Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn học lập trình C đơn giản

Được đăng lên bởi Đỗ Thái Công
Số trang: 135 trang   |   Lượt xem: 2693 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giáo trình Lập trình C căn bản

Trang 1

MỤC LỤC
BÀI 1 :
1.1

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH & PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH ...................... 7

Mục tiêu ................................................................................................................................ 7

1.2
Lý thuyết............................................................................................................................... 7
1.2.1 Ngôn ngữ lập trình (Programming Language) ............................................................. 7
1.2.1.1 Thuật giải (Algorithm) ............................................................................................. 7
1.2.1.2 Chương trình (Program) ......................................................................................... 7
1.2.1.3 Ngôn ngữ lập trình (Programming language) ....................................................... 8
1.2.2 Các bước lập trình ........................................................................................................... 8
1.2.3 Kỹ thuật lập trình ............................................................................................................ 8
1.2.3.1 I-P-O Cycle (Input-Pprocess-Output Cycle) (Quy trình nhập-xử lý-xuất) ........ 8
1.2.3.2 Sử dụng lưu đồ (Flowchart)..................................................................................... 9
BÀI 2 :
2.1

LÀM QUEN LẬP TRÌNH C QUA CÁC VÍ DỤ ĐƠN GIẢN ...................... 12

Mục tiêu .............................................................................................................................. 12

2.2
Nội dung.............................................................................................................................. 12
2.2.1 Khởi động và thoát BorlandC....................................................................................... 12
2.2.1.1 Khởi động ................................................................................................................ 12
2.2.1.2 Thoát ........................................................................................................................ 13
2.2.2 Các ví dụ đơn giản ......................................................................................................... 13
2.2.2.1 Ví dụ 1...................................................................................................................... 13
2.2.2.2 Ví dụ 2........................................................................................
Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 1
Tai lieu tham khao
MỤC LỤC
BÀI 1 :
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH & PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH ......................7
1.1 Mục tiêu................................................................................................................................7
1.2 Lý thuy
ết...............................................................................................................................7
1.2.1 Ngôn ng
ữ lập trình (Programming Language) .............................................................7
1.2.1.1 Thu
ật giải (Algorithm).............................................................................................7
1.2.1.2
Chương trình (Program) .........................................................................................7
1.2.1.3 Ngôn ng
ữ lập trình (Programming language) .......................................................8
1.2.2
Các bước lập trình ...........................................................................................................8
1.2.3 K
ỹ thuật lập trình ............................................................................................................8
1.2.3.1 I-P-O Cycle (Input-Pprocess-Output Cycle) (Quy trình nh
ập-xử lý-xuất) ........ 8
1.2.3.2 S
ử dụng lưu đồ (Flowchart).....................................................................................9
BÀI 2 :
LÀM QUEN LẬP TRÌNH C QUA CÁC VÍ DỤ ĐƠN GIẢN ......................12
2.1 Mục tiêu..............................................................................................................................12
2.2 N
ội dung..............................................................................................................................12
2.2.1 Kh
ởi động và thoát BorlandC.......................................................................................12
2.2.1.1 Kh
ởi động................................................................................................................12
2.2.1.2 Thoát........................................................................................................................13
2.2.2 Các ví d
ụ đơn giản .........................................................................................................13
2.2.2.1 Ví d
ụ 1......................................................................................................................13
2.2.2.2 Ví d
ụ 2......................................................................................................................15
2.2.2.3 Ví d
ụ 3......................................................................................................................16
2.2.2.4 Ví d
ụ 4......................................................................................................................16
BÀI 3 :
CÁC THÀNH PHẦN TRONG NGÔN NGỮ C .........................................18
3.1 Mục tiêu..............................................................................................................................18
3.2 N
ội dung..............................................................................................................................18
3.2.1 T
ừ khóa...........................................................................................................................18
3.2.2 Tên...................................................................................................................................18
3.2.3 Ki
ểu dữ liệu ....................................................................................................................18
3.2.4 Ghi chú............................................................................................................................19
3.2.5 Khai báo bi
ến .................................................................................................................19
3.2.5.1 Tên bi
ến ...................................................................................................................19
3.2.5.2 Khai báo bi
ến ..........................................................................................................19
3.2.5.3 V
ừa khai báo vừa khởi gán....................................................................................20
3.2.5.4 Ph
ạm vi của biến.....................................................................................................20
BÀI 4 :
NHẬP / XUẤT DỮ LIỆU ..........................................................................21
4.1 Mục tiêu..............................................................................................................................21
4.2 N
ội dung..............................................................................................................................21
Hướng dẫn học lập trình C đơn giản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn học lập trình C đơn giản - Người đăng: Đỗ Thái Công
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
135 Vietnamese
Hướng dẫn học lập trình C đơn giản 9 10 764