Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn cấu hình IP telephony

Được đăng lên bởi Đặng Đình Công
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 704 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn cấu hình IP telephony
Hướng dẫn này được thiết kế để giúp cấu hình các tính năng voice over ip (VoIP)
trong Packet Tracer 6.0.1. Nó sẽ hiển thị cho bạn các bước cần thiết để:





Cấu hình Call Manager Express trên một router 2811.
Sử dụng các thiết bị điện thoại khác nhau.
Setup dial peers
Kết nối Cisco IP phones cũng như các điện thoại tương tự khác trong mạng.

Network diagram:

Bước 1 : Cấu hình interface FastEthernet 0/0 và DHCP server trên
RouterA (2811 router)
RouterA>enable
RouterA#configure terminal
RouterA(config)#interface FastEthernet0/0
RouterA(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
RouterA(config-if)#no shutdown
Bước 2: Cấu hình DHCP Server trên Router A
RouterA(config)#ip dhcp pool IPPHONE
RouterA(dhcp-config)#network 10.0.0.0 255.255.255.0
RouterA(dhcp-config)#default-router 10.0.0.1
RouterA(dhcp-config)#option 150 ip 10.0.0.1 # bắt buộc đối
với voip

Sau khi cấu hình xong, chờ một thời gian ngắn và kiểm tra xem là
IP Phone 1 đã được nhận địa chỉ IP chưa bằng cách đặt con trỏ
chuột lên điện thoại cho đến khi một bản tóm tắt cấu hình xuất
hiện.
Bước 3: Cấu hình Call Manager Express telephony service trên
RouterA
RouterA(config)#telephony-service
=> Cấu hình dịch vụ điện thoại cho Router
RouterA(config-telephony)#max-dn 5
=> Xác định số lượng tối đa số thư mục
RouterA(config-telephony)#max-ephones 5
=> Xác định số lượng tối đa của điện thoại
RouterA(config-telephony)#ip source-address 10.0.0.1 port
2000
=> Địa chỉ IP nguồn
RouterA(config-telephony)#auto assign 4 to 6
=> Tự động gắn các số máy chẵn#
RouterA(config-telephony)#auto assign 1 to 5
=> Tự động gắn các số máy lẻ
Bước 4 : Cấu hình một vlan cho voice trên SwitchA
Áp dụng cấu hình sau đây trên giao diện SwitchA. Cấu hình này sẽ
tách lưu lượng thoại và dữ liệu truy cập trong các VLAN khác nhau
trên SwitchA. data packets sẽ được thực hiện trên các access
vlan.
SwitchA(config)#interface range fa0/1 – 5
SwitchA(config-if-range)#switchport mode access
SwitchA(config-if-range)#switchport voice vlan 1
Bước 5 : Cấu hình thư mục điện thoại cho điện thoại IP Phone 1

Mặc dù IP-Phone 1 đã được kết nối với SwitchA, nó cần cấu hình
thêm trước khi bắt đầu để giao tiếp. Bạn cần phải cấu hình
RouterA CME gán một số điện cho điện thoại IP-Phone này.
RouterA(config)#ephone-dn 1
RouterA(config-ephone-dn)#number 54001
Bước 6 : Xác thực cấu hình
Đảm bảo rằng điện thoại IP-Phone nhận được một địa chỉ IP và
một số điện thoại 54001 từ RouterA (điều này có thể mất một thời
gian ngắn).

Bướ...
Hướng dẫn cấu hình IP telephony
Hướng dẫn này được thiết kế để giúp cấu hình các tính năng voice over ip (VoIP)
trong Packet Tracer 6.0.1. Nó sẽ hiển thị cho bạn các bước cần thiết để:
Cấu hình Call Manager Express trên một router 2811.
Sử dụng các thiết bị điện thoại khác nhau.
Setup dial peers
Kết nối Cisco IP phones cũng như các điện thoại tương tự khác trong mạng.
Network diagram:
Bước 1 : Cấu hình interface FastEthernet 0/0 và DHCP server trên
RouterA (2811 router)
RouterA>enable
RouterA#con&gure terminal
RouterA(con&g)#interface FastEthernet0/0
RouterA(con&g-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
RouterA(con&g-if)#no shutdown
Bước 2: Cấu hình DHCP Server trên Router A
RouterA(con&g)#ip dhcp pool IPPHONE
RouterA(dhcp-con&g)#network 10.0.0.0 255.255.255.0
RouterA(dhcp-con&g)#default-router 10.0.0.1
RouterA(dhcp-con&g)#option 150 ip 10.0.0.1 # bắt buộc đối
với voip
Hướng dẫn cấu hình IP telephony - Trang 2
Hướng dẫn cấu hình IP telephony - Người đăng: Đặng Đình Công
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hướng dẫn cấu hình IP telephony 9 10 736