Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn FORM trong ACCESS

Được đăng lên bởi thuvan7591
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1749 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài Liệu Thực Hành Form

1

Phan Hữu Tiếp

CHƯƠNG 1 : FORM ĐƠN GI ẢN VÀ NÚT LỆNH
Có tất cả 02 cách tạo form :
 Tạo form có sự hỗ trợ của Access ( Winzard)
 Tạo form không có sự hỗ trợ của Access ( Design View)
TẠO FORM CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA ACCESS ( WINZARD)

Bước 1: Chọn tab form
sau đó nhấn nút New

Phan Hữu Tiếp
Bước 2: Hộp thoại New
Form xuất hiện, chọn mục
Form Wizard.
Ở mục Choose the table or
query where the object’s data
comes from: chọn nguồn dữ liệu
cho form cần tạo
Nguồn dữ liệu cho form có thể l à
từ 01 table hay từ 01 query
Phan Hữu Tiếp

Sau khi chọn nguồn cho form xong
nhấn nút OK

Bước 3: Chọn các field cần thể hiện cho
form bằng cách chọn di chuyển các field
từ Available Fields sang mục
Selected Fields.
Cách thức lựa chọn bằng cách:
click chuột chọn field cần thể hiện
và dùng các nút lệnh
Sau khi chọn xong nhấn Next

Phan Hữu Tiếp

Tài Liệu Thực Hành Form

2

Phan Hữu Tiếp

Bước 4: Chọn dạng thể hiện
cho form. Ứng với mỗi dạng ta
cho thì hình kế bên sẽ thể hiện
dạng đó. Ý nghĩa các dạng thể
hiện của form
 Columnar: các control được
tạo ra ở các dòng khác nhau
từ trên xuống để thể hiện nội
dung của bản ghi và các
nhãn của chúng nằm ở bên
trái của control. Mỗi lần chỉ
hiển thị nội dung của 01 bản
ghi mà thôi.

Phan Hữu Tiếp

Hình thể hiện

 Tabular: các control cùng
nằm trên cùng 01 dòng để
hiển thị nội dung của 01 bản
ghi, các nhãn của chúng nằm trong c ùng một dòng nhưng ở phía trên của control. Có thể
hiển thị nội dung của nhiểu bản ghi một lúc.
 Datasheet: thể hiện nội dung của các bản ghi d ưới dạng bảng gồm nhiều d òng và nhiều
cột, tiêu để của các cột trong bảng là tên của các field.
 PivotTable: thể hiện nội dung của bảng ghi đ ược phân nhóm và tổng hợp dưới dạng bảng
gồm nhiều cột và nhiều dòng.
 PivotChart: thể hiện nội dung của các bản ghi d ưới dạng biểu đồ
Sau khi chọn xong dạng cho form nhấn nút Next. Thông thường chỉ sử dụng 02 dạng chính:
Columnar ( dạng cột) và Datasheet ( dạng dòng,cách thể hiện giống như query)

Phan Hữu Tiếp

Bước 5: Chọn nền cho form ( trang
trí cho form). Khi ta cho m ẫu nền nào
thì hình thể hiện sẽ hiển thị mẫu nền
đó
Sau đó nhấn nút Next

Phan Hữu Tiếp

Bước 6: Đặt tên cho
form vừa tạo. Thông
thường tên form được
đặt
như
sau
:
FRM_TÊN (TÊN đặt
gần với nội dung
Form đó thể hiện).
Nhấn Finish để hoàn
tất

Tài Liệu Thực Hành Form

3

Phan Hữu Tiếp

Kết quả form vừa tạo được:

Vị Trí 01

Vị Trí 04
Phan Hữu Tiếp
Vị Trí 03

Vị Trí 02

I. Các bước hiệu chỉnh form: (Các bước này áp dụng cho tất cả các loạ...
Tài Liệu Thực Hành Form Phan Hữu Tiếp
1
CHƯƠNG 1 : FORM ĐƠN GI ẢN VÀ NÚT LỆNH
Có tất cả 02 cách tạo form :
Tạo form có sự hỗ trợ của Access ( Winzard)
Tạo form không có s ự hỗ trợ của Access ( Design View)
TẠO FORM S H TRỢ CỦA ACCESS ( WINZARD)
Bước 1: Chọn tab form
sau đó nhn nút New
Bước 2: Hp thoi New
Form xuất hiện, chọn mục
Form Wizard.
mục Choose the table or
query where the object’s data
comes from: chọn nguồn dữ liệu
cho form cần tạo
Nguồn d liệu cho form thl à
từ 01 table hay t01 query
Sau khi chọn nguồn cho form xong
nhấn nút OK
Bước 3: Chọn các field cần thể hin cho
form bằng cách chọn di chuyển các field
từ Available Fields sang mục
Selected Fields.
Cách thức lựa chọn bằng cách:
click chuột chọn field cần thể hiện
và dùng các nút l ệnh
Sau khi chọn xong nhấn Next
Phan Hữu Tiếp
Phan Hữu Tiếp
Phan Hu Tiếp
Hướng dẫn FORM trong ACCESS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn FORM trong ACCESS - Người đăng: thuvan7591
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Hướng dẫn FORM trong ACCESS 9 10 879