Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số hóa và biên tập bản đồ bằng Microstation và Mapping Office

Được đăng lên bởi Trần Văn Bình
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 449 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Híng dÉn c¨n b¶n vÒ kü thuËt sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å b»ng MicroStation vµ Mapping Office
4X\WU±QKVÂK½DYELQW¥SEQ¿VÂ
5
Ch¬ng 1: Quy tr×nh sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å sè.
1. ®å tæng qu¸t
Môc ®Ých thµnh lËp
ThiÕt kÕ chung
N¾n ¶nh b¶n ®å
Vect¬ hãa
Hoµn thiÖn d÷ liÖu
Biªn tËp vµ tr×nh
bµy b¶n ®å
Lu tr÷ d÷ liÖu vµ in
b¶n ®å
1. T¹o file design
2. T¹o b¶ng ph©n líp ®èi tîng
3. T¹o ký hiÖu
4. QuÐt b¶n ®å
1. T¹o khung, líi Km
2. N¾n ¶nh b¶n ®å
1. VÏ c¸c ®èi tîng d¹ng ®êng
2. VÏ ®èi tîng ®êng bao vïng
3. VÏ ®èi tîng d¹ng ®iÓm
4. VÏ ®èi tîng d¹ng ch÷ viÕt
1. KiÓm tra vµ söa lçi vÒ ph©n líp §T
2. Söa lçi vµ lµm ®Ñp d÷ liÖu d¹ng ®êng
vµ ®êng bao vïng
3. Söa lçi ®èi víi d÷ liÖu d¹ng ®iÓm
4. Söa lçi ®èi víi d÷ liÖu d¹ng text
1. T¹o vïng, t« mµu vµ tr¶i ký hiÖu
2. Biªn t
Ëp
k
ý
hi
Ö
u d
¹
n
g
®ên
g
1. Tæ chøc th môc chøa file
2. In b¶n ®å b»n
g
ch¬n
g
tr×nh I
p
lot
Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số hóa và biên tập bản đồ bằng Microstation và Mapping Office - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số hóa và biên tập bản đồ bằng Microstation và Mapping Office - Người đăng: Trần Văn Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số hóa và biên tập bản đồ bằng Microstation và Mapping Office 9 10 699