Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số hóa và biên tập bản đồ bằng Microstation và Mapping Office - chương 9

Được đăng lên bởi Trần Văn Bình
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 414 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Híng dÉn c¨n b¶n vÒ kü thuËt sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å b»ng MicroStation vµ Mapping Office
/XWUÑGÑOL°XYLQEQ¿
126
Ch¬ng 9: Lu tr÷ d÷ liÖu vµ in b¶n ®å.
KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh vec-t¬ hãa vµ biªn tËp b¶n ®å cã thÓ ®îc lu tr÷ díi
hai d¹ng: lu tr÷ trªn ®Üa vµ in ra giÊy. Ch¬ng nµy híng dÉn ngêi sö dông
c¸ch in b¶n ®å b»ng phÇn mÒm IPOLT, c¸ch tæ chøc c¸c file d÷ liÖu khi cÇn
lu tr÷.
1. In b¶n ®å b»ng IPLOT.
IPLOT gåm cã Iplot Client vµ Iplot Server ®îc thiÕt kÕ riªng cho viÖc in Ên
c¸c tÖp tin .dgn cña MicroStation. Iplot cho phÐp ®Æt c¸c th«ng sè in nh lùc
nÐt, thø tù in c¸c ®èi tîng ... th«ng qua tÖp tin ®iÒu khiÓn lµ pen-table.
Pentable cho phÐp thay ®æi sù hiÓn thÞ, tr×nh bµy b¶n ®å mµ kh«ng cÇn thay
®æi file .dgn. VÝ dô, ngêi sö dông cã thÓ chØ ®Þnh c¸c líp ®èi tîng nµo in
hoÆc kh«ng in, thay ®æi mµu s¾c ký hiÖu, tr×nh tù c¸c líp in... . Tuy vËy viÖc
lËp c¸c file Pentable còng kh«ng ph¶i lµ ®¬n gi¶n, mµ ph¶i cÇn nh÷ng ngêi cã
chót Ýt kinh nghiÖm vÒ lËp tr×nh míi lµm ®îc.
PhÇn nµy sÏ híng dÉn:
C¸ch ®Æt thø tù ®èi tîng khi in b»ng file pentable.
C¸c thao t¸c, c¸c thñ tôc khi in b¶n ®å b»ng phÇn mÒm IPLOT
.
..
. C¸ch ®Æt thø tù ®èi tîng khi in b»ng file Pentable.
Thùc chÊt Pentable chØ lµ mét file ASCII b×nh thêng vµ ®îc viÕt b»ng bÊt kú
ch¬ng tr×nh Text Editor nµo (vÝ dô nh NotePad). C¸c ®èi tîng ®å häa ®îc
ph©n biÖt vµ chän theo mét thuéc tÝnh ®å häa ®Æc biÖt nµo ®ã cña ®èi tîng vÝ
dô nh sè mµu (Color number) hoÆc sè level. Thø tù trªn díi cña c¸c ®èi
tîng ®îc chän s¾p xÕp theo mét gi¸ trÞ gäi lµ Priority (gi¸ trÞ nµy lµ tuú
chän). c ®èi tîng cã gi¸ trÞ Priority cao sÏ ®îc in ë trªn, c¸c ®èi tîng cã
gi¸ trÞ Priority thÊp h¬n sÏ ®îc in ë díi.
VÝ dô:
if (color .eq. 0) then
priority=75
else if (color .eq. 1) then
priority=70
endif
Gi¶i thÝch:
TÊt c¶ c¸c ®èi tîng cã sè mµu = 0 (if (color .eq. 0)) cã (then) priority=75
sÏ in trªn c¸c ®èi tîng cã sè mµu = 1 (else if (color .eq. 1)) cã (then)
priority=70.
Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số hóa và biên tập bản đồ bằng Microstation và Mapping Office - chương 9 - Trang 2
Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số hóa và biên tập bản đồ bằng Microstation và Mapping Office - chương 9 - Người đăng: Trần Văn Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số hóa và biên tập bản đồ bằng Microstation và Mapping Office - chương 9 9 10 668