Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số hóa và biên tập bản đồ bằng Microstation và Mapping Office - chương 7

Được đăng lên bởi Trần Văn Bình
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 386 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Híng dÉn c¨n b¶n vÒ kü thuËt sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å b»ng MicroStation vµ Mapping Office
+RQWKL°QYFKX¢QK½DGÑOL°X
91
Ch¬ng 7: Hoµn thiÖn vµ chuÈn hãa d÷ liÖu
Sau qu¸ tr×nh vec-t¬ hãa, d÷ liÖu nhËn ®îc cha ph¶i ® hoµn thiÖn vµ
dông ®îc. C¸c d÷ liÖu nµy thêng ®îc gäi lµ c¸c d÷ liÖu th«, cÇn ph¶i qua
mét qu¸ tr×nh kiÓm tra, chØnh söa vµ hîp lÖ c¸c d÷ liÖu.
Ch¬ng nµy híng dÉn:
Sö dông Fence trong qu¸ tr×nh thay ®æi vµ söa ch÷a d÷ liÖu.
Sö dông phÇn mÒm MRFClean.
Sö dông phÇn mÒm MRFFlag.
C¸ch kiÓm tra, ph¸t hiÖn vµ söa ch÷a c¸c lçi vÒ thuéc tÝnh ®å häa cña ®èi
tîng.
Sö dông c¸c c«ng cô ®îc dïng ®Ó söa ch÷a c¸c d÷ liÖu d¹ng ®êng.
Sö dông c¸c c«ng cô ®îc dïng ®Ó söa ch÷a c¸c d÷ liÖu d¹ng ®iÓm.
Sö dông c¸c c«ng cô ®îc dïng ®Ó söa ch÷a c¸c d÷ liÖu d¹ng ch÷ viÕt.
1. Sö dông Fence trong qu¸ tr×nh thay ®æi vµ söa ch÷a d÷ liÖu.
Khi cÇn thay ®æi hoÆc t¸c ®éng ®Õn mét nhãm c¸c ®èi tîng trong b¶n vÏ,
c¸ch nhanh nhÊt lµ nhãm c¸c ®èi tîng ®ã trong mét fence. Fence lµ mét
®êng bao ®îc vÏ bao quanh c¸c ®èi tîng b»ng c«ng cô vÏ fence ®Ó gép
nhãm chóng khi thao t¸c. Nã còng cã t¸c dông gÇn gièng nh khi ta sö dông
c«ng cô Element Selection ®Ó chän nhãm ®èi tîng. Tuy nhiªn khi sö dông
fence, cã rÊt nhiÒu sù lùa chän (mode) cho phÐp t¸c ®éng ®Õn c¸c ®èi tîng
n»m trong còng nh n»m ngoµi ®êng bao fence. Bao gåm:
Inside: chØ t¸c ®éng ®Õn c¸c ®èi tîng n»m hoµn toµn bªn trong ®êng bao
fence.
Overlap: chØ t¸c ®éng ®Õn c¸c ®èi tîng bªn trong vµ n»m chêm lªn
®êng bao fence.
Clip: t¸c ®éng ®Õn c¸c ®èi tîng n»m hoµn toµn bªn trong fence vµ phÇn
bªn trong cña c¸c ®èi tîng n»m chêm lªn fence (khi ®ã ®èi tîng n»m
chêm nµy sÏ bÞ c¾t ra lµm 2 phÇn bëi ®êng fence).
Void: t¸c ®éng ®Õn c¸c ®èi tîng n»m hoµn toµn bªn ngoµi fence.
Void-Overlap: t¸c ®éng ®Õn c¸c ®èi tîng n»m hoµn toµn bªn ngoµi vµ
n»m chêm lªn ®êng fence.
Void-Clip: t¸c ®éng ®Õn c¸c ®èi tîng n»m hoµn toµn bªn ngoµi fence vµ
phÇn bªn ngoµi cña c¸c ®èi tîng n»m chêm lªn fence (khi ®ã ®èi tîng
n»m chêm nµy sÏ bÞ c¾t ra lµm 2 phÇn bëi ®êng fence).
Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số hóa và biên tập bản đồ bằng Microstation và Mapping Office - chương 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số hóa và biên tập bản đồ bằng Microstation và Mapping Office - chương 7 - Người đăng: Trần Văn Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số hóa và biên tập bản đồ bằng Microstation và Mapping Office - chương 7 9 10 474