Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn Excel

Được đăng lên bởi zorro007
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1723 lần   |   Lượt tải: 0 lần
COMPUTER TRAINING

Michele Marinucci

Learning
Microsoft Excel

Table of Contents
What is Excel?........................................................................... 1
How Can Excel Help Me? ......................................................... 1
The Excel Screen ...................................................................... 2
Using the Lingo ......................................................................... 2
Using the Menu Bar................................................................... 3
File .................................................................................................. 3
Using the File Commands............................................................... 5
Edit.................................................................................................. 6
Working with the Edit Commands ................................................... 7
View ................................................................................................ 8
Using the Viewing Options .............................................................. 9
Insert ............................................................................................. 10
Using the Insert Commands.......................................................... 11
Format........................................................................................... 12
Using the Format Commands ....................................................... 13
Tools ............................................................................................. 14
Using the Tool Commands............................................................ 15
Data .............................................................................................. 16
Window ......................................................................................... 17
Help............................................................................................... 18

Formulas ................................................................................. 19
Using the Formula bar................................................................... 19
Writing Basic Formulas ................................................................. 20
Writing Basic Formulas ................................................................. 23

Formatting Your Worksheet/Workbook ................................... 24
Adding color to the text or worksheet ......................................
COMPUTER TRAINING
Michele Marinucci
Learning
Microsoft Excel
Hướng dẫn Excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn Excel - Người đăng: zorro007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Hướng dẫn Excel 9 10 69