Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN GỠ BỎ CẢNH BÁO CỦA TRÌNH DUYỆT WEB KHI DÙNG HỆ THỐNG THÔNG TIN TÍCH HỢP VỚI HTTPS

Được đăng lên bởi ndqkhai
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 312 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN GỠ BỎ CẢNH BÁO CỦA TRÌNH DUYỆT WEB
KHI DÙNG HỆ THỐNG THÔNG TIN TÍCH HỢP VỚI HTTPS
Kể từ ngày 01/11/2011, Trường sẽ sử dụng giao thức bảo mật SSL (HTTPS) cho hệ thống thông tin của Trường
nhằm nâng cao khả năng bảo mật của hệ thống. Do đó kể từ ngày 01/11/2011, khi cán bộ và sinh viên truy cập
vào hệ thống thông tin tích hợp sẽ thấy các trình duyệt cảnh báo như sau:
- Đối với Internet Explorer trước 8.0

- Đối với Internet Explorer 8.0 hoặc cao hơn

- Đối với Firefox

- Đối với Chrome

Lý do: Khi duyệt các trang web sử dụng HTTPS, các trình duyệt sẽ kiểm tra (1) trạng thái của chứng thư số của
trang Web sử dụng HTTPS (1) chứng thư số của đơn vị cung cấp chứng thư số. Thông thường chứng thư số
của các nhà cung cấp nổi tiếng trên thế giới được đưa sẵn vào trình duyệt Web do đo trình duyệt không cảnh
báo. Tuy nhiên do trường Đại học Cần Thơ sử dụng chứng thư số do Trường tự cấp nên chúng ta phải tiến
hành đưa thủ công vào trình duyệt. Thực hiện như sau:
a. Đối với Internet Exprlorer & Chrome
i. Bước 1: Mở trình duyệt Internet Exprlorer và gõ vào địa chỉ sau: 
Sau đó chọn Open

ii. Bước 2: Trong hộp hội thoại Certificates chọn Install Certificate…

iii. Bước 3: Chọn Next trong hộp hội thoại Certificate Import Wizard

iv. Bước 4: Trong hộp hội thoại Certificate Import Wizard, chọn Place all certificate in the following store, tiếp
theo chọn nút Browse…
Trong hộp Select the certificate store chọn Trusted Root Certification Authorities và cuối cùng chọn OK

v. Bước 5: Trong hộp hội thoại Certificate Import Wizard, chọn Next

vi. Bước 6: Trong hộp hội thoại Certificate Import Wizard, chọn Finish

vii. Bước 7: Trong hộp hội thoại Security Warning, chọn Yes

viii. Bước 8: Chọn OK trong hộp hội thoại Certificates Import Wizard

ix. Bước 9: Khởi động lại trình duyệt
b. Đối với FireFox
i. Bước 1: Mở trình duyệt FireFox và gõ vào địa chỉ sau: 
Trong hộp hội thoại Downloading Certificate chọn tất cả các “Check Box” và chọn OK

ii. Bước 2: Khởi động lại trình duyệt FireFox.

...
HƯỚNG DẪN GỠ BỎ CẢNH BÁO CỦA TRÌNH DUYỆT WEB
KHI DÙNG HỆ THỐNG THÔNG TIN TÍCH HỢP VỚI HTTPS
Kể từ ngày 01/11/2011, Trường sẽ sử dụng giao thức bảo mật SSL (HTTPS) cho hệ thống thông tin của Trường
nhằm nâng cao khả năng bảo mật của hệ thống. Do đó kể từ ngày 01/11/2011, khi cán bộ và sinh viên truy cập
vào hệ thống thông tin tích hợp sẽ thấy các trình duyệt cảnh báo như sau:
- Đối với Internet Explorer trước 8.0
- Đối với Internet Explorer 8.0 hoặc cao hơn
HƯỚNG DẪN GỠ BỎ CẢNH BÁO CỦA TRÌNH DUYỆT WEB KHI DÙNG HỆ THỐNG THÔNG TIN TÍCH HỢP VỚI HTTPS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN GỠ BỎ CẢNH BÁO CỦA TRÌNH DUYỆT WEB KHI DÙNG HỆ THỐNG THÔNG TIN TÍCH HỢP VỚI HTTPS - Người đăng: ndqkhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
HƯỚNG DẪN GỠ BỎ CẢNH BÁO CỦA TRÌNH DUYỆT WEB KHI DÙNG HỆ THỐNG THÔNG TIN TÍCH HỢP VỚI HTTPS 9 10 423