÖu ph¶i ®¶m b¶o
®îc tÝnh t¬ng quan vÒ vÞ trÝ ®Þa lý còng nh tÝnh thÈm mü cña b¶n ®å. C¸c
®èi tîng d¹ng vïng cÇn t« mµu hoÆc tr¶i ký hiÖu, c¸c ®èi tîng ®ã ph¶i tån
t¹i díi d¹ng shape hoÆc complex shape. §èi víi c¸c ®èi tîng d¹ng ®êng,
c¸c d÷ liÖu sau khi vec-t¬ ho¸, chØnh söa vµ lµm ®Ñp ®îc thay ®æi ký hiÖu vµ
biªn tËp l¹i.
Ch¬ng nµy híng dÉn c¸c c¸ch ®ãng vïng, t« mµu, tr¶i ký hiÖu, c¸ch thay
®æi ký hiÖu d¹ng ®êng vµ c¸ch sö dông mét sè c¸c c«ng cô cã thÓ sö dông
kÌm theo khi biªn tËp c¸c ký hiÖu d¹ng ®êng.
1. §ãng vïng t« mµu, ti ký hiÖu.
Híng dÉn:
C¸ch t¹o vïng trùc tiÕp tõ c¸c c«ng cô vÏ shape cña MicroStation.
C¸ch t¹o vïng gi¸n tiÕp tõ c¸c ®êng bao cña vïng.
C¸ch t¹o 1 vïng tõ nh÷ng vïng thµnh phÇn.
C¸ch thay ®æi kiÓu mµu cña vïng.
C¸ch tr¶i ký hiÖu.
1.1. C¸ch t¹o vïng trùc tiÕp tõ c¸c c«ng cô vÏ shape cña MicroStation.
.
..
. C¸ch vÏ c¸c vïng vu«ng gãc.
1. Chän c«ng cô Place Block
2. Chän method trong hép Place Block
Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số hóa và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office - Chap 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số hóa và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office - Chap 8 - Người đăng: Trần Văn Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số hóa và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office - Chap 8 9 10 458