Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số hóa và biên tập bản đồ bằng Microstation và Mapping Office - chương 2

Được đăng lên bởi Trần Văn Bình
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 347 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Híng dÉn c¨n b¶n vÒ kü thuËt sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å víi bé phÇn mÒm MicroStation vµ Mapping Office
*LÇLWKL°XK°WKÂQJSK¡QP¬P0LFUR6WDWLRQY0DSSLQJ2IILFH
14
Ch¬ng 2: *L¾LWKL§XK§WK¹QJSKQP£P0LFUR6WDWLRQY
0DSSLQJ2IILFH
Mapping Office lµ mét hÖ phÇn mÒm míi cña tËp ®oµn INTERGRAPH bao
gåm c¸c phÇn mÒm c«ng cô phôc vô cho viÖc x©y dùng vµ duy tr× toµn bé c¸c
®èi tîng ®Þa lý díi d¹ng ®å häa bao gåm: IRASC, IRASB, MSFC, GEOVEC
ch¹y trªn nÒn MicroStation ®Ó t¹o nªn mét bé c¸c c«ng cô m¹nh vµ linh ho¹t
phôc vô cho viÖc thu thËp vµ xö lý c¸c ®èi tîng ®å häa. §Æc biÖt trong lÜnh
vùc biªn tËp vµ tr×nh bµy b¶n ®å, dùa vµo rÊt nhiÒu c¸c tÝnh n¨ng më cña
MicroStation cho phÐp ngêi sö dông tù thiÕt kÕ c¸c ký hiÖu d¹ng ®iÓm, d¹ng
®êng vµ d¹ng pattern mµ rÊt nhiÒu c¸c ph¬ng ph¸p tr×nh bµy b¶n ®å ®îc
coi lµ rÊt khã sö dông ®èi víi mét sè phÇn mÒm kh¸c (Mapinfo, AutoCAD,
Coreldraw, Freehand ...) l¹i ®îc gi¶i quyÕt mét c¸ch dÔ dµng trong
MicroStation. Ngoµi ra c¸c file d÷ liÖu cña c¸c b¶n ®å cïng lo¹i ®îc t¹o dùa
trªn nÒn mét file chuÈn (seed file) ®îc ®Þnh nghÜa ®Çy ®ñ c¸c th«ng sè to¸n
häc b¶n ®å, hÖ ®¬n vÞ ®o ®îc tÝnh theo gi¸ trÞ thËt ngoµi thùc ®Þa lµm t¨ng gi¸
trÞ chÝnh x¸c vµ thèng nhÊt gi÷a c¸c file b¶n ®å sè. C¸c file d÷ liÖu cña hÖ
thèng nµy cßn ®îc sö dông lµm ®Çu vµo cho c¸c hÖ th«ng tin ®Þa lý hoÆc c¸c
hÖ qu¶n trÞ d÷ liÖu b¶n ®å.
Trong viÖc sè hãa, vec-t¬ hãa vµ biªn tËp c¸c ®èi tîng b¶n ®å dùa trªn c¬
c¸c b¶n ®å ® ®îc thµnh lËp tríc ®©y (trªn giÊy, diamat ...), c¸c phÇn mÒm
®îc sö dông chñ yÕu bao gåm: MicroStation, IRASB, I/GEOVEC, MSFC,
MRFCLEAN, MRFFLAG, IPLOT.
Sau ®©y sÏ lµ c¸c kh¸i niªm vµ c¸c øng dông cô thÓ cña tõng phÇn mÒm trong
c¸c c«ng ®o¹n sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å.
1. MicroStation.
MicroStation lµ mét phÇn mÒm trî gióp thiÕt kÕ (CAD) vµ lµ m«i trêng ®å
häa rÊt m¹nh cho phÐp x©y dùng, qu¶n lý c¸c ®èi tîng ®å häa thÓ hiÖn c¸c
yÕu tè b¶n ®å. MicroStation cßn ®îc sö dông ®Ó lµm nÒn cho c¸c øng dông
kh¸c nh Geovec, Irasb, MSFC, Mrfclean, Mrfflag,Irasc, MGE vµ c¸c phÇn
mÒm cña hÖ thèng xö lý ¶nh sè ch¹y trªn ®ã.
C¸c c«ng cô cña MicroStation ®îc sö dông ®Ó vec-t¬ hãa c¸c ®èi tîng trªn
nÒn ¶nh (raster), söa ch÷a, biªn tËp d÷ liÖu vµ tr×nh bµy b¶n ®å.
MicroStation cßn cung cÊp c«ng cô nhËp, xuÊt (import, export) d÷ liÖu ®å häa
tõ c¸c phÇn mÒm kh¸c qua c¸c file cã d¹ng *.dxf hoÆc *.dwg. Kh«ng ph¶i
ngÉu nhiªn mµ ngµy nay c¸c version 4.5 trë vÒ sau cña Mapinfo ® cã thªm
phÇn giao diÖn (translator) trùc tiÕp víi c¸c file *.dgn cña MicroStation.
Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số hóa và biên tập bản đồ bằng Microstation và Mapping Office - chương 2 - Trang 2
Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số hóa và biên tập bản đồ bằng Microstation và Mapping Office - chương 2 - Người đăng: Trần Văn Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số hóa và biên tập bản đồ bằng Microstation và Mapping Office - chương 2 9 10 96