Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn học excel dành cho kỹ sư

Được đăng lên bởi Nguyễn Tấn Phúc
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 420 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG EXCEL 2003
I.

VĐ1 : THAM SỐ.

Việc nắm rõ các cách thức tham chiếu tính toán tự động trong
Excel có vẻ như đơn giản. Nhưng, ta cũng phải hiểu thật rõ nhằm mục đích
điều hướng và tổ chức bảng tính một cách khoa học nhất phục vụ tầng yêu
cầu tính toán cụ thể.Tham số được sử dụng trong các công thức tính toán
của Excel gồm ba dạng:
I.1. Tham số tương đối: chính là địa chỉ ô mà ta sử dụng thông
thường trong các công thức tính. Các địa chỉ ô này sẽ thay đổi nếu ta
copy công thức đến ô khác.
I.2. Tham số tuyệt đối: là tham số địa chỉ ô trong công thức sẽ
không bị di chuyển nếu ta copy thông thường.
I.3. Tham số hỗn hợp: Là tham số sẽ bị thay đổi địa chỉ theo một
phương nếu ta copy ô có chứa công thức đến ô khác.
I.4. Ví dụ : Có bảng tính sau:
-Trong ô C2 công thức là A2*B2 , khi copy hay kéo con trỏ xuống các
ô C3 đến C5 thì địa chỉ ô tham số sẽ thay đổi tương ứng với thay đổi của
của vị trí của ô chứa công thức gốc ban đầu. Tham số này gọi là tham số
tương đối.

-Trong ô D3 (hình dưới), thì tham số địa chỉ ô A2 đã bị tuyệt đối hóa
nên nó không “chạy” chỉ có tham số B2 sẽ chạy. Kết quả được tương ứng
như cột D. Dấu $ có thể do ta gõ vào hoặc khi chọn ô A2 thì ta nhấn phím
F4. Tham số A2 ở đây sẽ bị cố định cả hai chiều do dấu $ đặt cả phía trước
địa chỉ cột A và địa chỉ dòng là 3. Tương tự ở trong cột E, tham số D2 bị

1

tuyệt đối khi tính tổng, ta có thể ứng dụng trong lập bảng tính ma sát thành
bên của cọc và ứng dụng điều này vào tính độ sâu trung bình của tầng lớp
đất sau khi đã phân lớp.

2

-Trong ô A5, ta copy công thức của ô này tới tận ô E7, nhưng tham
số chỉ bị thay đổi theo dòng mà không bị thay đổi theo cột, bằng chứng là
các ô cùng cột có kết quả như nhau.

II. VĐ2: CÔNG CỤ FORMULA AUDITING.
Đây là một công cụ gỡ rối hàm.Một người sử dụng Excel
không chuyên nghiệp khi họ muốn kiểm tra công thức của mình có
đúng hay không sẽ làm như sau: “nhìn tên ô trong công thức rồi đi
tra dò vị trí nó trong bảng tính”. Điều này là rất “khổ”! Hãy đem thanh
công cụ Formula Auditing ra và làm như bảng sau bạn sẽ hiểu được ý
nghĩa của nó. Trong ô A1 nhập số 1, ô B1 nhập số 2 và trong ô C1
nhập công thức A1+B1, rồi sau đó đặt con trỏ vào ô C1, sau đó nhấp
chuột vào vị trí như hình dưới đây. Các vị trí còn lại trong thanh công
cụ này bạn hãy tự hiểu qua biểu tượng rất trực quan của nó!
Ngoài ra mỗi khi ta lập một công thức là hàm trong excel thì
đều có hiện một ô nhỏ hướng dẫn. Đây cũng là một công cụ hỗ trợ ta
nhớ lại cách sử dụng hàm và giúp t...
MT S VN ĐỀ TRONG EXCEL 2003
I. VĐ1 : THAM S.
Vic nm rõ các cách thc tham chiếu tính toán t động trong
Excel có v như đơn gin. Nhưng, ta cũng phi hiu tht rõ nhm mc đích
điu hướng và t chc bng tính mt cách khoa hc nht phc v tng yêu
cu tính toán c th.Tham s được s dng trong các công thc tính toán
ca Excel gm ba dng:
I.1.
Tham s tương đối: chính là địa ch ô mà ta s dng thông
thường trong các công thc tính. Các địa ch ô này s thay đổi nếu ta
copy công thc đến ô khác.
I.2.
Tham s tuyt đối: là tham s địa ch ô trong công thc s
không b di chuyn nếu ta copy thông thường.
I.3.
Tham s hn hp: Là tham s s b thay đổi địa ch theo mt
phương nếu ta copy ô có cha công thc đến ô khác.
I.4.
Ví d : Có bng tính sau:
-Trong ô C2 công thc là A2*B2 , khi copy hay kéo con tr xung các
ô C3 đến C5 thì địa ch ô tham s s thay đổi tương ng vi thay đổi ca
ca v trí ca ô cha công thc gc ban đầu. Tham s này gi là tham s
tương đối.
-Trong ô D3 (hình dưới), thì tham s địa ch ô A2 đã b tuyt đối hóa
nên nó không “chy” ch có tham s B2 s chy. Kết qu được tương ng
như ct D. Du $ có th do ta gõ vào hoc khi chn ô A2 thì ta nhn phím
F4. Tham s A2 đây s b c định c hai chiu do du $ đặt c phía trước
địa ch ct A và địa ch dòng là 3. Tương t trong ct E, tham s D2 b
1
Hướng dẫn học excel dành cho kỹ sư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn học excel dành cho kỹ sư - Người đăng: Nguyễn Tấn Phúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Hướng dẫn học excel dành cho kỹ sư 9 10 776